Atom­ski Kim od sa­da i na po­štan­skim mar­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Sje­ver­na Kore­ja iz­da­la je ovih da­na i po­štan­sku mar­ku s li­kom Kim Jong-una i in­ter­kon­ti­nen­tal­nim ba­lis­tič­kim pro­jek­ti­lom ko­ji je ova zem­lja pr­vi put tes­ti­ra­la pri­je de­se­tak da­na. Ne­sum­nji­vi us­pjeh sje­ver­no­ko­rej­ske voj­ne in­dus­tri­je ko­ji je ovu zem­lju pre­tvo­rio u ra­ket­nu si­lu uda­ri­ma mo­že za­pri­je­ti­ti i pro­tiv­ni­ci­ma uda­lje­ni­ma po ne­ko­li­ko ti­su­ća ki­lo­me­ta­ra re­žim u Pyon­gyan­gu dr­ži svo­jim do sa­da naj­ve­ćim us­pje­hom u po­vi­jes­ti. Upra­vo zbog to­ga iz­dan je ci­je­li kom­plet po­štan­skih ma­ra­ka ka­ko bi se taj do­ga­đaj obi­lje­žio. Još se ne zna ho­će li se ove mar­ke mo­ći na­ba­vi­ti i na Za­pa­du, no ne tre­ba sum­nja­ti da će ovo iz­da­nje ima­ti ve­li­ku vri­jed­nost me­đu fi­la­te­lis­ti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.