Omi­ški jav­ni pros­tor pos­ta­je cen­tar su­vre­me­ne umjet­nos­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ma­ni­fes­ta­ci­ja ko­ja ove go­di­ne no­si pro­vo­ka­ti­van nas­lov “Ne­ka te­bi ku­šin bu­de sti­na, p... ti ma­te­ri­na” okup­lja 12 kon­cep­tu­al­nih umjet­ni­ka

Grad Omiš od da­nas pa do 14. ko­lo­vo­za pos­ta­je cen­tar hr­vat­ske su­vre­me­ne umjet­nos­ti. Na­ime, u jav­nim grad­skim pros­to­ri­ma po­či­nje osmi Al­mi­ssa Open Air Fes­ti­val ove go­di­ne na­zvan pro­vo­ka­tiv­no “Ne­ka te­bi ku­šin bu­de sti­na, p... ti ma­te­ri­na” i po­ziv je lo­kal­nim sta­nov­ni­ci­ma i tu­ris­ti­ma kao pri­vre­me­nim gra­đa­ni­ma Omi­ša na ko­lek­tiv­nu ak­ci­ju gra­đan­skog ne­pos­lu­ha, na otvo­re­no i glas­no ne­go­do­va­nje. “Umjet­ni­ci i nji­ho­vi ra­do­vi sa­mo su oki­dač tog ne­pos­lu­ha i za­jed­nič­kog kri­ka po­bu­ne i ne­pris­ta­ja­nja”, is­ti­če se u naj­a­vi ma­ni­fes­ta­ci­je. Kus­tos Sla­ven Tolj objas­nio je me­di­ji­ma da fes­ti­val ne že­li bi­ti jed­na od sas­tav­ni­ca kla­sič­ne tu­ris­tič­ko-kul­tur­ne po­nu­de ko­ja par­ti­ci­pi­ra u pro­izvod­nji ljet­nog pri­vi­da bla­gos­ta­nja, već umjet­noš­ću že­le iz­a­zva­ti re­ak­ci­ju i po­kre­nu­ti pro­mje­nu. Po­zva­ni su auto­ri ko­ji u iz­ved­ba­ma vje­što kri­tič­ki se­ci­ra­ju me­tas­ta­ze druš­tva, pr­vens­tve­no kroz me­dij per­for­man­sa. Ove go­di­ne su­dje­lu­je ih 12-ero, me­đu ko­ji­ma i gos­ti iz ino­zem­s­tva po­put Sel­me Sel­man, umjet­ni­ce iz BiH s newyor­škom adre­som, bo­san­sko­her­ce­go­vač­kog umjet­ni­ka Ju­su­fa Ha­dži­fej­zo­vi­ća, ko­rej­ske umjet­ni­ce Eun Soo Lim i Gi­ovan­ni­ja Mor­bi­na iz Ita­li­je. Tu su i na­ši Pi­no Ivan­čić, Iva­na Pe­gan Ba­će, Mar­ko Mar­ko­vić, Si­ni­ša La­bro­vić, Taj­či Če­ka­da, Zoran Pa­ve­lić i Ka­ta Mi­ja­to­vić, a zad­nji dan fes­ti­va­la bit će po­sve­ćen pro­jek­ci­ji fil­ma o ve­li­kom To­mu Go­tov­cu.

Auto­ri­ca s ame­rič­kom adre­som Sel­ma Sel­man iz BiH rom­skog je po­dri­je­tla i ra­dom raz­bi­ja pre­dra­su­de o rom­skoj po­pu­la­ci­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.