Mi­ros­lav Ta­dić i bra­ća Te­ofi­lo­vić u par­ku Or­su­la

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & vrijeme - (mc)

Fes­ti­val Or­su­la u ne­dje­lju u 21 sat ugos­tit će Mi­ros­la­va Ta­di­ća, jed­nog od 30 naj­o­ri­gi­nal­ni­jih gi­ta­ris­ta svi­je­ta, i bra­ću Te­ofi­lo­vić. Su­sre­li su se za­hva­lju­ju­ći po­sre­do­va­nju dru­gog di­va gi­ta­re, Vlat­ka Ste­fa­nov­skog, ko­ji je do­bro pro­ci­je­nio da je ri­ječ o srod­nim du­ša­ma. Ta­dić je iz­vor­ne pje­sme i na­čin na ko­ji pje­va­ju bli­zan­ci Te­ofi­lo­vić os­ta­vio ne­tak­nu­ti­ma, ali ih je ob­gr­lio i obo­ga­tio maj­stor­skim aran­žma­ni­ma i se­bi svoj­stve­nim im­pro­vi­za­ci­ja­ma. Bra­ća Te­ofi­lo­vić, Rat­ko i Ra­di­ša, iz­vo­đa­či su drev­ne bal­kan­ske vo­kal­ne glaz­be, a po­seb­ni­ma ih či­ne nji­ho­vi ne­vje­ro­jat­ni, sa­svim kom­ple­men­tar­ni vo­ka­li.

Azi­za igra Nik­ša Ar­ča­nin (glav­na sli­ka), a do­ča­rao ga je mi­mi­kom. Glu­mač­ki an­sambl zduš­no je odi­grao pred­sta­vu, a dojm­lji­va je bi­la Ni­ves Ivan­ko­vić (go­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.