TRUMPOVA SUDBINA OVISIT ĆE O ODGOVORU SJEVERNOJ KOREJI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ber­nard Ka­ra­kaš

Po­s­ljed­njih da­na sve po­ma­lo pod­sje­ća na at­mo­sfe­ru kak­va je vla­da­la 1962. u vri­je­me ku­ban­ske kri­ze, ka­da je svi­jet bio na ru­bu nuk­le­ar­nog ra­ta i pot­pu­nog uni­šte­nja. Do­du­še, danas ne plo­ve jed­ne pre­ma dru­goj flo­te SAD-a i ta­daš­njeg SSSR-a, ali si­tu­aci­ja je po­djed­na­ko na­pe­ta i ne­pre­dvi­di­va. S jed­ne stra­ne na­la­zi se na ri­je­či­ma pri­lič­no glas­na, re­la­tiv­no no­va ame­rič­ka ad­mi­nis­tra­ci­ja vo­đe­na Do­nal­dom Trum­pom, s dru­ge stra­ne je en­fant ter­ri­ble svjet­ske po­li­tič­ke sce­ne, sje­ver­no­ko­rej­ski dik­ta­tor Kim Jong-un. En­fant ter­ri­ble ko­ji do­ka­za­no u ru­ka­ma ima in­ter­kon­ti­nen­tal­ne ba­lis­tič­ke pro­jek­ti­le do­me­ta od ne­ko­li­ko tisuća ki­lo­me­ta­ra, kao i nuk­le­ar­nu bom­bu. A te dvi­je stva­ri žes­to­ka su kom­bi­na­ci­ja. Da­naš­nji su­kob ne vo­di se zbog stra­te­ških raz­lo­ga kao onaj ti­je­kom ku­ban­ske kri­ze, već zbog čis­tog ina­ta. S jed­ne stra­ne, Trump je is­pa­lio sal­vu pri­lič­no ne­di­plo­mat­skih pri­jet­nji ia­ko za to nije imao iz­rav­nog po­vo­da naj­a­viv­ši da će se na Pjon­gjang sru­ši­ti “va­tra i bi­jes” nas­ta­vi li iz­a­zi­va­ti. Kim Jong-un od­go­vo­rio je, u pre­ve­de­nom smis­lu, e baš da vi­di­mo. Sje­ver­na Ko­re­ja naj­a­vi­la je da će pri­pre­mi­ti plan za is­pa­lje­nje če­ti­ri ra­ke­te ko­je će pre­le­tje­ti Ja­pan i pas­ti u mo­re 30 ki­lo­me­ta­ra od oto­ka Gu­ama, ame­rič­kog te­ri­to­ri­ja na ko­je­mu je 170 tisuća sta­nov­ni­ka, ali i voj­na zra­ko­plov­na ba­za. Ne­ko­li­ko je op­ci­ja. Kim mo­že “ve­li­ko­duš­no” naj­a­vi­ti da je od voj­ske pri­mio plan, ali da ga za­sad stav­lja u la­di­cu. Mo­že i is­pa­li­ti ra­ke­te, ko­je će pas­ti sa­mo osam ki­lo­me­ta­ra od te­ri­to­ri­jal­nih vo­da SAD-a. Na po­te­zu će bi­ti Trump. Mo­žda će od­go­vo­ri­ti voj­nim uda­rom, ali mo­žda će se i suz­dr­ža­ti zna­ju­ći da bi ti­me ri­ski­rao is­pa­lje­nje nuk­le­ar­nih pro­jek­ti­la na SAD i uni­šte­nje 20-mi­li­jun­skog Se­ula u Juž­noj Koreji. Ka­ko god bu­de, o to­me ka­ko se ame­rič­ki pred­sjed­nik sa­da pos­ta­vi ovisit će i nje­go­va sudbina. Ne bu­de li na sve to imao učin­ko­vit od­go­vor, bit će jas­no da se ra­di o ti­pu ko­ji glas­no pri­je­ti, ali ne­ma hra­bros­ti za oš­tre po­te­ze. A upra­vo to je ono na što Kim Jong-un ra­ču­na.

Ne bu­de li imao do­bar od­go­vor, za­pam­tit će ga kao ti­pa ko­ji sa­mo pri­je­ti, ali bez hra­bros­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.