UFC že­li da se Mi­očić bo­ri s po­lu­te­ška­škim pr­va­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (db)

Ako je su­di­ti po fa­ce­bo­ok stra­ni­ci, u UFC-u pri­želj­ku­ju da sna­ge od­mje­re te­ška­ški i po­lu­te­ška­ški pr­va­ci Sti­pe Mi­očić i Jon Jo­nes. – Je­di­no što me ovog tre­nut­ka za­ni­ma jest da sru­šim taj te­ška­ški re­kord u bro­ju obra­na nas­lo­va i da dr­žim šam­pi­on­ski po­jas što du­že. Bez ob­zi­ra što Jo­nes go­vo­ri da sam ja re­la­tiv­no ne­poz­nat ši­roj sport­skoj jav­nos­ti i da on ima vi­še fa­no­va na druš­tve­nim mre­ža­ma, ja ga pod­sje­ćam da sam upra­vo ja “na­jo­pa­ki­ji čo­vjek na Pla­ne­tu”. Ne­mam mo­žda to­li­ko fa­no­va na druš­tve­nim mre­ža­ma ko­li­ko i on, ali sam vr­lo bi­tan – ka­zao je ovih da­na Sti­pe Mi­očić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.