Je li Kim lut­ka na uzi­ci Ki­ne i Ru­si­je ko­jom se tes­ti­ra ame­rič­ko strp­lje­nje

Atom­ski Kim Jong-un sa se­dam je godina po­čeo vo­zi­ti mer­ce­des, s 14 je po­čeo pi­ti vot­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - ber­nard.ka­ra­kas@ve­cer­nji.net Ber­nard Ka­ra­kaš

Za­pri­je­tio je da će če­ti­ri da­le­ko­met­na pro­jek­ti­la upu­ti­ti pre­ma ame­rič­kom pa­ci­fič­kom oto­ku Gu­amu na ko­je­mu ži­vi 170 tisuća lju­di U po­s­ljed­njih 50 godina svi­jet se vi­še ili ma­nje na­učio na ne­pre­dvid­lji­vost go­to­vo su­lu­dih pri­jet­nji ko­je su re­do­vi­to do­la­zi­le iz Sje­ver­ne Ko­re­je, ali s do­la­skom Kim Jong-una na vlast one su do­bi­le pu­no žeš­ći i oš­tri­ji oblik. Na­kon ci­je­log ni­za nuk­le­ar­nih i ra­ket­nih tes­to­va u ko­ji­ma je po­ka­zao da je Sje­ver­na Ko­re­ja ra­zvi­la teh­no­lo­gi­ju ko­jom mo­že nuk­le­ar­nim pro­jek­ti­lom na­pas­ti ci­lje­ve uda­lje­ne po ne­ko­li­ko tisuća ki­lo­me­ta­ra, Kim Jong-un sa­da je za­pri­je­tio i tes­tom u ko­je­mu će če­ti­ri da­le­ko­met­na pro­jek­ti­la pre­le­tje­ti pre­ko Ja­pa­na i pas­ti u mo­re 30 ki­lo­me­ta­ra od ame­rič­kog oto­ka Gu­am sa 170 tisuća sta­nov­ni­ka na ko­je­mu se na­la­zi ve­li­ka ba­za rat­nog zra­ko­plov­s­tva.

Do­bar smi­sao za hu­mor

Ova­kav test go­to­vo bi si­gur­no iz­a­zvao pun voj­ni od­go­vor SAD, što bi vje­ro­jat­no bio i uvod u otvo­re­ni rat iz­me­đu Sje­ver­ne i Juž­ne Ko­re­je. Go­to­vo je ne­sum­nji­vo da bi ko­na­čan re­zul­tat bio pad sje­ver­no­ko­rej­skog re­ži­ma, no ho­će li Kim to i na­pra­vi­ti, ne­mo­gu­će je re­ći. Po­go­to­vo jer se o nje­mu zna tek vr­lo ma­lo. Ro­đen je 8. si­ječ­nja, ali ne zna se ko­je go­di­ne, 1982., 1983. ili mo­žda 1984. Maj­ka mu je bi­la Ko Yon­g­hui, lju­bav­ni­ca Kim Jong-ila, s ko­jom je on imao još dvo­je dje­ce.

Kim Jong-un ra­no dje­tinj­stvo pro­veo je ma­hom u druš­tvu maj­ke i nije bio pre­dvi­đen da jed­no­ga da­na pre­uz­me vod­stvo Sje­ver­ne Ko­re­je. No is­pu­nja­va­na mu je sva­ka že­lja i odras­tao je u ogrom­nom luk­su­zu i bo­gat­stvu. Već sa se­dam godina do­bio je svoj auto­mo­bil, pi­ti vot­ku po­čeo je s 14, a ti­je­kom ci­je­le svo­je mla­dos­ti bio je, iz­me­đu os­ta­log, i okru­žen dje­voj­ka­ma ko­je su nje­go­vu ocu slu­ži­le za “za­ba­vu”. – Za obi­telj Kim ja sam imao dva pos­la. Bio sam im glav­ni ku­har za su­shi, ali ujed­no sam bio i pa­zi­telj ma­lom Kim Jong-unu dok je odras­tao. Bio sam mu vi­še od da­di­lje, od­no­sio sam se pre­ma nje­mu kao pre­ma vlas­ti­tom si­nu. Ka­da mu je bi­lo se­dam godina, po­čeo je vo­zi­ti auto­mo­bil, bio je to Mer­ce­des. Sta­vi­li su ga na ne­ku ku­ti­ju da bi mo­gao do­seg­nu­ti pe­da­le, net­ko mu je dao ins­truk­ci­je. Od ta­da obo­ža­va Mer­ce­de­se – ka­že Ke­nji Fu­ji­mo­to ko­ji je po­bje­gao iz re­zi­den­ci­je Ki­mo­vih, ali i iz Sje­ver­ne Ko­re­je pri­je ne­ko­li­ko godina. Na­kon os­nov­nog ško­lo­va­nja u Sjevernoj Koreji, Kim Jong-un sred­nju ško­lu po­ha­đao je u Švi­car­skoj, u Gü­mli­ge­nu ne­da­le­ko od Ber­na. Bio je ta­mo pri­jav­ljen pod ime­nom Pak Un, kao sin jed­nog od sje­ver­no­ko­rej­skih di­plo­ma­ta u ta­moš­njem ve­le­pos­lans­tvu. Nje­go­vi pri­ja­te­lji iz raz­re­da ni­su ima­li poj­ma da klu­pe di­je­le s bu­du­ćim sje­ver­no­ko­rej­skim dik­ta­to­rom ni­ti se on po iče­mu iz­dva­jao. – Imao je do­bar smi­sao za hu­mor, uk­la­pao se sa svi­ma. Nije čes­to iz­la­zio u grad, ali je vo­lio sport i bio je za­ba­van – re­kao je Mar­co Im­hof, nje­gov biv­ši ko­le­ga iz raz­re­da. Za­vr­ši­vi­ši ško­lo­va­nje u Ber­nu, Kim Jong-un vra­tio se 2007. u Sje­ver­nu Ko­re­ju gdje je nas­ta­vio ško­lo­va­nje na voj­noj aka­de­mi­ji.

Mi­če sve s pu­ta

U to je vri­je­me i nje­gov po­lu­brat, ko­ji je bio pre­do­dre­đen da pre­uz­me vod­stvo Sje­ver­ne Ko­re­je, pao u ne­mi­lost vlas­ti­tog oca pa je Kim Jong-un odre­đen da pos­ta­ne no­vi vo­đa zem­lje. Do­bio je čin ge­ne­ra­la, po­če­li su ga uvo­di­ti u sve taj­ne. A po­tom je nje­gov otac Kim Jong-il 2011. umro u vla­ku na pu­tu do Ru­si­je. Kim Jong-un pos­tao je li­der naj­za­tvo­re­ni­je zem­lje svi­je­ta. U pre­vi­ra­nji­ma ti­je­kom pr­vih ne­ko­li­ko mje­se­ci smak­nuo je ci­je­li niz ge­ne­ra­la i vi­so­kih sje­ver­no­ko­rej­skih duž­nos­ni­ka ko­ji su pred­stav­lja­li pri­jet­nju za nje­go­vu vlast, uklju­ču­ju­ći i vlas­ti­tog tet­ka. Sta­bi­li­za­ci­jom vlas­ti, po­čeo je s ubr­za­nim ra­zvo­jem sje­ver­no­ko­rej­skog nuk­le­ar­nog i ra­ket­nog pro­gra­ma ko­ji danas pred­stav­lja go­to­vo ne­rje­šiv pro­blem. Ve­li­ko je pi­ta­nje je li Kim Jong-un u stva­ri sa­mo pi­jun Pe­kin­ga i Mo­sk­ve ko­jim oni tes­ti­ra­ju SAD da vi­de do ko­je se gra­ni­ce mo­že ići, je li on sa­mo svo­je­vr­s­ni lak­mus ko­jim bi se pro­vje­ri­la od­luč­nost Trum­po­ve ad­mi­nis­tra­ci­je. Mo­že bi­ti, ali i ne mo­ra. – Ni­ka­da Ki­mo­vi ni­su bi­li do kra­ja alat Mo­sk­ve ili Pe­kin­ga, a po­seb­no sa­da ka­da je na vlas­ti Kim Jong-un ko­ji je ma­nje ra­ci­ona­lan ne­go nje­gov otac ili djed. Kim po­mi­če gra­ni­ce, ali ne to­li­ko da bi doš­lo do pu­ca­nja ci­je­le si­tu­aci­je. I ne zna­či da to ra­di po na­lo­gu Ki­ne ili Ru­si­je – ka­že ana­li­ti­čar Tvrt­ko Ja­ko­vi­na.

Kult lič­nos­ti U Sjevernoj Koreji Kim ima ra­zvi­jen kult lič­nos­ti pa lju­di pa­da­ju u de­li­rij ka­da se s njim su­sret­nu

Dje­ti­njast Kim Jong-un je ne­pre­dvid­ljiv, a na sva­ku Trum­po­vu iz­ja­vu re­agi­ra pro­vo­ka­ci­om s os­mje­hom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.