U su­bo­tu od 17 do 21 sat kon­cert i igra­oni­ce za dje­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

U „Dvo­ri­štu ba­ke Ka­ti­ce” u Petőfi­je­voj uli­ci 48 u ba­ranj­skom se­lu Ko­pa­če­vu u su­bo­tu od 17 do 21 sat bit će odr­žan pro­gram „Pi­ano Sum­mer Dre­ams”. Kan­ta­uto­ri­ca Mag­da­le­na Man­du­ra po­pet će se na po­zor­ni­cu u 19 sa­ti, a pu­bli­ku će za­bav­lja­ti autor­skim dje­li­ma te jazz obra­da­ma. Dok će odras­li uži­va­ti u glaz­bi, dje­ca će se mo­ći igra­ti u “So­fi­ji­nu kut­ku” već od 17 sa­ti, a pod vod­stvom struč­nih od­go­ji­te­lja su­dje­lo­vat će u li­kov­no-stva­ra­lač­koj i glaz­be­noj ra­di­oni­ci.

Kan­ta­uto­ri­ca Mag­da­le­na Man­du­ra nas­tu­pa od 19 sa­ti s autor­skim dje­li­ma i jazz obra­da­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.