ORGINALNI LIST SHAKESPEAREOVA RUKOPISA STO­JI 100 TISUĆA DOLARA

MOTO JE: 18 MILJA NO­VIH, RABLJENIH I RI­JET­KIH KNJI­GA

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama - Ma­ri­ja­na Ma­ri­no­vić TEKST I SLIKE

Slav­na knji­ža­ra sla­vi 90. ro­đen­dan i još se po­no­si nat­pi­som na vra­ti­ma ko­ji ka­že “Do­bro­doš­li za­ljub­lje­ni­ci u knji­ge”

Ia­ko nije naj­sta­ri­ja knji­ža­ra u New Yor­ku (to je Ar­gosy Bo­ok Sto­re u Mid­townu iz 1925.), ni­ti naj­ve­ća (ta čast pri­pa­da lan­cu Bar­nes & No­ble), ni­ti ima tra­di­ci­ju du­žu od sto godina (po­put npr. 157 godina sta­re split­ske knjižare Mor­pur­go nad ko­jom se kao i nad os­ta­lim knji­ža­ra­ma u Hr­vat­skoj iz­vr­šio “bo­oko­cid”), ne­za­vis­ni Strand jed­no je od kul­t­nih mjes­ta u ko­ji hr­le slu­čaj­ni na­mjer­ni­ci i stu­den­ti Sve­uči­li­šta, eki­pa iz su­sjed­nog So­hoa i umi­rov­lje­ni­ci iz če­t­vr­ti Chel­sea, aka­de­mi­ci i no­vi­na­ri, svjet­ski bo­emi i umjet­ni­ci svih fe­la… Ukrat­ko – svi oni ko­ji vo­le pi­sa­nu ri­ječ i či­ta­nje, o če­mu svje­do­či i nat­pis na vra­ti­ma, ko­ji ka­že: “Do­bro­doš­li, za­ljub­lje­ni­ci u knji­ge.”

Os­ni­vač je ime knji­ža­ri iz­a­brao po uli­ci u Lon­do­nu u ko­joj su ži­vje­li Dic­kens i Eli­ot

A oni će se u Stran­du zbi­lja osje­ća­ti kao u knji­škom ra­ju okru­že­ni ti­su­ća­ma knji­ga po­re­da­nih po po­li­ca­ma na tri ka­ta – plus u po­dru­mu. U po­dru­mu su al­ter­na­ti­va i pre­tež­no bi­ogra­fi­je, pri­zem­lje je re­zer­vi­ra­no za be­le­tris­ti­ku, su­vre­me­nu i kla­sič­nu li­te­ra­tu­ru, kao i ot­kup knji­ga, na pr­vom ka­tu na­la­ze se knji­ge za dje­cu i o umjet­nos­ti, no pra­vo se bla­go kri­je na zad­njem ka­tu. Tu su ri­jet­ki nas­lo­vi i vr­lo čes­to pot­pi­sa­ni pri­mjer­ci knji­ga. Ov­dje originalni list Shakespeareova rukopisa do­se­že ci­je­nu oko 100.000 dolara, a vr­lo ri­jet­ko pr­vo iz­da­nje Ulik­sa, s pot­pi­som Ja­me­sa Joycea i ilus­tra­ci­ja­ma Hen­ri­ja Ma­ti­ssea oko 40.000 dolara. No, za “si­ro­ti­nju” se na štan­do­vi­ma is­pred knjižare mo­gu iš­če­pr­ka­ti za­nim­lji­vi nas­lo­vi već od dva dolara, a sam moto Stran­da: “18 milja no­vih, rabljenih i ri­jet­kih knji­ga” su­ge­ri­ra da će sva­ki ku­pac na­ći ne­što za se­be. To je i bi­la na­mje­ra li­tav­skog imi­gran­ta Be­nja­mi­na Ba­ssa ka­da je 1927. na Man­hat­ta­nu otvo­rio knji­ža­ru Strand, na­zvav­ši je po uli­ci u cen­tru Lon­do­na, gdje su ži­vje­li slav­ni pis­ci po­put Char­le­sa Dic­ken­sa i Ge­or­gea Eli­ota. Mla­dac je to­li­ko bio fas­ci­ni­ran s čak 48 knji­ža­ra s rab­lje­nim knji­ga­ma, ta­ko­zva­nim knjiž­nim re­dom, smje­šte­nim iz­me­đu Če­t­vr­te ave­ni­je, 9. i 14. uli­ce na Man­hat­ta­nu, pa je s 25 godina od ra­do­va na gra­đe­vi­ni i kao tek­lić za­ra­dio 300 dolara, unaj­mio pros­tor na Če­t­vr­toj ave­ni­ji i 10. uli­ci te tu otvo­rio Strand. In­te­lek­tu­al­ci­ma iz Gre­enwich Vil­la­gea svi­dje­la se Ba­sso­va pre­da­nost i okret­nost u na­la­že­nju ri­jet­kih i jef­ti­nih knji­ga di­ljem dr­ža­ve, a ka­da je imao tri­na­est godina, u knji­ža­ri je po­čeo ra­di­ti Be­nja­mi­nov sin Fred Bass – da­naš­nji vlas­nik i vrš­njak knjižare. Nje­go­va je zas­lu­ga što je 1957. pre­se­lio knji­ža­ru na da­naš­nju lo­ka­ci­ju: na uglu Bro­adwaya i 12. uli­ce, a obi­telj­sku tra­di­ci­ju nas­ta­vi­la je i nje­go­va kći Nan­cy, osmis­liv­ši bren­di­ra­ne su­ve­ni­re i is­ko­ris­tiv­ši tra­di­ci­ju tr­go­vi­ne u mar­ke­tin­ške svr­he. Ona je osmis­li­la ce­ke­re, per­ni­ce, fu­tro­le za na­oča­le, ša­li­ce za ka­vu, raz­gled­ni­ce, olov­ke, mag­ne­te i os­ta­le sit­ni­ce s nat­pi­som Strand, a ko­rak da­lje na­pra­vi­la je s ce­ke­ri­ma s otis­nu­tim li­ko­vi­ma Mic­hel­le Oba­ma, Fri­de Ka­hlo, Wil­li­ama Sha­kes­pe­area, Sher­loc­ka Hol­me­sa… Ta­ko­đer je uve­la pra­vi­lo da za­pos­le­ni­ci pre­po­ru­ču­ju knji­ge ko­je vo­le, kao i pre­poz­nat­ljiv znak – žu­te na­ljep­ni­ce za sni­že­ne nas­lo­ve. Knji­ža­ra se pros­la­vi­la i ti­me što mla­dim auto­ri­ma (kao i već afir­mi­ra­ni­ma po­put glu­ma­ca Ja­me­sa Fran­ca i Gil­li­an An­der­son) or­ga­ni­zi­ra či­ta­nje, pro­mo­ci­je i pot­pi­si­va­nje knji­ga, kao i raz­go­vo­re s pu­bli­kom, a pro­ši­ri­li su se i na ma­lu skri­ve­nu knji­ža­ru unu­tar bu­ti­ka Club Mo­na­co na Pe­toj ave­ni­ji, kao i na dva ki­oska – u Bryant Par­ku i na ula­zu u Cen­tral Park. No, ne­moj­te se iz­ne­na­di­ti ako vam pro­da­vač u Stran­du iz­gle­da poz­na­to: mo­žda je to na­do­la­ze­ća li­te­rar­na zvijezda. Još je spi­sa­te­lji­ca i glaz­be­ni­ca Pat­ti Smith, či­je su knji­ge danas iz­lo­že­ne me­đu bes­t­se­le­ri­ma, ra­di­la po­čet­kom se­dam­de­se­tih u po­dru­mu knjižare. A mo­žda s va­ma pro­ča­vr­lja sta­ri­ji gos­po­din za bla­gaj­nom: to je gla­vom i bra­dom vlas­nik Fred Bass, ko­ji i u 90. go­di­ni ži­vo­ta če­ti­ri pu­ta tjed­no sto­ji za pro­daj­nim pul­tom i us­lu­žu­je mu­šte­ri­je… S is­tom lju­bav­lju, kao i nje­gov otac…

Za sva­kog po­ne­što Na štan­do­vi­ma is­pred sa­me knjižare ne­ki se nas­lo­vi pro­da­ju već po ci­je­ni od dva dolara, a u bo­ga­toj se po­nu­di is­ti­ču i su­ve­ni­ri, dje­la unu­ke os­ni­va­ča

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.