Au­to­bus na kat za­bio se u iz­log lon­don­skog du­ća­na

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Cr­ve­ni au­to­bus na kat za­bio se u iz­log du­ća­na zgra­de u juž­nom di­je­lu Lon­do­na pri če­mu je vi­še oso­ba oz­li­je­đe­no, obja­vi­la je u če­t­vr­tak po­li­ci­ja. Po­li­ci­ja je po­jas­ni­la da je sti­gla na po­ziv zbog uda­ra auto­bu­sa, ko­ji je je­dan od za­štit­nih zna­ko­va Lon­do­na, u du­ćan na La­ven­der Hil­lu. Dvi­je že­ne os­ta­le su du­lje za­rob­lje­ne na pr­vom ka­tu auto­bu­sa. Vo­zač je odve­zen u bol­ni­cu a os­ta­li­ma oz­li­je­đe­ni­ma po­moć je pru­že­na na li­cu mjes­ta. Pre­ma pr­vim in­for­ma­ci­ja­ma ra­di se o obič­noj pro­met­noj ne­sre­ći.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.