Nad­zi­ra­li gli­si­ra­nje, bro­do­ve, ku­pa­če ko­ji se pre­vi­še uda­lje od oba­le

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Na po­dru­čju svih osam luč­kih ka­pe­ta­ni­ja na hr­vat­skoj oba­li ju­čer je pro­ve­de­na ko­or­di­ni­ra­na ak­ci­ja po­ja­ča­nog nad­zo­ra u mor­skom pro­me­tu “Si­gur­na plo­vid­ba 2017“, ko­jom su ka­pe­ta­ni­je i nji­ho­ve 72 luč­ke is­pos­ta­ve u su­rad­nji sa Služ­bom za nad­zor i uprav­lja­nje po­mor­skim pro­me­tom po­seb­no kon­tro­li­ra­le gli­si­ra­nje u bli­zi­ni oba­le, kao je­dan od naj­češ­ćih i naj­o­pas­ni­jih pre­kr­ša­ja na mo­ru. Nad­zi­ra­la se i br­zi­na kre­ta­nja bro­di­ca uskim ka­na­li­ma i na uda­lje­nos­ti do 300 me­ta­ra od oba­le, ali i pre­ve­li­ko uda­lja­va­nje ku­pa­ča. Po­ja­ča­no su se kon­tro­li­ra­li i iz­najm­lji­va­či plo­vi­la te bro­do­vi ko­ji pre­vo­ze put­ni­ke. Pro­cje­nu­je se da u je­ku tu­ris­tič­ke se­zo­ne hr­vat­skim mo­rem plo­vi 170.000 čar­ter plo­vi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.