U Osi­je­ku smo na­uči­li ka­ko igra­ju ‘re­zer­ve’

Ade­mi na sva­kom tre­nin­gu iz­gle­da sve bo­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ne priz­na­jem sta­tus re­zer­ve ni u Di­na­mu, ta­ko vje­ro­jat­no raz­miš­lja­ju i u Ri­je­ci, svi su dio mom­ča­di – ka­že tre­ner Di­na­ma

Ka­ko se sa­mo br­zo stva­ri u no­go­me­tu okre­ću, ne­dav­no je Ri­je­ka ju­ri­ša­la, nije ima­la pro­ble­ma s oz­lje­da­ma, kar­to­ni­ma, ima­la je pra­vu at­mo­sfe­ru. A Di­na­mo je bio loš, s oz­li­je­đe­nim ili uvri­je­đe­nim igra­či­ma, s pro­mje­na­ma tre­ne­ra. I lo­gič­no – Ri­je­ka je pos­ta­la pr­vak.

Igra­mo pro­tiv pr­va­ka

U no­vu se­zo­nu kre­nu­lo se s druk­či­jom pri­čom, klub s Ru­je­vi­ce pro­dao je dio važ­nih igra­ča i za­lju­ljao at­mo­sfe­ru kod onih ko­ji su os­ta­li, sti­gle su i oz­lje­de, pa glu­po za­ra­đe­ni kar­to­ni. I sad Ma­tjaž Kek mo­ra ke­mi­ja­ti sa sas­ta­vom, još k to­me zna da za par da­na igra s Olym­pi­ako­som. – Bez ob­zi­ra na te pri­če o iz­os­tan­ci­ma, Ri­je­ka je po­ka­za­la da je pr­vak. Mi igra­mo pro­tiv šam­pi­ona. Ali ja že­lim da se mi po­na­ša­mo i da ima­mo gard po­bjed­ni­ka u sva­kom tre­nut­ku. Ri­je­ki­ne su ‘re­zer­ve’, ia­ko ne vo­lim taj iz­raz – opas­ne. U Osi­je­ku se po­ka­za­lo da ne­ma­mo pra­vo raz­miš­lja­ti o to­me tko ne­dos­ta­je su­par­ni­ku, je­dan, pet ili 11 igra­ča. Ne priz­na­jem sta­tus re­zer­ve u svo­joj mom­ča­di, mis­lim da ta­ko raz­miš­lja i tre­ner Ri­je­ke, svi su oni mom­čad. I u Osi­je­ku, kad smo igra­li pro­tiv de­vet ‘re­zer­vi’, ni­smo bi­li do­bri – ka­zao je tre­ner Di­na­ma Mario Cvi­ta­no­vić. No sad je at­mo­sfe­ra me­đu pla­vi­ma znat­no bo­lja, pr­vi su na­kon du­go vre­me­na. – Ni­sam gle­dao ljes­tvi­cu ni­ti je gle­dam. To je u ovom tre­nut­ku ap­so­lut­no ne­važ­no, pa odi­gra­na su tek če­ti­ri ko­la. Dr­žim da mom­ča­di još ni­su uhva­ti­le že­lje­nu sta­bil­nost, pre­ra­no je za do­no­še­nje za­klju­ča­ka. Naš je plan da bu­de­mo bo­lji ne­go što smo bi­li i, bu­de­mo li bo­lji, šan­se nam ras­tu. Že­lim gle­da­ti sa­mo se­be, Di­na­mo je mom­čad u iz­grad­nji. Bez ob­zi­ra na to što su igra­či du­go za­jed­no, po mom miš­lje­nju još smo u iz­grad­nji – go­vo­rio je Cvi­ta­no­vić ko­ji ima na ras­po­la­ga­nju sve igra­če, upi­tan je sa­mo An­te Ćo­rić ko­ji je imao pro­ble­ma s aduk­to­rom. – Ne kon­ku­ri­ra Ade­mi, ha-ha. Sret­ni smo što se vra­tio, sva­kim tre­nin­gom po­ka­zu­je sve vi­še. Si­gur­no da će nam bi­ti zna­ča­jan igrač u bu­duć­nos­ti. Ade­mi po­ka­zu­je pra­vi ka­rak­ter, osje­ćam da mu je na­kon sva­kog tre­nin­ga sve lak­še, pr­vog da­na osje­ćao je pri­ti­sak. Pos­ta­je sve živ­lji i bo­lji. Ne­za­hval­no je re­ći ko­li­ko će mu tre­ba­ti da do­đe u op­ti­mal­nu for­mu, ve­li­ka je ta stan­ka od dvi­je go­di­ne. Ali po­zi­tiv­no sam iz­ne­na­đen nje­go­vim sta­njem. Bit će nam po­dr­ška za Ru­je­vi­cu, ali on ne ide s na­ma. Cvi­ta­no­vić ne­ma u pla­nu zna­čaj­ni­ja ro­ti­ra­nja u mom­ča­di, ka­ko je do­sad sla­gao pr­vih je­da­na­est, oči­to je da te­ži stan­dar­di­za­ci­ji, kad i mi­je­nja, ne mi­je­nja pu­no.

Ne ro­ti­ra zbog Sken­der­be­ua

– Zbog Sken­der­be­ua ne­ma po­tre­be ići u ro­ta­ci­je, ima do­volj­no vre­me­na do te utak­mi­ce u če­t­vr­tak. Me­ni sa­mo te­ren po­ka­zu­je i do­ka­zu­je je li net­ko spre­man ili nije. Sva­kod­nev­no tre­ni­ra­mo i gle­da­mo, pra­ti­mo sta­nje igra­ča, naj­s­prem­ni­ji će za­igra­ti na Ru­je­vi­ci. Sve dru­go bi bi­lo pre­ri­zič­no i pre­opas­no. Zna­te ka­ko je kod igra­ča, kao na bur­zi, idu ma­lo go­re, pa ma­lo do­lje, a na na­ma je da iz­a­be­re­mo naj­s­prem­ni­je – za­klju­čio je Cvi­ta­no­vić. Na­đe li tak­ve, bu­du li pra­vi, mo­žda će ima­ti pri­li­ku bi­ti pr­vi ko­ji su sla­vi­li na Ru­je­vi­ci.

SANJIN STRUKIĆ/ PIXSELL

Mario Cvi­ta­no­vić Tre­ner Di­na­ma bio je vr­lo emo­ti­van na­kon po­bje­de nad Haj­du­kom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.