S PRI­TI­SKOM SE OČI­TO NAJ­TE­ŽE NO­SI SUDAČKI “ŠEF” KULUŠIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Mla­den Mi­le­tić

Kek je na­kon Jo­vi­će­va su­đe­nja u Osi­je­ku ljut­nju us­mje­rio na svo­je igra­če. Ia­ko se mo­glo pri­go­vo­ri­ti

Nije du­go tre­ba­lo če­ka­ti da na po­čet­ku uz­bud­lji­ve se­zo­ne HNL-a u pr­vi plan do­đu su­ci i pri­če o nji­ho­vim od­lu­ka­ma. Čim se na­ni­za­lo ne­ko­li­ko der­bi­ja klu­bo­va ve­li­ke če­tvor­ke kre­nu­li su i re­po­vi. Sum­nji­vo je sve i ni­šta. Haj­duk je pun bi­je­sa na­pus­tio Mak­si­mir, Ri­je­ka se na­pu­ni­la kar­to­ni­ma baš uoči der­bi­ja, no nje­zin tre­ner ni ri­je­čju nije spo­me­nuo su­ca Jo­vi­ća. Što­vi­še, ljut­nju je us­mje­rio na igra­če i nji­ho­ve re­ak­ci­je. I Di­na­mo se mo­gao po­ža­li­ti, jer ja­ko je upit­no po­ni­šta­va­nje Ho­dži­će­va go­la za po­bje­du u Grad­skom vr­tu. Ali nije. Lju­di su, gri­je­še, re­kao bi tre­ner Sal­z­bur­ga. No, pro­zva­nim se oči­to osje­tio šef su­da­ca Kulušić. Objaš­nja­va­ju­ći, za­bio je auto­go­lo­va za ci­je­lu se­zo­nu HNL-a. “Evo, re­ci­mo, dva Ve­šo­vi­će­va kar­to­na... Me­ni je to iz­gle­da­lo kao da ih je na­mjer­no na­pra­vio, ka­ko druk­či­je objas­ni­ti one po­te­ze. Ne znam što se do­ga­đa u Ri­je­ci, a oči­to se ne­što do­ga­đa...”, re­kao je Kulušić za No­vi list. Mo­žda se i do­ga­đa, no za­što bi to še­fa su­da­ca bi­lo bri­ga? Uos­ta­lom, je li se net­ko ža­lio na Ve­šo­vi­će­ve zas­lu­že­ne kar­to­ne? Na­da­lje, objaš­nja­va­ju­ći pe­nal za Osi­jek, Kulušić ka­že da se sva­ko gu­ra­nje kaž­nja­va, a kad mu se gur­ne pod nos lanj­ski dvo­boj Le­ško­vi­ća i An­dri­ja­še­vi­ća na Ru­je­vi­ci, br­zo se sna­đe: “Te si­tu­aci­je se ne mo­gu us­po­re­di­ti, jer An­dri­ja­še­vić nije upu­ći­vao uda­rac pre­ma go­lu.” (!?) On­da na­pa­da­ča bez lop­te mo­žeš i za­ja­ha­ti ako ho­ćeš. I bi­ser za kraj: “Ne ra­zu­mi­jem za­što su obje mom­ča­di, po­go­to­vo Ri­je­ka, igra­le kao da im je to zad­nja utak­mi­ca u ži­vo­tu. Pre­oš­tro.”. Po­go­to­vo Ri­je­ka!? Nje­zi­ne su igra­če iz­no­si­li s te­re­na, a ni­smo vi­dje­li cr­ve­ni kar­ton za Grez­du pri ru­še­nju s le­đa s obje no­ge. Na to je već i Kek re­agi­rao bu­du­ći da je Kulušić ti­me ušao u do­me­nu tre­ner­skog vo­đe­nja utak­mi­ce... – Ono­me ko­me je čud­no što smo igra­li mu­ški, vje­ro­jat­no je čud­no i što smo Osi­jek i mi iz­ba­ci­li PSV i Sal­z­burg. No, do­bro, lju­di gri­je­še, pa po­gri­je­ši i Kulušić. A nije mu ni la­ko. I nje­ga net­ko nad­gle­da. Čo­vjek je pod pri­ti­skom. Ma­la po­gre­ška i od­le­tiš kao Pa­vi­čić-Be­kić. I da, lo­ša vi­jest za So­uda­ni­ja – En­gle­zi će s dvi­je utak­mi­ce kaž­nja­va­ti na­mjer­ne po­ku­ša­je ob­ma­ne su­ca. Zna­či da će to jed­nom do­ći i k na­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.