BITKA ZA POREZ NA KVADRATE

Naj­ve­ći porez na ne­kret­ni­ne od čla­no­va Vla­de pla­ti­li bi Boš­nja­ko­vić i Go­ran Ma­rić

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page -

Iskus­tva Ita­li­je: Za sta­no­ve i ku­će u ko­ji­ma se ži­vi porez se ne pla­ća ako ni­su luk­suz, na sve dru­go da Ma­rin­ko Ju­ra­sić: Pre­mi­jer mo­ra objas­ni­ti što zna­či od­go­da, odus­ta­ja­nje ili sa­mo pro­mje­na za­ko­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.