Do­đi­te i k na­ma ko­pa­ti, zbog pru­ge pu­ca­ju zi­do­vi

Do­tra­ja­le skret­ni­ce ni­su se, ka­žu, ob­nav­lja­le go­di­na­ma, a sad je po­ja­čan pro­met, pa im je u zgra­di stal­no “po­tres”

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Ma­te­ja Šo­bak ma­te­ja.so­bak@ve­cer­nji.net

Dio sta­na­ra već se is­e­lio, a oni ko­ji su os­ta­li pi­sa­li su i Hol­din­gu i ZET-u. Sa­mo da zna­mo kad smo na re­du, bi­lo bi nam lak­še, na­po­mi­nju Se­dam tra­mva­ja u pet mi­nu­ta. Po­do­vi vi­bri­ra­ju, pro­zo­ri pu­ca­ju, a sta­na­ri zgra­de na kri­ža­nju Ili­ce i Uli­ce Re­pu­bli­ke Aus­tri­je pa­ki­ra­ju ko­fe­re. Od bu­ke se, ka­žu, u sta­no­vi­ma vi­še ne mo­že iz­dr­ža­ti. I ina­če je, is­ti­ču, tra­mvaj­ski pro­met is­pred nji­ho­va do­ma učes­tao jer vo­ze onu­da je­di­ni­ca, dvoj­ka, šes­ti­ca i je­da­na­es­ti­ca, a ot­ka­ko su po­če­li ra­do­vi u Sav­skoj, pod pro­zo­ri­ma im re­do­vi­to pro­la­ze i če­tvor­ka, de­vet­ka, tri­na­es­ti­ca, če­tr­na­es­ti­ca i se­dam­na­es­ti­ca.

Ni­je ih bi­lo od 1992.

– De­vet li­ni­ja u oba smje­ra, a s okre­ti­šta po­la­ze sva­kih de­se­tak mi­nu­ta. “Ru­pe” u ko­ji­ma tra­mvaj ne pro­la­zi tra­ju sve­ga ne­ko­li­ko se­kun­di. Pro­zo­ri su nam stal­no za­tvo­re­ni jer se jed­nos­tav­no ne ču­je­mo dok me­đu­sob­no raz­go­va­ra­mo, a sva­ki pro­la­zak osje­ti­mo pod no­ga­ma kao ma­li po­tres – objaš­nja­va dok­tor Ivan Ši­mek po­ka­zu­ju­ći nam us­put pu­ko­ti­ne na zi­do­vi­ma ko­je su nas­ta­le ti­je­kom go­di­na. Jer pro­blem ni­je sa­mo do­da­tan broj tra­mva­ja ko­ji pro­la­ze is­pred zgra­de u Ili­ci 150, već i skret­ni­ce, ko­je se, ka­že, ni­su ob­nav­lja­le ot­kad je on u sta­nu na dru­gom ka­tu. – Zna­či, 25 go­di­na. Od­nos­no, ja sam ov­dje od 1992. i ne sje­ćam se da je bi­lo što ra­đe­no na skre­ta­nju s Ili­ce u Uli­cu Re­pu­bli­ke Aus­tri­je – objaš­nja­va Ivan Ši­mek, pa do­da­je da sta­na­ri ne­ma­ju pro­ble­me sa­mo da­nju već i no­ću, kad zbog cvi­lje­nja trač­ni­ca i bu­ke zbog pro­la­ska tra­mva­ja ne mo­gu spa­va­ti. Ne­ki su se sta­na­ri iz zgra­de već is­e­li­li, do­da­je, a po­s­ljed­nji od njih pri­je ne­ko­li­ko da­na. – Čo­vjek je ov­dje bio u naj­mu i re­kao je da to vi­še jed­nos­tav­no ne mo­že iz­dr­ža­ti. Mi smo već pi­sa­li i ZET-u i Hol­din­gu, od ko­jih ni­smo do­bi­li ni­ka­kav od­go­vor. A sa­mo da ka­žu da smo i mi, sad kad ko­pa­ju na lo­ka­ci­ja­ma di­ljem gra­da,

Trač­ni­ce na toj di­oni­ci u do­bru su sta­nju, sa­na­ci­ja ni­je po­treb­na, is­ti­ču u Grad­skoj če­t­vr­ti

usko­ro na re­du, bi­lo bi nam lak­še iz­dr­ža­ti sva­kod­nev­nu bu­ku – na­po­mi­nje Ši­mek.

Mo­le za strp­lje­nje

Ove go­di­ne, me­đu­tim, ka­žu ba­rem ta­ko u Grad­skoj če­t­vr­ti Gor­nji grad, od ob­no­ve skret­ni­ca ni­šta. Sa­na­ci­ja za­sad ni­je pla­ni­ra­na jer je, go­vo­re, pru­ga na toj di­oni­ci “u do­brom sta­nju”. Iz ZET-a, pak, sta­na­re mo­le za strp­lje­nje. – Sin­kro­ni­zi­ra­li smo svu lo­gis­ti­ku i za­is­ta ula­že­mo in­ten­ziv­ne na­po­re da u što kra­ćem ro­ku do­vr­ši­mo ra­do­ve. Kra­jem ko­lo­vo­za oče­ku­je nas ob­nov­lje­na pro­met­na in­fras­truk­tu­ra i mo­li­mo za još krat­ko­traj­no ra­zu­mi­je­va­nje. Di­oni­ce sa­ni­ra­mo pre­ma pri­ori­te­ti­ma i ob­nav­ljat će se sva­ki dio pru­ge gdje za to pos­to­ji po­tre­ba – is­ti­če glas­no­go­vo­rik To­mis­lav Jurić.

S. STRUKIĆ/PIXSELL

Pro­zo­re uglav­nom dr­že za­tvo­re­ni­ma jer se u su­prot­nom me­đu­sob­no ne ču­ju

Ivan Ši­mek po­ka­zu­je “ru­pe” dok objaš­nja­va ka­ko ni­je pro­blem sa­mo da­nju već i no­ću jer zbog bu­ke ne mo­gu spa­va­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.