Zbog tr­ča­nja mo­gu jes­ti vi­še, ni­šta mi se ne pri­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Što mi je muž ulo­vio za ru­čak u sklo­pu nu­tri­tiv­nih pri­pre­ma za ma­ra­ton - na­pi­sa­la je glu­mi­ca Eci­ja Oj­da­nić is­pod fo­to­gra­fi­je ko­ju je obja­vi­la na Ins­ta­gra­mu, a na ko­joj po­zi­ra s dvi­je ri­be. Zvijezda te­le­no­ve­la i fil­mo­va pri­je dvi­je go­di­ne za­lju­bi­la se u tr­ča­nje, a po­s­ljed­njih tje­da­na in­ten­ziv­no se pri­pre­ma za ma­ra­ton u Ve­ro­ni ko­ji će se odr­ža­ti 19. stu­de­no­ga. - Pri­mi­je­ti­la sam da mo­gu vi­še jes­ti, a ni­šta se ne pri­ma, ti­je­lo mi je čvr­š­će. Još su važ­ni­je psi­hič­ke pro­mje­ne: sta­bil­ni­ja sam i lak­še pod­no­sim stres - ka­že Eci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.