Go­la ti­je­la, jah­te, šam­panj­ci i tu­lu­mi – za­ba­va ne pres­ta­je

STO­TI­NE SUDIONIKA YAC­HT WEEKA POSJETILI SU CAR­PE DIEM NA HVA­RU

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ma­rin Pe­na­vić ma­rin.pe­na­vic@ve­cer­nji.net

Do­bros­to­je­ći su­di­oni­ci bi­li su odje­ve­ni u luk­suz­ne kr­pi­ce s pot­pi­som re­no­mi­ra­nih di­zaj­ne­ra, ali nije im du­go tre­ba­lo da os­ta­nu bez njih So­do­ma i Go­mo­ra na mo­ru. Ta­ko su bri­tan­ski me­di­ji pro­tek­lih godina na­zi­va­li hvar­ski Yac­ht We­ek, a po­seb­no zlo­glas­nom pro­gla­ša­va­li su za­ba­ve u po­pu­lar­nom klu­bu Car­pe Diem. Mla­di­ći i dje­voj­ke, su­di­oni­ci sed­mod­nev­nog tu­lu­ma, oprav­da­li su re­pu­ta­ci­ju i ove go­di­ne. Hek­to­li­tri al­ko­ho­la, od pi­va, kok­te­la, pre­ko šam­panj­ca ko­jim su se za tu pri­li­ku pr­ska­li iz pri­la­go­đe­nih, zlat­nih “stroj­ni­ca”, tek­li su u po­to­ci­ma. Do­bros­to­je­ći su­di­oni­ci bi­li su odje­ve­ni u luk­suz­ne kr­pi­ce s pot­pi­som re­no­mi­ra­nih di­zaj­ne­ra, ali nije im du­go tre­ba­lo da os­ta­nu bez njih. Uteg­nu­ta ti­je­la vi­ri­la su iz sva­kog kut­ka kul­t­nog klu­ba. Ne­ke su dje­voj­ke po­ka­zi­va­le i vi­še ne­go što je na Hva­ru do­pu­šte­no, ali pre­ma sa­daš­njim saz­na­nji­ma, nitko nije bio kaž­njen zbog ne­mo­ral­nog po­na­ša­nja. Pro­tek­lih godina do­ma­ći­ni su se zna­li bu­ni­ti zbog bu­ke i div­lja­nja sudionika Yac­ht Weeka, ali či­nje­ni­ca os­ta­je da su do­bri po­tro­ša­či i da ni­ko­ga ne os­tav­lja­ju praz­nih dže­po­va. Za­ba­ve na fes­ti­va­lu sad su već pos­ta­le kultne, a or­ga­ni­za­to­ri su se po­bri­nu­li da je su­di­oni­ci­ma sve na do­hvat ru­ke. Po­s­ljed­njih godina su im čak omo­gu­ći­li i la­ga­nu re­lak­sa­ci­ju uz jo­gu i pad­le­bo­ar­ding. Ina­če, Yac­ht We­ek je ori­gi­nal­no po­čeo u Hr­vat­skoj, a sa­da se pro­ši­rio na Špa­njol­sku, Grč­ku, Ita­li­ju, Cr­nu Go­ru... Za­ba­va ne pres­ta­je.

No­vi hit ko­ji svat­ko že­li is­pro­ba­ti – šam­pa­njac na “stroj­ni­ci”

Yac­ht We­ek obi­lje­ža­va­ju ra­zuz­da­ni tu­lu­mi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.