Na ki­os­ci­ma no­vi pro­izvo­di, a pri­ho­di bo­lji u od­no­su na la­ni

Ti­sak je pro­ši­rio su­rad­nju s Phi­lip Mor­ri­som, a po­kre­nuo s Ja­pan To­bac­com. Bez ob­zi­ra na obus­ta­vu pla­sma­na u kri­zi, mi­nus ma­nji

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Li­di­ja Ki­se­ljak li­di­ja.ki­se­ljak@ve­cer­nji.net

U Agro­ko­ro­vu Ti­sku, na oko 950 ki­oska u zem­lji, pro­ši­re­na je po­nu­da pro­izvo­da Phi­lip Mor­ri­sa, a pr­vi pu­ta pro­da­vat će se i pro­izvo­di Ja­pan To­bac­ca. Uz BAT-ove pro­izvo­de, sa­da se na ki­os­ci­ma mo­že na­ći ci­je­li asor­ti­man Phi­lip Mor­ri­sa – Mar­l­bo­ro, Phi­lip Mor­ris i Ches­ter­fi­eld, Mu­ra­ti, te pro­izvo­di Ja­pan To­bac­ca - Wins­ton, Ca­mel i So­bra­nje. S po­čet­kom kri­ze u Agro­ko­ru, Phi­lip Mor­ris je obus­ta­vio dis­tri­bu­ci­ju pro­izvo­da, što je stvo­ri­lo oz­bilj­ne po­re­me­ća­je u pos­lo­va­nju Ti­ska, no ni­su bi­li je­di­ni ko­ji su to uči­ni­li, jer je ve­lik broj, pre­te­ži­to stra­nih kom­pa­ni­ja, po­put Co­ca Co­le, obus­ta­vi­lo is­po­ru­ku zbog ne­pla­će­nih ra­ču­na, a nakon pos­tav­lja­nja iz­van­red­ne upra­ve tra­ži­le su avan­s­no pla­ća­nje, što je stvo­ri­lo pri­ti­sak na te­ku­ću lik­vid­nost. Na­ime, do trav­nja su ro­ko­vi pla­ća­nja do­bav­lja­či­ma bi­li du­lji, a iz­van­red­na upra­va od- mah je uki­nu­la tu du­go­go­diš­nju prak­su i ro­ko­ve skra­ti­la. No osim stra­nih pro­izvo­da u jed­nom tre­nut­ku se na ki­os­ci­ma Ti­ska ni­su ku­pi­ti ni ZET-ove kar­te, bo­no­vi za HT i TELE2, par­kir­ne kar­te, bi­lje­zi, mar­ki­ce, ko­mer­ci­jal­na ro­ba... Pri­je tri mje­se­ca pos­tav­lje­na je no­va upra­va Ti­ska ko­ju pre­dvo­di Dan­ko Du­ho­vić, a u krat­kom ro­ku us­pje­li su vra­ti­ti sve ključ­ne do­bav­lja­če na po­li­ce Ti­ska i sta­bi­li­zi­ra­ti pos­lo­va­nje. Pa ta­ko u od­no­su na ra­ni­je go­di­ne ka­da su pri­ho­di ima­li dvoz­na­men­kas­ti mi­nus, ove go­di­ne je taj mi­nus jed­noz­na­men­kas­ti. No­vi ugo­vo­ri po­ve­ćat će pro­met, a upra­vo je ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje tre­nu­tač­no naj­bit­ni­je za tvrt­ke kon­cer­na. Pa će se u slje­de­ćem raz­dob­lju i ko­nač­no po­če­ti ko­ris­ti­ti pu­ni tr­žiš­ni po­ten­ci­jal, što go­di­na­ma ni­je bio slu­čaj. Ti­sak, kao i os­ta­le sas­tav­ni­ce kon­cer­na, u pro­ce­su je res­truk­tu­ri­ra­nja pos­lo­va­nja, a slje­de­ći mje­sec bit će objav­lje­na fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća. U pro­ce­su na­god­be, svi će ići na pro­da­ju, a tak­va će si­tu­aci­ja bi­ti i s Ti­skom. Već se je u ne­ko­li­ko na­vra­ta na­ga­đa­lo ka­ko je in­te­re­sent za Ti­sak BAT, ko­ji je i je­dan od di­oni­ča­ra Ti­ska.•

No­vi ugo­vo­ri po­ve­ćat će pro­met, a upra­vo je ope­ra­tiv­no pos­lo­va­nje naj­bit­ni­je za Agro­kor

Ti­sak, kao i os­ta­le sas­tav­ni­ce kon­cer­na, pro­la­zi res­truk­tu­ri­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.