Uz sav po­sao kod ku­će, HGSS-ov­ci po­ma­žu i ko­le­ga­ma iz Cr­ne Go­re

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić

Za nes­ta­lim 27-go­diš­nja­kom tra­ga­la je cr­no­gor­ska po­li­ci­ja, lov­ci, mje­šta­ni..., ali ka­da mu ni­su us­pje­li ući u trag po­zva­li su u po­moć HGSS el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net Mis­te­ri­oz­ni nes­ta­nak De­ja­na Bun­da­la, 27-go­diš­njeg in­že­nje­ra ge­oteh­ni­ke ro­đe­nog u Splitu ko­ji se još kao dje­čak ra­nih de­ve­de­se­tih s ro­di­te­lji­ma i ses­trom pre­se­lio u Pod­go­ri­cu, na no­ge je pri­je mje­sec da­na di­gao cje­lo­kup­nu cr­no­gor­sku jav­nost. Taj 27-go­diš­njak nes­tao je na­do­mak Šav­ni­ka 10. sr­p­nja u pre­dve­če­rje, a nje­gov auto­mo­bil pro­na­đen je u bli­zi­ni lo­kal­nog ka­fi­ća.

Pro­fil oso­be i zo­na po­tra­ge

Bio je na ma­lom bre­žulj­ku uz ces­tu, a tra­go­vi na vo­zi­lu uka­zi­va­li su na to da je auto­mo­bil net­ko gu­rao. Bun­da­lo je ko­ris­tio dva mo­bi­te­la, a oba su pro­na­đe­na u auto­mo­bi­lu – uga­še­na. Idu­ćih da­na u po­tra­gu su kre­nu­li pod­go­rič­ka i šav­nič­ka po­li­ci­ja, mje­šta­ni, lov­ci..., ali uza­lud. Dva­de­set da­na kas­ni­je, Di­rek­to­rat za iz­van­red­ne si­tu­aci­je Cr­ne Go­re od­lu­čio je u po­moć po­zva­ti HGSS. – Kre­nu­li smo već u no­ći na 2. ko- lo­vo­za s dva vo­zi­la, pe­te­ro lju­di i pet pa­sa – go­vo­ri Ne­ven Pu­tar, pro­čel­nik sta­ni­ce HGSS-a u Ča­kov­cu, ko­ji je bio vo­đa te ak­ci­je. – Kad smo on­dje doš­li, odr­ža­li smo bri­fing s po­li­ci­jom, a na­kon to­ga po­pri­ča­li smo i s ro­di­te­lji­ma i ses­trom nes­ta­lo­ga ka­ko bi­smo do­bi­li što vi­še in­for­ma­ci­ja na os­no­vi ko­jih stva­ra­mo pro­fil oso­be, jer na te­me­lju tih saz­na­nja odre­đu­je­mo zo­nu po­tra­ge – po­jaš­nja­va Pu­tar. Čim su oba­vi­li tu pri­prem­nu fa­zu, za­po­če­li su po­tra­gu.

Te­ško pris­tu­pa­čan te­ren

– Te­ren ko­ji smo pre­tra­ži­va­li je ne­pris­tu­pa­čan, pun str­mih li­ti­ca i ve­li­kih po­no­ra. Ni­smo ni­šta že­lje­li pre­pus­ti­ti slu­ča­ju pa smo se spu­šta­li u pro­va­li­je i ka­njo­ne po­miš­lja­ju­ći da je oso­ba mo­žda iz­vr­ši­la su­icid. Ra­di­li smo pot­pu­no sa­mos­tal­no ia­ko su nam ko­le­ge nu­di­li po­moć, i to za­to da do­dat­nim mi­ri­si­ma ne zbu­ni­mo na­še pse. Mo­ram is­tak­nu­ti da smo u tri da­na sa psi­ma pre­tra­ži­li 115 hek­ta­ra te­ško pris­tu­pač­nog po­dru­čja, što je vi­še ne­go što sto­ti­nu lju­di pre­tra­ži u osam da­na – ka­zu­je Pu­tar. Na­kon što su sve pre­gle­da­li, HGSS-ov­ci su na­pi­sa­li iz­vje­štaj u ko­jem na­vo­de da s 90-pos­tot­nom si­gur­noš­ću mo­gu tvr­di­ti da se oso­ba ne na­la­zi na po­dru­čju ko­je su pre­tra­ži­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.