Lu­ka nad­ma­šio ve­li­ka­ne!

Nas­ta­vi­li smo ta­mo gdje smo sta­li proš­le se­zo­ne. Sa­da nas če­ka špa­njol­ski Su­per­kup pro­tiv Bar­ce­lo­ne, ka­zao je bri­ljant­ni Mo­drić

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić

U En­gle­skoj ne­ma ko­pi­je igra­ča kao što je Mo­drić, re­kao je Mo­urin­ho za za­dar­skog ma­es­tra no­go­me­ta i ka­pe­ta­na re­pre­zen­ta­ci­je Lu­ka Mo­drić do­če­ku­je no­vu se­zo­nu u ve­li­koj for­mi. Izved­ba pro­tiv Man­c­hes­ter Uni­te­da u utak­mi­ci Su­per­ku­pa (2:1) bi­la je no­vo re­mek-dje­lo za­dar­sko­ga maj­sto­ra, po­nov­no ključ­no­ga čo­vje­ka Re­alo­ve igre, uz Kro­osa i Ca­se­mi­ra. Re­al je s ovim troj­cem jed­nos­tav­no di­men­zi­ja vi­še u od­no­su na sku­po­cje­ni Mo­urin­hov or­kes­tar. – Bi­li smo bo­lji u ovoj utak­mi­ci. Ima­li smo vi­še od igre, ima­li lop­tu u na­šim no­ga­ma, stvo­ri­li dos­ta pri­li­ka za gol. Šte­ta što ni­smo za­bi­li još ne­ki gol, ali i ova­ko smo za­do­volj­ni. Na­pra­vi­li smo ono po što smo i doš­li u Skop­lje, a to je tro­fej. Osvo­ji­li smo ga i to je vr­lo važ­no da uđe­mo u no­vu se­zo­nu s po­bje­dom. Pre­sret­ni smo i sa­da nas če­ka­ju no­vi iz­a­zo­vi. Za­do­vo­ljan sam svo­jom igrom u pr­voj služ­be­noj utak­mi­ci. Bi­lo je dos­ta do­bro, iako je naj­važ­ni­ji ko­lek­tiv, jer smo kao mom­čad odi­gra­li na vi­so­koj ra­zi­ni. Nas­ta­vi­li smo ta­mo gdje smo sta­li proš­le se­zo­ne. Sa­da nas če­ka špa­njol­ski Su­per­kup pro­tiv Bar­ce­lo­ne i kre­će pr­vens­tvo. Ovo je do­bar znak i vje­ru­jem da će­mo nas­ta­vi­ti u ovom rit­mu – ka­zao je ka­pe­tan hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Te­ška sr­ca Re­alo­vu do­mi­na­ci­ju priznao je i tre­ner Man­c­hes­te­ra Jo­se Mo­urin­ho, čo­vjek ko­ji je 2012. go­di­ne do­veo Lu­ku iz Tot­ten­ha­ma u Re­al Ma­drid. – U en­gle­skoj Pre­mi­jer­noj li­gi ne­ma­mo Re­al Ma­drid. Ima pu­no vr­hun­skih mom­ča­di, ali ne­ma Re­ala, nje­go­vi ve­z­nja­ci ne­ma­ju re­pli­ke, ne­ma ko­pi­je Mo­dri­ća, ne­ma ko­pi­je Kro­osa, ne­ma ko­pi­je Ca­se­mi­ra – na­gla­sio je Mo­urin­ho. Špa­njol­ski me­di­ji pro­gla­si­li su Mo­dri­ća naj­bo­ljim igra­čem utak­mi­ce. – Hr­vat je bio na iz­u­zet­noj ra­zi­ni dok mu ni­je po­nes­ta­lo sna­ge. Ge­nij je blis­tao do 60. mi­nu­te – na­pi­sao je iz­vjes­ti­telj špa­njol­skog Spor­ta.

Naj­pro­duk­tiv­ni­ji naš igrač

Mo­dri­će­va gran­di­oz­nost još je jed­nom is­pli­va­la na po­vr­ši­nu u ide­al­nom tre­nut­ku, u pri­sut­nos­ti naj­skup­lje­ga vez­no­ga igra­ča svih vre­me­na, de­be­lo pre­ci­je­nje­no­ga fran­cu­sko­ga mi­ši­ćav­ka Pa­ula Pog­be. Is­to­dob­no, Lu­ka Mo­drić, uza svu svo­ju ge­ni­jal­nost i de­set­ke za umjet­nič­ku iz­ved­bu, mar­lji­vo pu­ni svo­ju vi­tri­nu naj­z­na­čaj­ni­jim klup­skim tro­fe­ji­ma. Ta­ko je za­dar­ski maj­stor ove sri­je­de upra­vo osvo­jio već je­da­na­es­ti tro­fej u dre­su Re­al Ma­dri­da u pet go­di­na bo­rav­ka u naj­ve­će­mu svjet­skom klu­bu. No još ve­ću te­ži­nu Lu­ki­nu opu­su dat će po­da­tak ka­ko je on uvjer­lji­vo naj­pro­duk­tiv­ni­ji hr­vat­ski no­go­me­taš po bro­ju osvo­je­nih me­đu­na­rod­nih tro­fe­ja, ima ih čak osam: tri Li­ge pr­va­ka, tri eu­rop­ska Su­per­ku­pa i dva nas­lo­va svjet­skog klup­skog pr­va­ka (iako 2014. go­di­ne ni­je nas­tu­pio u tom na­tje­ca­nju zbog oz­lje­de).

Lu­ka igra tek dru­gu uta­mi­cu?

Za us­po­red­bu, dru­gi naj­u­čin­ko­vi­ti­ji Hr­vat na me­đu­na­rod­nom klup­skom pla­nu je Alen Bok­šić s pet tro­fe­ja u tri klu­ba: ima europ­ski nas­lov s Mar­se­il­le­om, Su­per­kup i In­ter­kon­ti­nen­tal­ni kup s Ju­ven­tu­som te Kup po­bjed­ni­ka ku­po­va i Su­per­kup s La­zi­jem. Od da­naš­njih ak­te­ra naj­bli­ži je Lu­ki­nu učin­ku Ivan Ra­ki­tić s če­ti­ri tro­fe­ja (je­dan sa Se­vil­lom, tri s Bar­ce­lo­nom), dok je Ma­rio Man­džu­kić svo­ja tri eu­rop­ska tro­fe­ja osvo­jio s Bayer­nom: Li­gu pr­va­ka, Su­per­kup i klup­ski SP. Me­đu­tim, ni­je Mo­drić nad­ma­šio sa­mo svo­je su­na­rod­nja­ke, ne­go mu nakon osva­ja­nja Su­per­ku­pa u le­đa gle­da­ju i ne­ki od naj­ve­ćih Re­alo­vih no­go­me­ta­ša u po­vi­jes­ti. Pri­mje­ri­ce, nje­gov tre­ner Zi­ne­di­ne Zi­da­ne (u Re­alu, Ju­ven­tu­su i Bor­de­auxu), Ra­ul Gon­za­lez i Iker Ca­sil­las osvo­ji­li su po se­dam europ­skih nas­lo­va. Lu­ka je u ovoj ka­len­dar­skoj go­di­ni sad već pri­gr­lio tre­ći tro­fej i, nas­ta­vi li Re­al u ovom sti­lu, mo­gao bi dos­ti­ći Ra­ki­ti­će­ve i Man­dži­ne re­kor­de iz 2015., od­nos­no 2013. go­di­ne, ka­da su s Bar­com i Bayer­nom u is­toj go­di­ni osvo­ji­li čak pet nas­lo­va. Upra­vo Ra­ke­ta sto­ji na Mo­dri­će­vu pu­tu k tom os­tva­re­nju, jer Bar­ce­lo­nu i Re­al Ma­drid če­ka­ju dvi­je utak­mi­ce špa­njol­sko­ga Su­per­ku­pa. Pr­va je 13. ko­lo­vo­za na Nou Cam­pu ko­ju ne­će igra­ti zbog cr­ve­nog kar­to­na iz 2014., ali si­gur­no će za­igra­ti u uz­vra­tu 16. 8. u Ma­dri­du.

REUTERS

Na pu­tu do ru­še­nja re­kor­da osva­ja­nja klup­skih tro­fe­ja u jed­noj go­di­ni Mo­dri­ću na pu­tu sto­ji Ra­ke­ta s Bar­com

Lu­ka Mo­drić ni­že po­vi­jes­ne us­pje­he na­šeg no­go­me­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.