Ka­ko se zo­ve film ko­ji je re­ži­rao, a u ko­jem mu glu­me že­na i kći?

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Pri­pre­mi­la: Bo­ja­na Ra­do­vić

Na da­naš­nji dan 1960. ro­dio se špa­njol­ski glu­mac ko­ji od 1990. ži­vi u SAD-u. No, mno­gi će re­ći da je ono naj­bo­lje na­pra­vio na rod­noj gru­di 1. Ve­li­ki špa­njol­ski glu­mac ko­ji je os­tva­rio i hol­lywo­od­sku ka­ri­je­ru ro­đen je Ma­la­gi. Maj­ka mu je bi­la uči­te­lji­ca, a otac: a) pro­fe­si­onal­ni voj­nik b) do­mar c) po­li­ca­jac 2. Ma­le­ni An­to­nio sa­njao je o ka­ri­je­ri pro­fe­si­onal­nog spor­ta­ša ko­ja će mu do­ni­je­ti sla­vu i no­vac, ali taj je sam pre­ki­nu­la oz­bilj­na oz­lje­da. Ko­jim se spor­tom ba­vio? a) te­ni­som b) ja­ha­njem c) no­go­me­tom 3. Glu­mom se po­čeo ba­vi­ti u špa­njol­skim sa­pu­ni­ca­ma, u ma­lim epi­zod­nim ulo­ga­ma za­vod­ni­ka, a on­da ga je za­pa­zio je­dan od naj­ve­ćih špa­njol­skih re­da­te­lja. Tko? a) Pe­dro Al­modóvar b) Bi­gas Lu­na c) Álex de la Igle­sia 4. Pr­vi film na ko­jem je Ban­de­ras su­ra­đi­vao s Al­modóva­rom bio je: a) “Šun­ka, šun­ka” b) “Ma­ta­dor” c) “Mrač­ne na­vi­ke” 5. Film­ski kri­ti­ča­ri Špa­njol­ske, ali i ci­je­log svi­je­ta, tvr­de da je naj­bo­lji film tog re­da­telj­sko-glu­mač­kog dvoj­ca ipak: a) “Ve­ži me” b) “Cvi­jet mo­je taj­ne” c) “Ki­ka” 6. Nje­go­va naj­bo­lja, a sam je re­kao i naj­dra­ža, part­ne­ri­ca s ko­jom je sni­mio i film ko­ji ga je lan­si­rao u Hol­lywo­od bi­la je: a) Pe­ne­lo­pe Cruz b) Vic­to­ria Abril c) Na­ta­lia Ver­be­ke 7. Po­če­tak u SAD-u ni­je bio ni­ma­lo lak, a os­nov­ni je pro­blem bio ja­ki špa­njol­ski na­gla­sak. No, on mu je do­šao kao na­ru­čen An­to­nio Ban­de­ras ro­đen je u Ma­la­gi, ali je glu­mu učio u Ma­dri­du u fil­mu ko­ji je u Hol­lywo­odu bio nje­gov pr­vi ve­li­ki hit i pre­kret­ni­ca u tom di­je­lu ka­ri­je­re. Ko­ji je to film? a) “Pro­tiv vje­tra” b) “Ba­ton Ro­uge” c) “Kra­lje­vi mam­ba” 8. No, gle­da­te­lji­ce su naj­vi­še su­za pro­li­le nad nje­go­vom ulo­gom gay part­ne­ra čo­vje­ka ko­ji se raz­bo­lio od AIDS-a. To je bi­lo u fil­mu: a) “Phi­la­delp­hia” b) “Ku­ća du­ho­va” c) “O lju­ba­vi i sje­na­ma” 9. Ame­rič­ku su­pru­gu upoz­nao je na sni­ma­nju fil­ma “Two Much” iz 1995. go­di­ne. Ona je: a) Me­la­nie Grif­fith b) Jo­die Fos­ter c) Su­san Sa­ran­don 10. S tom su­pru­gom ima kćer, ko­ja je kre­nu­la ro­di­telj­skim tra­go­vi­ma. Kao glu­mi­ca je de­bi­ti­ra­la uz ma­mu u glav­noj ulo­zi i ta­tu – An­to­ni­ja Ban­de­ra­sa kao re­da­te­lja. To je bi­lo u fil­mu: a)”In­ter­v­ju s vam­pi­rom” b) “Lu­di u Ala­ba­mi” c) “Pla­će­ni­ci”

PIXSELL

Glu­mac Ar­man Assan­te mu je bio part­ner u “Kra­lje­vi­ma mam­ba”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.