No­vi hit na in­ter­ne­tu

Cr­tić o lju­ba­vi dvo­ji­ce dje­ča­ka do­sad vi­dje­lo 24 mi­li­ju­na lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Di­ja­na Ju­ra­sić di­ja­na.ju­ra­sic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Dje­ci ko­ja su svjes­na svo­je he­te­ro­sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je film ne­će bi­ti jed­na­ko priv­la­čan kao onoj ko­ja su svjes­na ili se dvo­je je­su li gay

Ani­mi­ra­ni krat­ki film “In a He­ar­t­be­at” o lju­ba­vi dvo­ji­ce gay dje­ča­ka pre­gle­da­lo je na Yo­uTu­beu go­to­vo 24 mi­li­ju­na lju­di, a na­rav­no da su me­đu gle­da­te­lji­ma bi­la i dje­ca u vi­šim raz­re­di­ma os­nov­nih ško­la di­ljem svi­je­ta, ko­ji­ma zbog pa­met­nih te­le­fo­na vi­še ni­šta ne mo­že pro­ma­ći jer je svi­jet do­is­ta glo­bal­no se­lo. Ia­ko se po­s­ljed­njih godina bi­lje­ži us­pon LGBT li­ko­va u fil­mo­vi­ma i TV se­ri­ja­ma, oso­bi­to u SAD-u, gay cr­ti­ći još su ri­jet­kost. Je li ani­mi­ra­ni film ”In a He­ar­t­be­at” imao is­klju­či­vi cilj pri­ka­za­ti onu ma­nji­nu dje­ce ko­ja u ne­koj do­bi, ma što oko­li­na oko njih sma­tra­la, pos­ta­nu svjes­na priv­lač­nos­ti i za­ljub­lje­nos­ti pre­ma is­tom spo­lu ili je po­ru­ka fil­ma ne­ka dru­ga? U ko­joj je do­bi pri­mje­re­no da dje­ca mo­gu (po) gle­da­ti gay cr­ti­će?

Po­zi­tiv­na po­ru­ka

Sve su to pi­ta­nja za psi­ho­lo­ge ko­ji se ba­ve dje­čjom i ado­les­cent­skom psi­ho­lo­gi­jom pa smo sto­ga za­mo­li­li dr. sc. Gor­da­nu Ku­te­ro­vac Ja­go­dić, pro­fe­so­ri­cu psi­ho­lo­gi­je s ka­te­dre za ra­zvoj­nu psi­ho­lo­gi­je za­gre­bač­kog Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta, te prof. dr. Gor­da­nu Buljan Flander, rav­na­te­lji­cu za­gre­bač­ke Po­lik­li­ni­ke za za­šti­tu dje­ce i mla­dih, da po­gle­da­ju cr­tić “In a He­ar­t­be­at” i iz­ne­su svo­je miš­lje­nje o nje­mu. Ku­te­ro­vac Ja­go­dić dr­ži da je “In a He­ar­t­be­at” kva­li­te­tan i li­jep ani­mi­ra­ni film ko­ji mo­že po­mo­ći dje­ci ko­ja dvo­je o svo­joj sek­su­al­noj ori­jen­ta­ci­ji, ali i edu­ka­ti­van i na­mi­je­njen i svi­ma oni­ma ko­ji bi tre­ba­li bi­ti to­le­rant­ni­ji na svo­je ma­njin­ske gay su­gra­đa­ne. Iz nje­zi­nog od­go­vo­ra pro­iz­la­zi da to nije cr­tić za ja­ko ma­lu dje­cu. – Cr­tić “In a He­ar­t­be­at” mo­že bi­ti za dje­cu od neg­dje 10, 11, 12 godina, u do­bi kad se ra­zvi­ja ho­mo­sek­su­al­ni iden­ti­tet i osje­ćaj kod ne­ke dje­ce da su dru­ga­či­ja. Sek­su­al­na priv­lač­nost pre­ma is­tom spo­lu ili in­di­fe­rent­nost pre­ma su­prot­nom u prin­ci­pu se jav­lja neg­dje u do­bi od 10, 11, 12 godina, prem­da ne kod svih u is­toj do­bi, te cr­tić mo­že po­mo­ći dje­ci ko­ja ima­ju ho­mo­sek­su­al­nu sklo­nost da bo­lje ra­zu­mi­ju se­be. Ne­ka se dje­ca u toj do­bi, ia­ko osvi­jes­te priv­lač­nost pre­ma is­tom spo­lu, po­ku­ša­va­ju sta­vi­ti u oče­ki­va­ne ulo­ge, pa tek u 20-ima priz­na­ju se­bi i oko­li­ni svo­ju ho­mo­sek­su­al­nu ori­jen­ta­ci­ju. Ani­mi­ra­ni film do­bro je po­go­đen jer su u nje­mu pri­ka­za­ni svi glav­ni ele­men­ti, da je ho­mo­sek­su­al­na lju­bav is­to lju­bav kao i sva­ka dru­ga i da se priv­lač­nos­ti te­ško odu­pri­je­ti, ali i da se zbog lju­ba­vi pre­ma is­tom spo­lu mo­že do­ži­vje­ti neo­do­bra­va­nje oko­li­ne, ali i na­ći oso­bu ko­ja se osje­ća is­to kao i ti – go­vo­ri Ku­te­ro­vac Ja­go­dić. Na­rav­no, ka­že, da se ho­mo­fob­ni­ma cr­tić ne­će svi­dje­ti i da će dje­ca u pu­ber­te­tu či­je druš­tvo is­mi­ja­va gay oso­be ne­ga­tiv­no na nje­ga re­agi­ra­ti.

Nije na­met­ljiv

– Na­rav­no i da dje­ci ko­ja su svjes­na svo­je he­te­ro­sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je ne­će taj film bi­ti jed­na­ko priv­la­čan kao onoj ko­ja su svjes­na ili se dvo­je o svo­joj ho­mo­sek­su­al­noj ori­jen­ta­ci­ji, ali do­volj­no je kra­tak i slo­je­vit da im mo­že za­dr­ža­ti paž­nju. Do­is­ta, u nje­mu ne­ma ni­šta ne­ga­tiv­no i na­met­lji­vo – ka­že pro­fe­so­ri­ca psi­ho­lo­gi­je Ku­te­ro­vac Ja­go­dić. I prof. dr. Buljan Flander sla­že se da je cr­tić pri­mje­ren za dje­cu od 10, 11, 12 godina, ali ne mo­že na­pra­vi­ti šte­tu ni da ga gle­da­ju ma­nja dje­ca jer ne­ma sek­su­al­nih ko­no­ta­ci­ja. – Ne mo­že taj cr­tić dje­lo­va­ti na dje­cu sti­mu­li­ra­ju­će u bi­lo ko­jem smje­ru, ho­mo­sek­su­al­nom i he­te­ro­sek­su­al­nom. Po­ru­ka tog fil­ma je da srce ne pita, da je lju­bav lju­bav i sva­ko se di­je­te mo­že po­is­to­vje­ti­ti s tom po­ru­kom – ka­že dr. Buljan Flander.

Ne mo­že cr­tić dje­lo­va­ti na dje­cu sti­mu­li­ra­ju­će, u ho­mo­sek­su­al­nom ili he­te­ro­sek­su­al­nom smje­ru GORDANA BULJAN FLANDER prof. psi­ho­lo­gi­je

Ani­mi­ra­ni film “In a He­ar­t­be­at” dje­čja je lju­bav­na pri­ča o dje­ča­ku Sherwi­nu ko­ji se za­lju­bio u svog ko­le­gu, vrš­nja­ka Jo­nat­ha­na. Ne­ma u tom cr­ti­ću ni­šta na­met­lji­vo i ne­ga­tiv­no, sla­žu se psi­ho­lo­gi­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.