Že­li­te ima­ti kos­tim kao Jon Snow? Ne­ma pro­ble­ma. Trk u Ikeu po no­vi te­pih

“IZREZALI SMO IH I OBRIJALI TE IM DODALI KOŽNATE BRETELE I ON­DA IH OŠTEĆIVALI”

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Zoran Vi­tas zoran.vi­tas@ve­cer­nji.net ZAGREB

Že­lje­li smo da pu­bli­ka “osje­ti” mi­ris kos­ti­ma, ma­za­li smo ih vo­skom ili za­mr­za­va­li, ovis­no o ko­jem se pre­dje­lu ra­di, ka­že Clap­ton

Iako na­vod­no sva­ka epi­zo­da Igre pri­jes­to­lja sto­ji de­set mi­li­ju­na do­la­ra, pri če­mu kos­ti­mo­gra­fi­ja iz­gle­da do­is­ta po­seb­no im­pre­siv­no, ipak ni­je zla­to sve što si­ja! Na­ime, proš­le je go­di­ne kos­ti­mo­graf­ki­nja se­ri­je Mic­he­le Clap­ton u jav­nom nas­tu­pu u lo­san­ge­le­skom mu­ze­ju Get­ty rek­la da su krz­na ko­ja ma­sov­no no­se li­ko­vi u se­ri­ji za­pra­vo oti­ra­či iz jed­nog ja­ko po­pu­lar­nog lan­ca. Sa­da je ame­rič­ki ma­ga­zin Pe­ople ot­krio i o ko­jem se lan­cu ra­di. To je Ikea, što je kos­ti­mo­graf­ki­nja i po­t­vr­di­la. – Izrezali smo ih i obrijali te im dodali ja­ke kožnate bretele i on­da ih oštećivali u skla­du sa si­tu­aci­jom. Že­lje­li smo da pu­bli­ka prak­tič­ki osje­ti mi­ris kos­ti­ma, ma­za­li smo ih vo­skom ili za­mr­za­va­li, već ovis­no o ko­jem se pre­dje­lu ra­di – ka­za­la je Clap­ton. Oti­ra­či Rens, ko­ji u ame­rič­koj Ikei sto­je 30 do­la­ra, ta­moš­nji su fa­vo­rit me­đu kup­ci­ma, no no­vi­na­ri Pe­oplea na­ga­đa­ju ka­ko bi se mo­glo ra­di­ti i o još jef­ti­ni­jim oti­ra­či­ma Tejn ko­ji sto­je tek 15 do­la­ra. Oni su, ša­le se, do­volj­no de­be­li da Noć­na stra­ža iz­dr­ži pa­tro­lu duž le­de­nog zi­da. Da­lje, sa­da ka­da je jas­no da će se pu­no rad­nje u no­voj se­zo­ni do­ga­đa­ti na zi­du, vri­je­me je da se po­no­vo po­sje­ti Ikeu, ša­le se pe­ople­ov­ci. No, Clap­ton, ko­ja se o kos­ti­mi­ma u se­ri­ji bri­nu­la pr­vih pet se­zo­na, ka­že da se sva­ki kos­tim raz­ra­đu­je do de­ta­lja, pri če­mu se vo­di ra­ču­na i o an­ti­da­ti­ra­nju, dak­le sta­re­nju kos­ti­ma ako ga lik no­si kroz du­lji pe­ri­od u se­ri­ji. Čes­to bi se ko­ris­ti­la i do­ni­ra­na odje­ća ko­ja je već po­ha­ba­na pa je na njoj lak­še pos­ti­ći tak­ve efek­te. Ame­rič­ki je ma­ga­zin ta­ko ra­zot­krio još je­dan trik Igre pri­jes­to­lja ko­ja se još opo­rav­lja od ma­sov­ne kra­đe po­da­ta­ka na HBO-u ka­da je pro­cu­ri­la i če­t­vr­ta epi­zo­da služ­be­no emi­ti­ra­na u po­ne­dje­ljak. No to ni­je ško­di­lo gle­da­nos­ti, za­pra­vo obr­nu­to. Ima­la je re­kord­nu gle­da­nost od 10,2 mi­li­ju­na gle­da­te­lja u ori­gi­nal­nom ter­mi­nu u Ame­ri­ci što je za sto ti­su­ća vi­še od pre­mi­jer­ne epi­zo­de no­ve se­zo­ne. Ogro­man po­mak za sed­mu se­zo­nu jer su pro­tek­le u pro­sje­ku bi­lje­ži­le osam mi­li­ju­na po epi­zo­di. Tko zna, mo­žda je za sve zas­luž­na i Ikea ko­ja je, eto, i nes­luž­be­ni do­bav­ljač rek­vi­zi­ta za se­ri­ju.

Sva­ki kos­tim raz­ra­đu­je do de­ta­lja, pri če­mu se vo­di ra­ču­na i o an­ti­da­ti­ra­nju, dak­le sta­re­nju kos­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.