Ze­lin­ča­ni ima­ju pr­vu ša­to­ri­ja­du

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - Pe­tra Ba­li­ja pe­tra.ba­li­ja@ve­cer­nji.net

Ne­iskus­ni­ma će, po­ru­ču­ju, ska­uti po­ka­za­ti ka­ko tre­ba slo­ži­ti kamp, a igrat će se i od­boj­ka na pi­je­sku te ro­šti­lja­ti za ru­čak i ve­če­ru Noć u ša­to­ru pro­vest će svi ko­ji od 1. do 3. ruj­na od­lu­če do­ći u Ze­li­nu. U sklo­pu šport­sko-re­kre­acij­skog cen­tra, na­ime, ta­moš­nja Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca or­ga­ni­zi­ra pr­vu Ze­lin­sku ša­to­ri­ja­du. Or­ga­ni­zi­rat će se od­boj­ka na pi­je­sku, gra­ni­čar i dru­ge za­bav­ne igre, a ska­uti će po­dig­nu­ti po­kaz­ni kamp ka­ko bi de­mons­tri­ra­li svo­je vje­šti­ne. – Po­ne­si­te sa so­bom hra­nu za svo­ju obi­telj pri­la­go­đe­nu za bo­ra­vak u pri­ro­di, kon­zer­vi­ra­nu, la­ko pro­bav­lji­vu, vo­će i po­vr­će. Za ru­čak i ve­če­ru imat će­mo va­tri­cu za ro­štilj pa ne za­bo­ra­vi­te uze­ti me­so i za­či­ne. U ne­dje­lju svi kam­pe­ri ima­ju osi­gu­ran bes­pla­tan za­jed­nič­ki ru­čak – po­zi­va­ju iz Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce Ze­li­ne, do­da­ju­ći ka­ko od po­sje­ti­te­lja oče­ku­ju da do­đu s vlas­ti­tim ša­to­rom i opre­mom za kam­pi­ra­nje. One ko­ji ga ne­ma­ju, pak, smjes­tit će u iz­vi­đač­ki ša­tor, a bu­du­ći da je broj mjes­ta ogra­ni­čen, re­zer­va­ci­je su oba­vez­ne na tzg@ze­li­na.hr. Od opre­me je po­treb­no po­ni­je­ti i vre­će za spa­va­nje, od­nos­no za udob­ni­ju at­mo­sfe­ru po­že­ljan je ma­drac na na­pu­ha­va­nje, pri­bor za hi­gi­je­nu, ba­te­rij­sku svje­tilj­ku, vo­du, če­kić za za­bi­ja­nje kli­no­va, fo­to­apa­rat, druš­tve­ne igre, kar­te, re­zerv­nu odje­ću...

Tre­ba po­ni­je­ti vre­će za spa­va­nje te se “na­oru­ža­ti” do­brim ras­po­lo­že­njem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.