OD POLUDJELOG PRINCA, PRE­KO DEPRESIVNOG LIJEČNIKA DO NJE­MAČ­KOG SLIKARA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

1. Carl Fe­igen­ba­um ta­ko­đer je ubi­jao pros­ti­tut­ke

Uo­če­na je ve­li­ka slič­nost u uboj­stvu Fe­igen­ba­umo­ve žr­tve Ju­li­an­ne Hof­f­man i Tr­bo­sje­ko­vih žr­ta­va s East En­da. Po­gub­ljen je zbog uboj­stva jed­ne že­ne u New Yor­ku

2. Princ Al­bert Vic­tor u lu­di­lu je po­či­nio uboj­stva

Ri­ječ je o re­la­tiv­no no­voj te­ori­ji ko­ju je 1970. obja­vio bri­tan­ski li­ječ­nik Tho­mas Stowell tvr­de­ći ka­ko je princ uboj­stva po­či­nio u lu­di­lu ko­je je nas­tu­pi­lo zbog uz­na­pre­do­va­log si­fi­li­sa

3. Ame­rič­ki se­rij­ski ubo­ji­ca is­to je os­ta­vio dnev­nik

Vje­ru­je se ka­ko je H. H. Hol­mes od­go­vo­ran za uboj­stvo 200 lju­di u kas­nom 19. sto­lje­ću. U to vje­ru­je i nje­gov pra­pra­unuk Jeff Mud­gett, ta­ko­đer zbog Hol­me­so­vih dnev­nič­kih za­pi­sa

4. Mon­ta­gue John Dru­itt ubio se zbog zločina

Do­ka­zi pro­tiv ovog lon­don­skog liječnika tek su uz­roč­no­po­s­lje­dič­ni jer su uboj­stva pres­ta­la nakon što je pronađen u Tem­zi odje­će pu­ne ka­me­nja. Tu­ma­či­lo se da se ubio zbog griž­nje sa­vjes­ti

5. Pa­tri­cia Cor­nwell tvr­di: Ubo­ji­ca je sli­kar W. Sic­kert

Poz­na­ta spi­sa­te­lji­ca ta­ko­đer je i jed­na od naj­poz­na­ti­jih is­tra­ži­va­či­ca zločina. Obja­vi­la i knji­gu ka­ko je ubo­ji­ca en­gle­ski sli­kar nje­mač­kog po­dri­je­tla Wal­ter Sic­kert. Mno­gi su nje­zi­nu te­ori­ju od­ba­ci­li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.