Mi­ro­vin­ska šted­nja ne mo­že se po­tro­ši­ti u dru­ge svr­he

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

No­vac ko­ji za­pos­le­ni iz­dva­ja­ju kroz dio mi­ro­vin­skog do­pri­no­sa za obvez­nu mi­ro­vin­sku šted­nju ne mo­že se ko­ris­ti­ti za dru­ge svr­he. Ka­ko je šted­nja u II. stu­pu dio mi­ro­vin­skog sus­ta­va i za­kon­ska oba­ve­za, ušte­đe­na sred­stva mo­ra­ju se na­mjen­ski ko­ris­ti­ti sa­mo za is­pla­tu mi­ro­vi­na ka­da član obvez­nog mi­ro­vin­skog fon­da is­pu­ni uvje­te za od­la­zak u mi­ro­vi­nu iz I. stu­pa. Iako je no­vac na osob­nom ra­ču­nu osob­no i traj­no vlas­niš­tvo čla­na, to ne zna­či da ga on mo­že po­di­ći pri­je od­la­ska u mi­ro­vi­nu i po­tro­ši­ti u ne­ke dru­ge svr­he.

NI­ŠTA PRI­JE MIROVINE

Sred­stva na osob­no­me mi­ro­vin­skom ra­ču­nu za­ko­nom su za­šti­će­na od ovr­he, ste­ča­ja ili lik­vi­da­ci­je i ne ula­ze u ste­čaj­nu ma­su osi­gu­ra­ni­ka ili de­po­zit­ne ban­ke, sto­ga ih ne mo­že ko­ris­ti­ti nit­ko osim sa­mo­ga čla­na kroz is­pla­tu mirovine, ali po is­pu­nje­nju uvje­ta za od­la­zak u mi­ro­vi­nu. Ka­da član stek­ne uvje­te za od­la­zak u mi­ro­vi­nu, mo­ra pro­ći ne­ko­li­ko ko­ra­ka da bi mu se is­pla­ti­la mi­ro­vi­na iz II. stu­pa. Pr­vi je ko­rak da Hr­vat­ski za­vod za mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­nje iz­da­je bu­du­ćem umi­rov­lje­ni­ku rje­še­nje o priz­na­va­nju pra­va na mi­ro­vi­nu, a za čla­no­ve obvez­nog mi­ro­vin­skog fon­da dos­tav­lja po­dat­ke iz na­ve­de­nog rje­še­nja Sre­diš­njem re­gis­tru osi­gu­ra­ni­ka (REGOS). Za­tim bu­du­ći umi­rov­lje­nik pri­ja­vom REGOS-u iz­a­bi­re mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­va­ju­će druš­tvo ko­je će mu is­pla­ći­va­ti mi­ro­vi­nu.

RJE­ŠE­NJE REGOS-A

Nakon što su u REGOS-u za­prim­lje­ni po­da­ci iz rje­še­nja o priz­na­va­nju pra­va na mi­ro­vi­nu te je pro­te­kao rok za pro­mje­nu iz­bo­ra mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­va­ju­ćeg druš­tva, REGOS iz­da­je na­log obvez­nom mi­ro­vin­skom druš­tvu za doz­na­ku sred­sta­va s osob­nog ra­ču­na čla­na na ra­čun iz­a­bra­nog mi­ro­vin­skog osi­gu­ra­va­ju­će druš­tva. To druš­tvo s bu­du­ćim umi­rov­lje­ni­kom za­klju­ču­je ugo­vor o mi­ro­vi­ni nakon što iz REGOS-a za­pri­mi po­da­tak o ukup­nom iz­no­su ušte­đe­vi­ne na osob­nom ra­ču­nu. Iz doz­na­če­nih sred­sta­va, uma­nje­nih za pro­pi­sa­nu nak­na­du, mi­ro­vin­sko osi­gu­ra­va­ju­će druš­tvo is­pla­ću­je umi­rov­lje­ni­ku mi­ro­vi­nu iz II. stu­pa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.