S Cli­om do Du­brov­ni­ka na ka­vu: Za go­ri­vo 50 ku­na, za ka­vu 30

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Zna­te što je ul­ti­ma­tiv­ni test, za sva­ki auto­mo­bil, ko­ji mo­že­te na­pra­vi­ti kod nas? Uz­meš slo­bo­dan dan na pos­lu, sjed­neš li­je­po u auto u Za­gre­bu i spus­tiš se do... Du­brov­ni­ka. 602 ki­lo­me­tra. U tom tre­nut­ku, kad na La­pa­du iz­a­đeš iz auto­mo­bi­la, nakon osam, de­vet, de­set... sa­ti vož­nje. Tad znaš. – Do­bar je. Ili. – Hm... Ne znam baš. Net­ko će re­ći ka­ko je ta­kav test pre­na­po­ran, mo­žda i hard–co­re, ali ako ni­si pro­veo ci­je­li dan za vo­la­nom, pro­šao iz­me­đu Sci­le i Ha­rib­de, gu­žvao se s Če­si­ma i Ni­zo­zem­ci­ma, Juž­no­afri­kan­ci­ma, Ma­đa­ri­ma... Stao kod Ma­co­le. Ili pio ka­vu u Ne­umu. E, on­da to ni­je to. Ne­maš od­go­vor. Clio? Pro­šao je test. Do­bar je. Ne­ma gre­ške. Še­ćeš La­pa­dom, is­ti­na umo­ran, ali sa­ti vož­nje su iza te­be. U ne­kom dru­gom auto­mo­bi­lu, a do­la­zio sam ov­dje u mno­gi­ma, bi­lo je i te­žih no­gu. Uko­če­nih le­đa. Tu ne. Re­na­ul­tov naj­ve­ći for­te, a tre­ba zna­ti ka­ko je ovaj mo­del s naj­ja­čom opre­mom, oprem­ljen ka­me­ra­ma, kar­ta­ma, ko­žom, alu­mi­ni­jem..., ni­je iz­gled. Iako, iz­gle­da li­je­po. Ni­je ni vož­nja. Iako, vo­zi se, kao da si odu­vi­jek za tim vo­la­nom. Ni­je ni mje­njač, a od­li­čan je. Nje­gov je naj­ve­ći for­te – po­troš­nja. Tu blis­ta. Do Du­brov­ni­ka, po­tro­še­no go­ri­va 250 ku­na. Pa­zi­te, da nas je bi­lo pe­te­ro u auto­mo­bi­lu, bi­lo bi to 50 ku­na po gla­vi. To je no­vac, ko­ji uzi­maš, ka­da na Treš­nje­vač­ki plac odeš na – ka­vu. A tu stig­neš do – Du­brov­ni­ka. Za 50 ku­na. To je to, što da­nas, put­nik tra­ži. Mo­gao bi, dak­le, sva­ki tje­dan. Ono, do Stra­du­na na ka­vu. – Ide­mo na ka­vu do Du­brov­ni­ka! Svat­ko ne­ka uz­me 50 ku­na za ben­zin, i još 30 za ka­vu... – zvu­čao bi po­ziv na cje­lod­nev­ni iz­let. To je ono što tra­ži­mo od auto­mo­bi­la, u da­naš­nje do­ba, kad je sve ve­ći pro­blem ci­je­na go­ri­va. – Mo­ram na ben­zin­sku – kad to po­mis­liš, to­nu ti sve la­đe. Taj tre­nu­tak, uda­rac je na bu­džet. A kod Clia, o to­me ni ne raz­miš­ljaš. Uto­čiš ben­zi­na do če­pa, i ideš... Ideš... Za­bo­ra­viš kad si po­s­ljed­nji pu­ta to­čio. To že­lim...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.