Pr­vi porez ru­šio Us­tav­ni sud, dru­gi po­li­ti­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Vla­da je tre­ba­la pred­lo­ži­ti i no­vu me­to­do­lo­gi­ju iz­ra­ču­na vri­jed­nos­ti sta­no­va, ku­ća i po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta, ali za to nije bi­lo – vo­lje

Slo­ve­ni­ja je dva pu­ta po­ku­ša­la uves­ti vi­ši porez na ne­kret­ni­ne. Jed­nom je čak i us­pje­la, dok joj Us­tav­ni sud nije sru­šio di­je­lo­ve za­ko­na. Dru­gi je put za­ko­nu pre­su­di­la po­li­tič­ka kli­ma, od­nos­no bli­zi­na iz­bo­ra.

Pe­ti­ci­je i pro­s­vje­di

Po­čet­kom 2014. uve­de­ni su no­vi obra­ču­ni i no­ve sto­pe pre­ma sta­nju u re­gis­tru ne­kret­ni­na. Re­gis­tar je sas­ta­vi­la Slo­ven­ska ge­odet­ska upra­va, a pri pro­cje­ni vri­jed­nos­ti uzi­ma­la se nji­ho­va tr­žiš­na vri­jed­nost. Ku­će i sta­no­vi opo­re­zi­va­li su se sto­pa­ma od 0,15 pos­to vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne ako vlas­nik u njoj ži­vi. Ako je ri­ječ o ne­kret­ni­ni ko­ja je praz­na ili je vlas­nik iz­najm­lju­je, on­da je porez bio 0,5 pos­to. Za ne­kret­ni­ne vrjed­ni­je od 500.000 eura ko­ris­ti se vi­ša sto­pa, 0,4 pos­to, od­nos­no 0,75 pos­to ako su pros­to­ri u naj­mu ili praz­ni. Na pos­lov­ne i in­dus­trij­ske objek­te bi­la je odre­đe­na sto­pa po­re­za od 0,45 do 0,75 pos­to, na po­ljo­pri­vred­ne zgra­de 0,30 i na obra­đe­na zem­lji­šta 0,15 pos­to. Slo­ven­ci su ima­li plan u pr­voj go­di­ni kao os­no­vi­cu obra­ču­na uze­ti 80 pos­to pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne, po­tom se ona tre­ba­la po­ve­ća­ti na 90 pos­to, a 2016. do­ći na 100 pos­to vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­ne. Iz re­gis­tra ne­kret­ni­na u Slo­ve­ni­ji iz­u­ze­ti su bi­li so­ci­jal­ni slu­ča­je­vi i inva­li­di ko­ji će pla­ća­ti 30 do 50 pos­to ma­nji porez. Uvo­đe­nje po­re­za od­mah je na­iš­lo na broj­na ne­go­do­va­nja, pot­pi­si­va­nja pe­ti­ci­ja i tra­že­nje ocje­ne Us­tav­nog su­da. Na za­kon su pri­mjed­be ima­le i op­ći­ne ko­ji­ma je ko­mu­nal­na nak­na­da za gra­đe­vin­sko zem­lji­šte do­no­si­la ve­lik dio pri­ho­da ko­ji su po no­vom mo­ra­le di­je­li­ti s dr­žav­nim pro­ra­ču­nom. Od tog je po­re­za dr­ža­va oče­ki­va­la oko 400 mi­li­ju­na eura go­diš­nje, no Us­tav­ni ga je sud os­po­rio, na­vev­ši ka­ko je pro­ti­van Us­ta­vu, u di­je­lu ko­ji se od­no­si na va­lo­ri­za­ci­ju, od­nos­no ut­vr­đi­va­nje vri­jed­nos­ti ne­kret­ni­na.

Ne­ma vre­me­na ni vo­lje

Kra­jem proš­le go­di­ne slo­ven­ska je vla­da po­nov­no ak­tu­ali­zi­ra­la porez na ne­kret­ni­ne. Uz pri­jed­log za­ko­na, vla­da je tre­ba­la pred­lo­ži­ti i no­vu me­to­do­lo­gi­ju iz­ra­ču­na vri­jed­nos­ti sta­no­va, ku­ća i po­ljo­pri­vred­nog zem­lji­šta. No u pro­lje­će ove go­di­ne od nje­ga su u vla­di odus­ta­li oci­je­niv­ši da za nje­go­vu ope­ra­ci­ona­li­za­ci­ju do sre­di­ne idu­će go­di­ne, kad se oče­ku­ju no­vi iz­bo­ri, ne­ma do­volj­no vre­me­na ni po­li­tič­ke vo­lje.

SRĐAN ILIĆ/PIXSELL

Pre­mi­jer Mi­ro Ce­rar ipak je odus­tao od za­ko­na o po­re­zu na ne­kret­ni­ne zbog iz­bo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.