Oš­tro osu­đu­je­mo uboj­stvo mor­ske kor­nja­če u C. Go­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič - (H)

Svjet­ska or­ga­ni­za­ci­ja za za­šti­tu pri­ro­de (WWF) oš­tro je osu­di­la na­mjer­no ubi­ja­nje mor­ske kor­nja­če u Sto­li­vu u Cr­noj Go­ri. Is­tak­nu­li su da lju­di ugro­ža­va­ju bu­duć­nost mor­skih kor­nja­ča ko­je su za­šti­će­na vr­sta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.