FBI pre­tra­žio ku­ću še­fa Trum­po­ve kam­pa­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Agen­ti FBI-a odu­ze­li su do­ku­men­te i os­ta­le ma­te­ri­ja­le iz ku­će Pa­ula Ma­na­for­ta, še­fa kam­pa­nje pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa u sklo­pu is­tra­ge o na­vod­noj umje­ša­nos­ti Ru­si­je u iz­bo­re 2016., obja­vio je ju­čer The Washington Post.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.