UDALA SAM SE ZA ČO­VJE­KA, A NE ZA PRINCA, TVRDILA JE GRACE KELLY

ZALJUBILA SAM SE U NJE­GA MISLEĆI SA­MO O NA­ŠOJ LJU­BA­VI

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Iva­na Ka­lo­gje­ra ZAGREB

Ne pos­to­ji dje­voj­či­ca ko­ja ne sa­nja o to­me da bu­de prin­ce­za. No pos­to­je že­ne ko­je su os­tva­ri­le taj san uda­jom za prin­če­ve

I da­nas, nakon vi­še od 60 go­di­na, vjen­ča­nje princa Ra­ini­era od Mo­na­ka i slav­ne hol­lywo­od­ske glu­mi­ce Grace Kelly sma­tra se jed­nim od naj­ljep­ših i naj­gla­mu­roz­ni­jih vjen­ča­nja u no­vi­joj po­vi­jes­ti. Grace Pa­tri­cia Kelly i princ Ra­ini­er upoz­na­li su se na film­skom fes­ti­va­lu u Can­ne­su 1955. go­di­ne. Pr­vi nji­hov su­sret bio je do­go­vo­ren. Tvr­di­lo se ka­ko je Grace sas­ta­nak s prin­com od Mo­na­ka htje­la ot­ka­za­ti jer se osje­ća­la umor­nom nakon tur­ne­je po Eu­ro­pi. Ali, kao da joj je ne­što go­vo­ri­lo da je taj su­sret za nju iz­nim­no va­žan. Naj­po­želj­ni­ji ne­že­nja Eu­ro­pe i jed­na od naj­ljep­ših glu­mi­ca 20. sto­lje­ća pos­li­je­pod­ne su pro­ve­li u ugod­nom raz­go­vo­ru i šet­nji kroz vr­to­ve pa­la­če, a u sto­pu su ih pra­ti­li no­vi­na­ri i fo­to­re­por­te­ri. Princ je kas­ni­je re­kao da ga je Grace šar­mi­ra­la svo­jom zre­loš­ću, sen­zi­bil­noš­ću i kul­tu­rom. I Grace je svo­jim pri­ja­te­lji­ma hva­li­la princa re­kav­ši ka­ko je ja­ko šar­man­tan.

Vjen­ča­nje du­go osam da­na

Ka­da se Grace Kelly vra­ti­la u Ame­ri­ku po­če­li su se do­pi­si­va­ti. S vre­me­nom su u pi­smi­ma ko­je su raz­mje­nji­va­li po­če­li di­je­li­ti i naj­in­tim­ni­je de­ta­lje iz svo­jih ži­vo­ta, što ih je do­dat­no zbli­ži­lo. Osje­ća­li su kao da se poz­na­ju ci­je­li ži­vot. Mno­go je vre­me­na proš­lo sve dok se Ra­ini­er ni­je po­vje­rio svom ka­pe­la­nu da ne mo­že pres­ta­ti mis­li­ti na Grace. U že­lji da ga usre­ći, ka­pe­lan je prin­če­ve osje­ća­je pre­to­čio u pi­smo ko­je je po­ta­ji­ce pos­lao Grace. Grace je od­mah od­go­vo­ri­la ka­ko se na­da da će se njih dvo­je opet vi­dje­ti ti­je­kom nje­zi­na slje­de­ćeg do­la­sku u Eu­ro­pu. Pre­sre­tan od­go­vo­rom ko­ji je do­bio, sve­će­nik je od­mah or­ga­ni­zi­rao Ra­ini­ero­vo pu­to­va­nje u Ame­ri­ku, na bo­žić­ne blag­da­ne. Od­sje­li su kod ka­pe­la­no­va pri­ja­te­lja Aus­tin­sa i nje­go­ve obi­te­lji. Sud­bi­na je htje­la da su Aus­tin­si bi­li do­bri pri­ja­te­lji obi­te­lji Kelly te da su ih, i ne zna­ju­ći za ro­man­su ko­ja je pla­nu­la iz­me­đu Grace i princa od Mo­na­ka, po­zva­li da i oni pro­ve­du bo­žić­ne blag­da­ne u nji­ho­vu do­mu. Ta­ko su se Grace i Ra­iner iz­ne­na­da po­nov­no sre­li. Tje­dan da­na kas­ni­je, dok su u New Yor­ku svi za­jed­no če­ka­li No­vu go­di­nu, Ra­ini­er je za­pro­sio pre­li­je­pu glu­mi­cu. „Kad sam se udala za princa Ra­ini­era udala sam se za čo­vje­ka, a ne za nje­go­vu funk­ci­ju. U nje­ga sam se zaljubila ne raz­miš­lja­ju­ći ni o če­mu dru­gom osim o na­šoj lju­ba­vi“, iz­ja­vi­la je kas­ni­je u jed­nom od broj­nih in­ter­v­jua Grace Kelly. Ve­li­ka hol­lywo­od­ska zvi­jez­da i kra­lje­vić vjen­ča­li su se 18. trav­nja 1956. na ci­vil­noj ce­re­mo­ni­ji u kru­gu naj­u­že obi­te­lji i pri­ja­te­lja. Idu­ćeg su se da­na, pre­ma tra­di­ci­ji, vjen­ča­li i u cr­k­vi. Na vjen­ča­nju je bi­lo oko 700 uzva­ni­ka, a još je oko 30 mi­li­ju­na lju­di nji­ho­vo vjen­ča­nje pra­ti­lo pu­tem ma­lih ekra­na. Glu­mi­ca je iz New Yor­ka u Mo­na­ko do­pu­to­va­la bro­dom u prat­nji čla­no­va obi­te­lji i pri­ja­te­lja. Pu­to­va­nje mla­de i nje­zi­nih gos­ti­ju do Mo­na­ka tra­ja­lo je pu­nih tje­dan da­na, a sa­mom je vjen­ča­nju pret­ho­di­lo osam da­na lu­de za­ba­ve. Ha­lji­na ko­jom je Grace Kelly odu­še­vi­la ci­je­li svi­jet i o ko­joj se i dan­da­nas pri­ča ši­la se pu­nih šest tje­da­na. Di­zaj­ni­ra­la ju je He­len Ro­se, a bi­la je iz­ra­đe­na od me­ta­ra i me­ta­ra svi­le, ti­la i 125 go­di­na sta­re čip­ke od ru­ža, dok je u veo bi­lo uši­ve­no vi­še od ti­su­ću bi­se­ra. Cr­k­ve­no vjen­ča­nje odr­ža­no je u ka­te­dra­li sv. Ni­ko­le, a vo­dio ga

Ra­nia od Jor­da­na pr­va je kra­lji­ca ko­ja fo­to­gra­fi­je svo­je obi­te­lji di­je­li na Ins­ta­gra­mu

je nad­bi­skup Mo­na­ka. Mla­den­ci su se nakon vjen­ča­nja gra­dom pro­vez­li u ka­bri­ole­tu ka­ko bi poz­dra­vi­li ti­su­će lju­di ko­je su se oku­pi­le na uli­ca­ma. Go­di­nu da­na nakon vjen­ča­nja ro­di­lo se nji­ho­vo pr­vo di­je­te, prin­ce­za Ca­ro­li­ne. U nji­ho­vo se bra­ku ro­di­lo još dvo­je dje­ce: princ Al­bert i prin­ce­za Step­ha­nie, ko­ja je bi­la s maj­kom u auto­mo­bi­lu ka­da je Grace Kelly po­gi­nu­la u pro­met­noj ne­sre­ći i za­vi­la u cr­no ci­je­li svi­jet. Nje­zin sin Al­bert u ve­lja­či je ove go­di­ne dao in­ter­v­ju za Va­nity Fa­ir u ko­jem je ot­krio ka­ko su za ži­vo­ta nje­go­ve maj­ke čes­ti gos­ti u nji­ho­voj pa­la­či bi­li: Frank Si­na­tra, Kirk Do­uglas, Al­fred Hit­c­h­cock, Gre­gory Peck te Cary Grant. „Zna­li su bi­ti dos­ta glas­ni dok su zbi­ja­li ša­le“, re­kao je Al­bert ne kri­ju­ći da je i sam uži­vao u tak­vom druš­tvu. Svo­ju je maj­ku opi­sao kao vr­lo dra­gu i briž­nu že­nu. „Ne sa­mo da je na­ma da­va­la do­volj­no paž­nje i lju­ba­vi i bri­nu­la se da ima­mo sve što tre­ba­mo. Tak­va je bi­la i pre­ma dru­gim lju­di­ma“, re­kao je. Nakon što je Kelly po­gi­nu­la 1982. go­di­na, princ Re­ini­er os­no­vao je ne­pro­fit­nu udru­gu ko­ja je no­si­la nje­zi­no ime, a ba­vi­la se ot­kri­va­njem umjet­nič­kih ta­le­na­ta i fi­nan­ci­ra­njem nji­ho­va ško­lo­va­nja.

Kra­lji­ca uka­zom su­pru­ga

Još jed­na stras­tve­na lju­bav­na pri­ča s kra­ljev­skih dvo­ra ko­ja je obi­lje­ži­la 20. sto­lje­će je i ona iz­me­đu prin­ce­ze Ra­ni­je Al-Ya­ssin, ko­ju čes­to na­zi­va­ju naj­ljep­šom kra­lji­com ili pr­vom da­mom svi­je­ta, i jor­dan­skog kra­lja Ab­du­la­ha II. A pre­li­je­pa Ra­nia i Ab­du­lah II. upoz­na­li su se 1993. go­di­ne na jed­noj za­ba­vi. Ab­du­lah je us­pio pri­vu­ći po­zor­nost li­je­pe Ra­ni­je, a usko­ro se ro­di­la lju­bav ko­ja je s vre­me­nom pos­ta­la iz­u­zet­no važ­na za ci­je­lo kra­ljev­s­tvo. Vjen­ča­li su se 10. lip­nja 1993. go­di­ne, sa­mo pet mje­se­ci nakon što su se upoz­na­li. Nji­ho­va je lju­bav po­t­vr­da tvrd­nji ka­ko se su­prot­nos­ti priv­la­če. Princa Ab­du­la­ha pra­tio je glas ve­li­kog žen­ska­ra. Bio je ge­ne­ral u jor­dan­skoj voj­s­ci, a po­se­bi­ce je uži­vao u stva­ri­ma ko­je po­di­žu adre­na­lin kao što je ska­ka­nje pa­do­bra­nom, vož­nja he­li­kop­te­rom te vož­nja br­zih auto­mo­bi­la. Za raz­li­ku od nje­ga, Ra­nia je bi­la fo­ku­si­ra­na na knji­ge te je htje­la po­kre­nu­ti vlas­ti­ti po­sao. U in­ter­v­ju ko­ji je 2005. go­di­ne dao za ča­so­pis Pe­ople kralj Ab­du­lah II. ot­krio je ka­ko je mi­nu­tu nakon što je Ra­nia uš­la u so­bu znao da je to že­na nje­go­va ži­vo­ta. Bi­la je to lju­bav na pr­vi po­gled. Princ je Ra­ni­ju pr­vo odveo na vož­nju mo­to­rom pus­ti­njom, za­tim na jet ski na Cr­ve­no mo­re te na vož­nju he­li­kop­te­rom. Ra­nia je, gos­tu­ju­ći u emi­si­ji „60 mi­nu­ta“, rek­la ka­ko ju je kod mu­ža pri­vu­kao smi­sao za hu­mor, kao i to što je s obje no­ge na zem­lji bez ob­zi­ra na to što je kra­ljev­ske kr­vi. Ab­du­lah je, pre­ma že­lji svo­ga oca kra­lja Hu­se­ina, nakon nje­go­ve smr­ti 1999. go­di­ne pos­tao kra­ljem Jor­da­na. No, Ra­nia je pos­ta­la kra­lji­com tek nakon što joj je tu ti­tu­lu po­seb­nim pi­smom do­di­je­lio kralj, od­nos­no nje­zin su­prug. U pro­tiv­nom, os­ta­la bi joj sa­mo ti­tu­la „kra­lje­ve su­pru­ge“. Kra­lji­ca Ra­nia od Jor­da­na vr­lo je ak­tiv­na na druš­tve­nim mre­ža­ma, pa je ta­ko pr­va kra­lji­ca ko­ja je na Ins­ta­gra­mu obja­vi­la fo­to­gra­fi­je iz pri­vat­nog ži­vo­ta nji­ho­ve obi­te­lji, či­me je htje­la po­ka­za­ti da kra­ljev­ska obi­telj vo­di pot­pu­no nor­ma­lan obi­telj­ski ži­vot.

Sin Grace Kelly, Al­bert u ne­dav­nom je in­ter­v­ju go­vo­rio o ži­vo­tu na dvo­ru dok je bio di­je­te, ka­da su u gos­te do­la­zi­li ma­mi­ni pri­ja­te­lji iz Hol­lywo­oda Lju­bav Ab­du­la­ha II. i li­je­pe Ra­ni­je naj­bo­lji je do­kaz sta­re te­ze ka­ko se su­prot­nos­ti priv­la­če jer, ka­da su se upoz­na­li, ima­li su ma­lo to­ga za­jed­nič­kog

Idi­la na dvo­ru Kra­lji­ca Ra­nia na druš­tve­nim mre­ža­ma uz služ­be­ne fo­to­gra­fi­je (li­je­vo i des­no) di­je­li i one sa­svin ne­for­mal­ne, a sve ka­ko bi po­ka­za­la da nje­zi­na dje­ca odras­ta­ju u obič­noj obi­te­lji i ži­ve obič­nim ži­vo­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.