Vra­ti­li ci­je­ne nad­zo­ra na 90 ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon tje­dan da­na “tr­go­vin­skog ra­ta” iz Mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de ju­čer je objav­lje­no ka­ko je sa su­sjed­nim dr­ža­va­ma do­go­vo­re­no da se od danas pot­pu­no nor­ma­li­zi­ra­ju kon­tro­le na gra­ni­ca­ma te da je pro­mi­je­njen Pra­vil­nik o in­s­pek­cij­skom nad­zo­ru i kon­tro­li us­kla­đe­nos­ti vo­ća i po­vr­ća s tr­žiš­nim stan­dar­di­ma, ut­vr­div­ši nak­na­du u iz­no­su od 90 ku­na za sva­ku po­je­di­nu vr­stu vo­ća i po­vr­ća u ok­vi­ru jed­ne kon­tro­le. – Ana­li­zi­rat će se ci­je­ne nak­na­da in­s­pek­cij­skog nad­zo­ra u okru­že­nju ka­ko bi­smo osi­gu­ra­li za­šti­tu po­tro­ša­ča i kon­ku­ren­tan po­lo­žaj po­ljo­pri­vred­ni­ka na na­čin ko­ji ne­će ome­ta­ti tr­go­vin­sku raz­mje­nu – ka­žu u Mi­nis­tar­stvu. Do­da­ju ka­ko usko­ro oče­ku­ju sas­ta­nak o ko­ri­šte­nju agro­ke­mij­skih sred­sta­va ko­ja ne­ma­ju odo­bre­nje za upo­ra­bu u EU ka­ko bi se pro­izvo­đa­či što kva­li­tet­ni­je i br­že pri­la­go­di­li pra­vi­li­ma EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.