Sa­ra je mla­da, iz po­ra­za se pu­no mo­že na­uči­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

San­dra je bi­la ra­zo­ča­ra­na što Sa­ra ni­je us­pje­la, jer zna ko­li­ko je na­por­no ra­di­la ci­je­lu go­di­nu

San­dru Per­ko­vić tek u pe­tak oče­ku­ju kva­li­fi­ka­ci­je di­ska, a na te­le- vi­zi­ji je pra­ti­la Sa­ru. - Is­kre­no, oče­ki­va­la sam druk­či­ju bor­bu u fi­na­lu. Ali, mo­ra­mo zna­ti da je Sa­ra još mla­da. Ko­li­ko je poz­na­jem, či­ni mi se da je bi­la ma­lo iz­gub­lje­na u fi­na­lu. No, nje­zi­no vri­je­me tek do­la­zi i taj re­zul­tat je ne smi­je obes­hra­bri­ti. Pu­no to­ga mo­že se na­uči­ti iz po­bje­da, ali, vje­ruj­te mi, još vi­še od po­ra­za. Sa­ra se već sa­da mo­ra po­če­ti pri­pre­ma­ti za ono što je oče­ku­je slje­de­će se­zo­ne, a to je EP u Ber­li­nu gdje će je do­če­ka­ti tri Nje­mi­ce ko­je će na­pra­vi­ti sve da osvo­je me­da­lju na do­ma­ćem sta­di­onu - rek­la je San­dra. Za vri­je­me bo­rav­ka u Spli­tu jed­no vri­je­me San­dra i Sa­ra tre­ni­ra­le su za­jed­no na sta­di­onu Park mla­de­ži. - Gle­da­la sam Sa­ru ka­ko na­por­no tre­ni­ra i znam da vri­je­di za me­da­lju - za­klju­či­la je San­dra.

San­dra Per­ko­vić će na bo­ri­li­šte u pe­tak u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma di­ska

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.