Odus­ta­la od ras­ta­ve jer Brad sa­da ne pi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

An­ge­li­na Jo­lie (42) i Brad Pitt (53) za­us­ta­vi­li su svo­ju ras­ta­vu, pi­šu svjet­ski me­di­ji. Bli­ski iz­vo­ri ot­kri­va­ju da se glu­mi­ca pre­do­miš­lja jer je Brad priz­nao da ima pro­ble­ma s al­ko­ho­lom te se oz­bilj­no po­sve­tio odvi­ka­va­nju. Ras­ta­vu su po­kre­nu­li u ruj­nu proš­le go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.