Ovo su lju­di ko­ji sad kro­je kvar­tov­sku po­li­ti­ku

Igra­li­šte u Preč­kom, ka­na­li­za­ci­ja u Pre­križ­ju, tr­ž­ni­ca u Vrap­ču... na lis­ti su pri­ori­te­ta me­na­dže­ra, pro­fe­so­ra, služ­be­ni­ka na vlas­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ste­la Lec­h­pam­mer, Pe­tra Ba­li­ja

Zad­nji su vi­je­će kons­ti­tu­ira­li u Ste­njev­cu, gdje se uma­lo opet iš­lo na iz­bo­re, a pr­vi u Mak­si­mi­ru, i to, ka­žu, je su gra­đa­ni pre­poz­na­li pro­jek­te Vi­še od dva mje­se­ca bi­lo je po­treb­no da se kons­ti­tu­ira­ju sva vi­je­ća grad­skih če­t­vr­ti u Za­gre­bu, a ma­lo je ne­dos­ta­ja­lo da sta­nov­ni­ci Ste­njev­ca ne idu po­nov­no na iz­bo­re. Tko će ima­ti ve­ći­nu u če­t­vr­ti do­go­vo­ri­li su tek na ne­dav­noj sjed­ni­ci, a bor­ba se vo­di­la iz­me­đu do­sa­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Grad­ske če­t­vr­ti Vla­di­mi­ra An­dri­ća, kan­di­da­ta ko­ali­ci­je HSLS-a, Ne­za­vis­ne lis­te San­dre Šva­ljek, stran­ke Zagreb je naš i SDP-a, te Želj­ka Je­ge­ra, pred­stav­ni­ka ko­ali­ci­je Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti te HDZ-a. Oba su ta­bo­ra ima­la po osam vi­jeć­ni­ka, a po­mut­nju su ra­di­la tri ne­za­vis­na, dvo­ji­ca iz Mos­ta i je­dan iz Ži­vog zi­da. Pre­go­vo­re je An­drić vo­dio s Mos­tom, no ka­da je us­pio pri­do­bi­ti nji­ho­va dva vi­jeć­ni­ka, iz­gu­bio je dva iz svo­je ko­ali­ci­je ko­ji su ru­ku di­gli za Je­ge­ra.

Naj­mla­đi 29, naj­sta­ri­ji 70

Taj je po­du­zet­nik, vlas­nik bren­da Je­ger­star (Je*s), sa­mo je­dan od ukup­no 12 ban­di­će­va­ca ko­ji su pos­ta­li pred­sjed­ni­ci u svo­jim če­t­vr­ti­ma. Stran­ka Mi­la­na Ban­di­ća ta­ko je po­me­la kon­ku­ren­ci­ju, s ob­zi­rom na to da su tri pred­sjed­ni­ka če­t­vr­ti iz HDZ-a te dva iz SDP-a. Ri­jet­ki su, us­to, oni ko­ji su funk­ci­ju za­dr­ža­li jer od ukup­no 17 če­t­vr­ti, 11 ih ima no­vo vod­stvo. Naj­mla­đeg no­vog pred­sjed­ni­ka ima Gor­nji grad – Me­dveš­čak. Lu­ka Bog­dan član je HDZ-a, a je­dan od pr­vih pla­no­va mu je ak­tiv­no uklju­či­va­nje u rje­ša­va­nje pro­ble­ma ne­dos­tat­ka pris­tu­pa ka­na­li­za­cij­skoj mre­ži. – Pro­blem s ka­na­li­za­ci­jom ima­ju na­ši su­sje­di iz Do­njeg Pre­križ­ja. Nas­to­jat će­mo ta­ko­đer osi­gu­ra­ti ula­ga­nja u ško­le i vr­ti­će, a tre­ći je cilj bri­ga za kul­tur­nu ba­šti­nu – ka­že Bog­dan. Je­dan od no­vih je i ban­di­će­vac De­jan Klja­jić, pred­sjed­nik Od­boj­ka­škog klu­ba Olim­pik, naj­ma­sov­ni­jeg u Eu­ro­pi s vi­še od 600 čla­no­va, a sad je na če­lu GČ Pod­su­sed

Klja­jić je dao ot­kaz ka­ko bi od ot­prem­ni­ne ku­pio kom­bi za svoj od­boj­ka­ški klub Bar­to­lu­ci je obja­vio 15 knji­ga, a J. Zu­ber Ma­je­rić vo­di­te­lji­ca je sek­to­ra odvo­za ot­pa­da u Čis­to­ći

– Vrap­če. Radio je 18 godina kao me­na­džer u ve­li­koj te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skoj tvrt­ki, u ko­joj je dao ot­kaz ka­ko bi od ot­prem­ni­ne ku­pio kom­bi za klub. Or­ga­ni­za­cij­ske spo­sob­nos­ti sad će upo­tri­je­bi­ti da do­ve­de če­t­vrt u red. – Kraj­nje je vri­je­me da se ob­no­vi tr­ž­ni­ca u Vrap­ču, a po­treb­no je u Pod­su­sed do­ves­ti pit­ku vo­du i ka­na­li­za­ci­ju za dvjes­to­ti­njak ku­ća. Pro­blem su i kli­zi­šta, za či­ju će­mo sa­na­ci­ju tra­ži­ti no­vac od Gra­da i fon­do­va EU – ka­že Klja­jić. Nje­gov stra­nač­ki ko­le­ga Da­mir Oni­ško u slje­de­će će če­ti­ri go­di­ne vo­di­ti Gor­nju Du­bra­vu. Inva­lid Do­mo­vin­skog ra­ta ima svo­ju tvrt­ku za pri­je­voz, za­poš­lja­va 12 lju­di, ži­vi u na­se­lju Gra­ne­šin­ski No­va­ki, a do­sad je on­dje bio i pred­sjed­nik Mjes­no­ga od­bo­ra. Još je­dan član Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti, Stje­pan Ke­ze­rić, no­vi je pred­sjed­nik GČ Se­sve­te. Vi­šes­tru­ko je od­li­ko- van rat­ni voj­ni inva­lid ko­ji je du­go po­li­tič­ki ak­ti­van, a ni 70 godina na le­đi­ma ne sme­ta mu da se još ja­če ba­ci u po­li­ti­ku. No­vi je i SDP-ovac Pe­tar Pa­ra­džik, pro­fe­sor tje­les­nog u VII. gim­na­zi­ji, tre­nu­tač­no na dok­to­ra­tu na Ki­ne­zi­olo­škom fa­kul­te­tu, ko­ji je na če­lu GČ Do­nji grad. Tr­nje, pak, vo­di Mar­ko Bar­to­lu­ci, pro­fe­sor na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu ko­ji vi­še od 40 godina ži­vi u tom kvar­tu i zna sve pro­ble­me. Po­seb­no se ba­vi me­nadž­men­tom u tu­riz­mu, obja­vio je 15 knji­ga, radio vi­še od 30 godina i na Ki­ne­zi­olo­škom fa­kul­te­tu, gdje je bio de­kan i pro­de­kan. – Ni­sam član ni­jed­ne stran­ke, ali sam bio no­si­telj Ban­di­će­ve lis­te, us­pje­li smo osvo­ji­ti vlast ia­ko smo bi­li dru­gi po bro­ju gla­so­va – ka­že Bar­to­lu­ci. Na lis­ti no­vih je i Mi­len­ko Ara­po­vić iz Ban­di­će­ve stran­ke, me­na­džer u Le­du, a vo­di No­vi Zagreb - is­tok. Za­pad­ni dio No­vog

Za­gre­ba, pak, pre­uzeo je Ja­dran­ko Ba­tu­rić, ta­ko­đer iz Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti, ko­ji je već vo­dio tu grad­sku če­t­vrt. Vod­stvo su pre­uze­le i dvi­je že­ne: na če­lu GČ Bre­zo­vi­ca je Ma­ri­na Pu­ce­vić iz Ban­di­će­ve stran­ke, a nje­zi­na ko­le­gi­ca Ja­smi­na Zu­ber Ma­je­rić pre­uze­la je Treš­njev­ku – jug.

Naj­bo­lje smo proš­li

Zu­ber Ma­je­rić ru­ko­vo­di­te­lji­ca je Služ­be odvo­za ot­pa­da u Čis­to­ći, za ko­ju ka­že da je naj­ve­ća u toj grad­skoj tvrt­ki. – Me­đu pr­vim ko­ra­ci­ma je pre­ure­đe­nje vanj­skog škol­skog igra­li­šta u sklo­pu OŠ Preč­ko. U ruj­nu sli­je­di re­ba­lans pla­na ko­mu­nal­nih ak­ci­ja, tre­nu­tač­no ra­di­mo po ono­me ko­ji je već usvo­jen. Ono za što će­mo se za­la­ga­ti jest bo­lja ko­mu­ni­ka­ci­ja s gra­đa­ni­ma, i to pu­tem da­na mjes­nih od­bo­ra, ko­ji se or­ga­ni­zi­ra­ju ra­di ne­po­sred­ni- jeg kon­tak­ta s na­šim su­sje­di­ma. Vi­še će­mo su­ra­đi­va­ti i s udru­ga­ma pro­iziš­li­ma iz Do­mo­vin­skog ra­ta – ka­že Ja­smi­na Zu­ber Ma­je­rić, ro­đe­na i odras­la na Treš­njev­ci. Od sta­rih je čel­ni­ka, pak, svo­je mjes­to la­ko za­dr­žao HDZ-ovac Stan­ko Ga­čić u Mak­si­mi­ru. – Pr­vi smo u gra­du kons­ti­tu­ira­li Vi­je­će, bez ikak­vih pro­ble­ma. Po pi­ta­nju stran­ke, naj­bo­lje smo proš­li upra­vo u na­šoj če­t­vr­ti. Oči­to su gra­đa­ni pre­poz­na­li da je Mak­si­mir če­t­vrt us­pješ­no re­ali­zi­ra­nih pro­je­ka­ta – ka­že Ga­čić. Na sta­rom je mjes­tu os­tao i Mi­lan Dra­že­no­vić iz Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti, ko­ji je pred­sjed­nik GČ Do­nja Du­bra­va. Dra­gan Vu­čić, ta­ko­đer ban­di­će­vac, i da­lje je šef na Peš­če­ni­ci-Žit­nja­ku, nje­gov stra­nač­ki ko­le­ga Kre­ši­mir Kom­pe­sak u Pod­s­lje­me­nu, SDP-ovac Ivan Bu­to­rac na Treš­njev­ci - sje­ver, a HDZ-ovac Jo­sip Je­lić na Čr­no­mer­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.