Za­pa­lio se gu­me­njak, otac i sin s opek­li­na­ma za­vr­ši­li u bol­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Otac (50) i sin (18) za­do­bi­li su te­ške oz­lje­de u po­ža­ru ko­ji je pla­nuo u sri­je­du po­pod­ne na gu­me­nja­ku u uva­li Mi­ri­ne u Gre­ba­šti­ci kod Ši­be­ni­ka i hit­no su ope­ri­ra­ni u KBC-u Split. – Kod opek­li­na je te­ško pret­pos­ta­vi­ti ka­ko će se si­tu­aci­ja da­lje ra­zvi­ja­ti – re­kao je ju­čer dr. sc. Ivan Utro­bi­čić, pred­stoj­nik Za­vo­da za plas­tič­nu, re­kons­truk­cij-sku, es­tet­sku ki­rur­gi­ju i opek­li­ne KBC-a Split. Pre­ma iz­ja­vi 50-go­diš­njeg vlas­ni­ka, do po­ža­ra je doš­lo jer je iz re­zer­vo­ara cu­ri­lo go­ri­vo, dok je 50-go­diš­njak spa­jao so­lar­ni ure­đaj za pu­nje­nje ba­te­ri­ja, pri če­mu je doš­lo do ma­nje eks­plo­zi­je i po­ža­ra. Po­žar je uga­sio vlas­nik gli­se­ra uz po­moć gra­đa­ni­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.