Trump Ki­mu: Bi­jes i va­tru ko­je spre­mam svi­jet još ni­je ni­ka­da vi­dio

Pyon­gyang za­pri­je­tio da će nuk­le­ar­nim bom­ba­ma ga­đa­ti ame­rič­ki otok Gu­am u Pa­ci­fi­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Ako nas­ta­vi s pro­vo­ka­ci­ja­ma us­mje­re­ni­ma pre­ma SAD, Sje­ver­na KOre­ja će is­ku­si­ti va­tru i bi­jes kak­ve svi­jet do­sad još ni­je vi­dio, po­ru­čio je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump na ti­skov­noj kon­fe­ren­ci­ji, i tim je oto­vo­rio eska­la­ci­ju na­pe­tos­ti u is­toč­noj Azi­ji ko­ju vje­ro­jat­no ni­je oče­ki­vao. Na­ime, Pyon­gyang je ne­du­go po­tom obja­vio ka­ko raz­miš­lja o ra­ket­nom na­pa­du na ame­rič­ki otok Gu­am gdje se na­la­zi voj­na ba­za ame­rič­kih zrač­nih sna­ga! – Pa­ž­lji­vo is­tra­žu­je­mo ope­ra­tiv­ni plan za udar u ko­jem bi­smo va­trom na­ših do­ma­ćih ra­ke­ta Hwa­song-12 obu­hva­ti­li po­dru­čje Gu­ama – sto­ji u pri­op­će­nju ko­je je ju­čer iz­da­la sje­ver­no­ko­rej­ska no­vin­ska agen­ci­ja KCNA.

Us­po­re­div s Tru­ma­nom

Na­rav­no, bor­be­na sprem­nost svih voj­nih pos­troj­bi na tom po­dru­čju od­mah je po­dig­nu­ta na naj­vi­šu ra­zi­nu, no za sa­da ne­ma naz­na­ka da se sje­ver­no­ko­rej­ski na­pad do­is­ta pri­pre­ma i da će bi­ti iz­ve­den u sko­roj bu­duć­nos­ti. Go­to­vo je si­gur­no da bi sje­ver­no­ko­rej­ski udar otvo­rio su­kob ši­rih raz­mje­ra u ko­ji bi bi­li, uz SAD, uklju­če­ni i Juž­na Kore­ja i Ja­pan. Pri­lič­no je iz­vjes­no da je ova sje­ver­no­ko­rej­ska obja­va sa­mo re­to­rič­ki od­go­vor na Trum­po­vu iz­ja­vu o va­tri i bi­je­su, kak­va ni­je uobi­ča­je­na u me­đu­na­rod­noj di­plo­ma­ci­ji. – Sje­ver­no­ko­rej­ski vo­đa Kim Jong-un oči­to ne pre­poz­na­je di­plo­mat­ski je­zik i pred­sjed­nik Trump pos­lao mu je otvo­re­nu po­ru­ku. Mis­lim da je pred­sjed­nik sa­mo htio bi­ti pot­pu­no ja­san u po­ru­ci ka­ko će SAD bra­ni­ti i se­be i svo­je sa­vez­ni­ke na tom po­dru­čju – us­t­vr­dio je ju­čer ame­rič­ki dr­žav­ni taj­nik Rex Til­ler­son. Ova, za sa­da sa­mo ver­bal­na eska­la­ci­ja ne­pri­ja­telj­stva do­la­zi sa­mo dva­de­set i če­ti­ri sa­ta nakon što su za­pad­ne oba­vje­štaj­ne služ­be po­t­vr­di­le da je Sje­ver­na Kore­ja us­pje­la ra­zvi­ti nuk­le­ar­nu bom­bu do­volj­no ma­lih di­men­zi­ja da je se mo­že pos­ta­vi­ti na in­ter­kon­ti­nen­tal­nu ra­ke­tu. Ako je to do­is­ta toč­no, Sje­ver­na Kore­ja us­pje­la je pri­je­ći i po­s­ljed­nju ve­li­ku pre­pre­ku u gra­đe­nju svo­jih nuk­le­ar­nih pos­troj­bi. Za ovaj ko­rak mi­ni­ja­tu­ri­za­ci­je nuk­le­ar­ne bo­je­ve gla­ve vje­ro­va­lo se da će Sje­ver­noj Ko­re­ji

tre­ba­ti de­se­tak go­di­na, no pre­ma sve­mu su­de­ći, taj dio pos­la voj­ni su znans­tve­ni­ci iz Pyon­gyan­ga us­pje­li do­vr­ši­ti. Trum­po­va žes­to­ka po­ru­ka ni­je baš uobi­ča­je­na u di­plo­ma­ci­ji. Ona se je­di­no mo­že mje­ri­ti s Tru­ma­no­vom iz­ja­vom 1945. ka­da je po­zvao Ja­pan na pre­da­ju. – Ako se ne pre­da­ju, mo­gu oče­ki­va­ti ki­šu uni­šte­nja iz zra­ka, onak­vog uni­šte­nja kak­vo još ni­je vi­đe­no na svi­je­tu – us­t­vr­dio je ta­da Tru­man. Na­rav­no, okol­nos­ti su u to­me tre­nut­ku bi­le znat­no dru­ga­či­je. Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve ima­le su ta­da, je­di­ne na svi­je­tu, ra­zvi­je­nu atom­sku bom­bu, a mo­guć­nost uz­vra­ta ni­je bio mo­guć. Ja­pan u to­me tre­nut­ku ni­je imao ni mo­guć­nost ma­sov­nog top­nič­kog uda­ra pre­ma glav­nom gra­du ame­rič­kog sa­vez­ni­ka, kao što to da­nas ima Sje­ver­na Kore­ja jer na če­tr­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Se­ula ima ras­po­re­đe­no ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća ar­ti­lje­rij­skih oruž­ja ko­je mo­gu is­pa­li­ti sal­ve gra­na­ta u ma­nje od sat vre­me­na. Glav­ni juž­no­ko­rej­ski grad bio bi pri to­me go­to­vo pot­pu­no sru­šen, a broj žr­ta­va bro­ja bi se u de­se­ci­ma ti­su­ća. Upra­vo su Juž­no­ko­rej­ci, ko­ji bi mo­gli pos­ta­ti ko­la­te­ral­na žr­tva ovog su­ko­ba, sa­da iz­u­zet­no za­bri­nu­ti. Iako su na­vik­nu­li na go­to­vo sva­kod­nev­ne pri­jet­nje ko­je do­la­ze sa sje­ve­ra, zbog kom­bi­na­ci­je oš­tre re­to­ri­ke, oči­to do­vr­še­nog ra­zvo­ja sje­ver­no­ko­rej­skog nuk­le­ar­nog pro­gra­ma, ali i ne­pre­dvi­di­vos­ti po­te­za Do­nal­da Trum­pa, sa­da im vi­še ni­je sve­jed­no. – Ovo što Kim Jong-un ra­di nas za­bri­nja­va. Si­tu­aci­ja je pri­lič­no zas­tra­šu­ju­ća i nit­ko mir­no ov- dje ne spa­va – us­t­vr­dio je Ye­on Eui-so­ok, sta­nov­nik glav­nog juž­no­ko­rej­skog gra­da.

Ne­ma pra­vog od­go­vo­ra

Da sje­ver­no­ko­rej­ski li­der kim Jong-un ipak ima smis­la za di­plo­ma­ci­ju, po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da je usred ove eska­la­ci­je na­pe­tos­ti na­lo­žio os­lo­ba­đa­nje bri­tan­skog sve­će­ni­ka Hye­ona Soo Li­ma, 62-go­diš­njeg mi­si­ona­ra ko­ji se u ta­moš­njem za­tvo­ru na­la­zi već dvi­je go­di­ne. Pre­ma sve­mu su­de­ći, ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja ne­ma pra­vi od­go­vor na sje­ver­no­ko­rej­ski pro­blem. Ri­ječ je o re­ži­mu ko­ji ug­nje­ta­va svo­je sta­nov­niš­tvo, ko­ji je u za­va­di go­to­vo sa svim su­sje­di­ma, ali i o re­ži­mu ko­ji je sa­da već, u voj­nom smis­lu, to­li­ko oja­čao da bi sva­ko otva­ra­nje su­ko­ba ne­mi­nov­no do­ve­lo do des­truk­ci­je u okol­nim zem­lja­ma. A ka­ko će se do­is­ta stva­ri odvi­ja­ti, sa­da se vi­še ne mo­že pre­dvi­dje­ti, no ova je igra otiš­la da­lje ne­go li je it­ko oče­ki­vao.

Udar na Gu­am otvo­rio bi su­kob ši­rih raz­mje­ra u ko­ji bi bi­li uklju­če­ni i Juž­na Kore­ja i Ja­pan

Vje­ro­va­lo se da će in­že­nje­ri­ma iz Sje­ver­ne Ko­re­je tre­ba­ti de­set go­di­na za sma­nje­nje bo­je­vih gla­va, no to je bi­la kri­va ra­ču­ni­ca

Ver­bal­ni okr­šaj Na­smi­je­še­ni Kim Jong-un i lju­ti­ti Do­nald Trump za sa­da se su­kob­lja­va­ju sa­mo ri­je­či­ma, no si­tu­aci­ja ubr­za­no eska­li­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.