Te­ro­rist se BMW-om za­bio u an­ti­te­ro­ris­tič­ku op­hod­nju

Mi­nis­tri­ca obra­ne Flo­ren­ce Par­ly: Na­pad auto­mo­bi­lom na fran­cu­ske voj­ni­ke u Le­val­lo­isu ku­ka­vič­ki je i te­oris­tič­ki čin

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net

Nakon vi­še­sat­ne po­tje­re, fran­cu­ski spe­ci­jal­ci pre­sre­li su auto­mo­bil na auto­ces­ti na sje­ve­ru zem­lje i uhi­ti­li vo­za­ča osum­nji­če­nog za na­pad Na­pad auto­mo­bi­lom na op­hod­nju fran­cu­ske voj­ske u pa­ri­škom pred­gra­đu Le­val­lo­isu ku­ka­vič­ki je i te­oris­tič­ki čin, iz­ja­vi­la je ju­čer mi­nis­tri­ca obra­ne Flo­ren­ce Par­ly. Šest je oso­ba oz­li­je­đe­no, dvo­je te­ško, u na­mjer­nom na­le­tu vo­zi­la na voj­nu op­hod­nju u pa­ri­škom pred­gra­đu Le­val­lo­isu u sri­je­du, obja­vi­la je ne­što ra­ni­je po­li­ci­ja.

Na­pa­dač ro­đen 1980.

Ne­ko­li­ko da­na nakon što je uhi­će­ni dži­ha­dist u Mo­su­lu irač­kim is­tra­ži­te­lji­ma ot­krio pak­le­ni plan te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve za Eu­ro­pu, u Fran­cu­skoj se do­go­dio no­vi te­ro­ris­tič­ki na­pad. Te­ro­rist, po sve­mu su­de­ći ili pri­pad­nik ili pris­ta­ša te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve, auto­mo­bi­lom se za­le­tio u voj­nu op­hod­nju, i to sa­mo 200 me­ta­ra od zgra­de po­gla­var­stva. Auto­mo­bil (BMW) bio je par­ki­ran u po­kraj­njoj uli­ci, a ka­da su voj­ni­ci kre­nu­li u op­hod­nju, vo­zi­lo je kre­nu­lo i ubr­za­lo pre­ma nji­ma. Nakon vi­še­sat­ne po­tje­re, fran­cu­ski spe­ci­jal­ci pre­sre­li su auto­mo­bil na auto­ces­ti na sje­ve­ru zem­lje i uhi­ti­li vo­za­ča osum­nji­če­nog za na­pad na voj­ni­ke. Do pre­sre­ta­nja je doš­lo na auto­ces­ti u smje­ru gra­da Ca­la­isa i biv­še­ga kam­pa za pri­hvat mi­gra­na­ta, rek­li su pra­vo­sud­ni iz­vo­ri do­da­ju­ći da se ra­di o mu­škar­cu ro­đe­nom 1980. ko­ji je “bio u sum­nji­vom vo­zi­lu i po­ku­ša­vao po­bje­ći”, ali ni­su ot­kri­li iden­ti­tet. Po­li­caj­ci su ne­ko­li­ko pu­ta za­pu­ca­li i ra­ni­li vo­za­ča. Fran­cu­ska mi­nis­tri­ca obra­ne Flo­ren­ce Par­ly ogla­si­la se od­mah nakon na­pa­da ka­zav­ši da je na­pad auto­mo­bi­lom u pred­gra­đu Le­val­lo­isu, ot­pri­li­ke pet ki­lo­me­ta­ra od sre­di­šta Pa­ri­za, ku­ka­vič­ki i te­ro­ris­tič­ki čin te da će fran­cu­ska voj­ska i po­li­ci­ja uči­ni­ti sve da osi­gu­ra­ju mi­ran i si­gu­ran ži­vot svim gra­đa­ni­ma Fran­cu­ske. Fran­cu­ski me­di­ji pi­šu da su oz­li­je­đe­ni voj­ni­ci ko­ji su­dje­lu­ju u ope­ra­ci­ji Sen­ti­nel­le od­nos­no u voj­nim pje­šač­kim op­hod­nja­ma fran­cu­skom me­tro­po­lom nakon ni­za te­ro­ris­tič­kih na­pa­da ko­ji su se do­go­di­li u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne.

Fran­cu­ska na uda­ru

U trav­nju je ubi­jen po­li­ca­jac na Eli­zej­skim po­lja­na­ma, a is­tra­ži­te­lji su ut­vr­di­li da su mo­ti­vi bi­li te­ro­ris­tič­ki. Ta­ko­đer, spri­je­če­ni su slič­ni te­ro­ris­tič­ki na­pa­di na voj­sku i po­li­ci­ju bli­zu Lo­uvrea i is­pred ka­te­dra­le No­tre-Da­me. Je­dan je čo­vjek uhi­ćen u ne­dje­lju nakon što se vi­tla­ju­ći no­žem po­ku­šao pro­bi­ti do ula­za na Eif­fe­lov to­ranj. Svi ti na­pa­di do­go­di­li su se una­toč vi­so­kim si­gur­nos­nim mje­ra­ma u toj zem­lji jer je u Fran­cu­skoj na sna­zi iz­van­red­no sta­nje uve­de­no još od stu­de­no­ga 2015. Da su no­vi te­ro­ris­tič­ki na­pa­di iz­vjes­ni go­vo­ri i is­kaz uhi­će­nog dži­ha­dis­ta ko­ji je irač­kim is­tra­ži­te­lji­ma dao po­dat­ke o pos­to­ja­nju kam­pa u Si­ri­ji za obu­ku je­di­ni­ce sa­mo­ubo­ji­ca ko­ji su pri­pre­ma­li na­pa­de po Eu­ro­pi. Osim vi­še od 50 te­ro­ris­ta ko­ji su već sti­gli u Eu­ro­pu tzv. bal­kan­skom ru­tom, dži­ha­dist je ot­krio da su tu i broj­ni pris­ta­še ISIL-a re­gru­ti­ra­ni pre­ko druš­tve­nih mre­ža.

Auto je za­us­tav­ljen na auto­ces­ti u prav­cu gra­da Ca­la­isa i biv­še­ga kam­pa za mi­gran­te Je­dan dži­ha­dist ot­krio je pos­to­ja­nje cen­tra za obu­ku na­pa­da­ča za na­pa­de u Eu­ro­pi

Na­pa­dač se auto­mo­bi­lom na­mjer­no za­le­tio u voj­nu op­hod­nju, i to sa­mo 200 me­ta­ra od zgra­de po­gla­var­stva u pa­ri­škom pred­gra­đu

Auto­mo­bil (BMW) bio je par­ki­ran u po­kraj­njoj uli­ci, a ka­da su voj­ni­ci kre­nu­li u op­hod­nju, vo­zi­lo je kre­nu­lo i ubr­za­lo pre­ma nji­ma

Mu­ška­rac star 37 go­di­na, ka­že po­li­ci­ja, bio je u sum­nji­vu BMW-u i po­ku­ša­vao je po­bje­ći, ali do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja ni­su bi­li ot­kri­li nje­gov iden­ti­tet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.