Pre­ma Sr­bi­ji is­pra­će­no i oko 20.000 ci­vi­la

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

8. ko­lo­vo­za 1995. za­po­vjed­nik 21. kor­pu­sa voj­ske tzv. RKS pot­pi­su­je pre­da­ju ge­ne­ra­lu Pe­tru Sti­pe­ti­ću, za­po­vjed­ni­ku sek­to­ra Sje­ver ti­je­kom ak­ci­je Olu­ja 5000 voj­ni­ka i 13 ten­ko­va s voj­skom i mno­go­broj­nom voj­nom opre­mom na­la­zi­lo se i oko 20.000 ci­vi­la ko­ji su idu­ćih da­na is­pra­će­ni pre­ma Sr­bi­ji

tri da­na na­kon pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma tri je da­na tra­ja­la pre­da­ja voj­ni­ka i eva­ku­aci­ja sta­nov­ni­ka ko­ji ni­su htje­li os­ta­ti u Hr­vat­skoj. Pre­da­ja opre­me bi­la je na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja

6. ko­lo­vo­za 2012. glin­sko Vi­je­će na pros­la­vi Da­na Gra­da 2012. godina, ko­ji se sla­vi na dan os­lo­bo­đe­nja Gli­ne u ak­ci­ji Olu­ja, pro­gla­si­lo je ge­ne­ra­la Pe­tra Sti­pe­ti­ća po­ča­sim gra­đa­ni­nom Gli­ne

1. ko­lo­vo­za 2017. Grad Gli­na tvr­di da su to­ga da­na pos­la­li po­ziv­ni­ce ge­ne­ra­lu Sti­pe­ti­ću za obi­lje­ža­va­nje pre­da­je 21. kor­pu­sa. Tog da­na Sti­pe­tić od­la­zi sa svo­je adre­se i po­ziv­ni­ca mu nije mo­gla bi­ti uru­če­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.