Za vi­kend iz­bjeg­ni­te Luč­ko u smje­ru mo­ra od 6 do 13

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Hi­na)

U ne­dje­lju 13. i po­ne­dje­ljak 14. ko­lo­vo­za po­ja­čan pro­met bit će na svim ces­tov­nim prav­ci­ma pre­ma unu­traš­njos­ti Ti­je­kom idu­ćeg vi­ken­da ko­ji će mno­gi spo­ji­ti s blag­da­nom Ve­li­ke Gos­pe 15. ko­lo­vo­za HAK oče­ku­je po­ja­čan pro­met i gu­žve, a vo­za­če upo­zo­ra­va­ju i na mno­go­broj­ne ho­do­čas­ni­ke ko­ji će pje­ša­či­ti do ma­ri­jan­skih sve­ti­šta. Vjer­ni­ci iz Hr­vat­ske po­ho­dit će mno­go­broj­na ma­ri­jan­ska sve­ti­šta u Si­nju, Kras­nom, na Tr­sa­tu u Ri­je­ci, u Alj­ma­šu i Ma­ri­ji Bis­tri­ci, u ko­ji­ma se oče­ku­je po­ja­čan pro­met i gu­žve već od ra­nih ju­tar­njih sa­ti, is­ti­ču u HAK-u. Ja­ča­nje pro­me­ta u smje­ru mo­ra, oče­ku­je se već od danas kad će dio gra­đa­na, na­kon kra­ja rad­nog vre­me­na, kre­nu­ti na put ka­ko bi iz­bje­gli su­bot­nje gu­žve. U su­bo­tu u HAK-u oče­ku­ju po­djed­nak broj vo­zi­la u oba smje­ra, pre­ma mo­ru i pre­ma unu­traš­njos­ti, a vo­zit će se kao i pret­hod­nih su­bo­ta uz čes­te gu­žve i zas­to­je. Mno­go vo­zi­la na­ći će se na na­pla­ti Luč­ko na auto­ces­ti A1/A6, gdje će bi­ti naj­du­že ko­lo­ne u oba smje­ra, na ula­sku u smje­ru mo­ra od 6 do 13 sa­ti, a na iz­la­sku pre­ma Za­gre­bu od 10 do 18 sa­ti. Ve­li­ke gu­žve ti­je­kom ci­je­log da­na bit će ta­ko­đer na A1 Zagreb – Split – Plo­če i A6 Ri­je­ka – Zagreb iz­me­đu na­pla­te Luč­ko i čvo­ra Bo­si­lje­vo 2 u oba smje­ra; na auto­ces­ti A2 Zagreb – Ma­celj u smje­ru gra­nič­nog pri­je­la­za Ma­celj; na Is­tar­skom ip­si­lo­nu, pred tu­ne­lom Uč­ka u smje­ru Ri­je­ke i pre­ma gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma Ka­štel i Plo­va­ni­ja, na A3 Bre­ga­na – Li­po­vac u smje­ru Bre­ga­ne i na A4 Zagreb – Go­ri­čan u smje­ru Ma­đar­ske; duž Ja­dran­ske ma­gis­tra­le (DC8) u bli­zi­ni tu­ris­tič­kih sre­di­šta i na Krč­kom mos­tu; u tra­jek­t­nim pris­ta­ni­šti­ma i lu­ka­ma Za­dar i Split. Pro­met na ve­ći­ni gra­nič­nih pri­je­la­za bit će gust, a oso­bi­to sa Slo­ve­ni­jom na pri­je­la­zi­ma Ma­celj, Ru­pa, Ka­štel i Plo­va­ni­ja, sa Sr­bi­jom u To­var­ni­ku i na Ba­ja­ko­vu te s BiH na pri­je­la­zi­ma Sla­von­ski Brod, Sta­ra Gra­di­ška, Ma­lje­vac i Lič­ko Pe­tro­vo Se­lo. Na na­plat­noj pos­ta­ji Tra­koš­ćan (A2 Zagreb – Ma­celj), ti­je­kom su­bot­njeg pos­li­je­pod­ne­va, oče­ku­ju se ko­lo­ne na iz­la­sku pre­ma gra­nič­nom pri­je­la­zu Ma­celj ko­je bi mo­gle po­tra­ja­ti do ve­čer­njih sa­ti. U ne­dje­lju 13. ko­lo­vo­za i po­ne­dje­ljak 14. ko­lo­vo­za po­ja­čan pro­met bit će ci­je­li dan na svim ces­tov­nim prav­ci­ma pre­ma unu­traš­njos­ti. Gu­žve se oče­ku­ju po­nov­no na Luč­kom (iz­la­zak s auto­ces­te A1/A6), Is­tar­skom ip­si­lo­nu, Krč­kom mos­tu, kao i na auto­ces­ta­ma A2 Zagreb – Ma­celj (na­pla­ta Tra­koš­ćan) i A4 Zagreb – Go­ri­čan te na A3 Bre­ga­na – Li­po­vac (na­pla­ta Zagreb is­tok). Pre­po­ru­ka je da se za iz­la­zak s auto­ces­te A1, umjes­to Luč­kog, ko­ris­ti na­plat­na pos­ta­ja De­me­rje gdje se, osim ENC-om, ces­ta­ri­na mo­že pla­ti­ti kre­dit­nim i de­bit­nim kar­ti­ca­ma, a su­bo­tom će bi­ti omo­gu­će­no i go­to­vin­sko pla­ća­nje ces­ta­ri­ne. U uto­rak 15. ko­lo­vo­za na blag­dan Ve­li­ke Gos­pe ti­je­kom no­ći i ju­tra oče­ku­je se ve­lik broj ho­do­čas­ni­ka pje­ša­ka. Za ho­da­nja uz rub kol­ni­ka ho­do­čas­ni­ci­ma HAK sa­vje­tu­je da na se­bi ima­ju re­flek­ti­ra­ju­će pr­s­lu­ke i slič­no ka­ko bi ih vo­za­či što lak­še mo­gli uoči­ti.

Sa­vje­ti za ho­do­čas­ni­ke Pri­li­kom ho­da­nja uz rub HAK sa­vje­tu­je da ima­ju na se­bi re­flek­ti­ra­ju­će pr­s­lu­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.