Naj­ve­ćoj zvi­jez­di Hol­lywo­oda čak če­ti­ri nas­lov­ni­ce Vo­gu­ea

Vecernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

Jen­ni­fer Lawren­ce (26) kra­si čak če­ti­ri nas­lov­ni­ce ru­jan­skog iz­da­nja ame­rič­kog Vo­gu­ea snim­lje­ne u po­vo­du 125. go­diš­nji­ce pos­to­ja­nja tog ča­so­pi­sa. Pr­vi je put otvo­re­no pro­go­vo­ri­la o ro­man­si sa 22 go­di­ne sta­ri­jim re­da­te­ljem Dar­re­nom Aro­nof­skim ko­ja tra­je od ruj­na proš­le go­di­ne. – Ina­če ne vo­lim lju­de s Har­var­da jer ne mo­gu pro­ći ni dvi­je mi­nu­te a da ne spo­me­nu da su po­ha­đa­li Har­vard. On nije ta­kav – ka­že mla­da oska­rov­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.