Za Hr­vat­sku se mo­ra igra­ti, ta­ko su me od­go­ji­li

Kao “ro­okie” ti­je­kom se­zo­ne no­sio sam ro­za ruk­sak s li­kom Bar­bie. Tak­va su ‘pra­vi­la’ u NBA

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net ZAGREB

Već u pr­ve dvi­je pri­prem­ne utak­mi­ce za EP 23-go­diš­nji Ši­ben­ča­nin po­ka­zao je da će, uz Bog­da­no­vi­ća, bi­ti udar­na igla hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je

Da­rio Ša­rić (23) bio je naj­bo­lji igrač tur­ni­ra tri­ju re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ji je u fran­cu­skom Or­le­an­su osvo­ji­la Hrvatska. U po­bje­da­ma nad do­ma­ći­nom Fran­cu­skom (92:87) i Li­tvom (82:80) Da­rio je bio naj­ko­ris­ni­ji igrač sas­ta­va Alek­san­dra Pe­tro­vi­ća i vi­dje­lo se da s Bo­ja­nom Bog­da­no­vi­ćem us­pješ­no di­je­li ulo­gu vo­đe na par­ke­tu. – Iz­bor­nik je taj ko­ji od­lu­ču­je na ko­ga će os­lo­ni­ti igru, a nas dvo­ji­ca smo po­je­din­ci ko­je je iz­ni­je­la mom­čad. S ob­zi­rom na nje­go­ve iz­nim­ne sko­rer­ske spo­sob­nos­ti, Bo­jan je si­gur­no igrač ko­ji će ima­ti pra­vo na naj­vi­še šu­to­va, na vi­še iz­ra­đe­nih po­zi­ci­ja ne­go ja. Obo­ji­ca su igra­la znat­no vi­še od onih 20-ak mi­nu­ta ko­je je iz­bor­nik Pe­tro­vić naj­av­lji­vao: – Iz na­ših raz­go­vo­ra oče­ki­vao sam da ću na pr­vom tur­ni­ru igra­ti ma­nje, no kroz ove mi­nu­te ko­je sam odi­grao po­ka­zao sam da sam već sa­da, 20-ak da­na pri­je Eu­ro­ba­ske­ta, tje­les­no spre­man.

S ob­zi­rom na to da su on i su­igra­či u Or­le­an­su po­bi­je­di­li re­pre­zen­ta­ci­je osva­ja­če me­da­lja na proš­lom Eu­ro­ba­ske­tu (Li­tva je bi­la sre­br­na, a Fran­cu­ska bron­ča­na), ka­ko se sa­da ot­hr­va­ti pre­ura­nje­noj eufo­ri­ji? – Zna­te ka­ko je to kod nas. Do­bi­je­te dvi­je utak­mi­ce, već se pri­ča o ču­du, a iz­gu­bi­te jed­nu, eto vam drv­lja i kamenja. Bit­no je da mi igra­či i naš sto­žer zna­mo ko­je su nam sla­be toč­ke i na če­mu u os­tat­ku pri­pre­ma mo­ra­mo ra­di­ti. Na kra­ju su­sre­ta s Li­tav­ci­ma ima­li smo ve­lik pad kon­cen­tra­ci­je i sa­mo nas je sre­ća spa­si­la. Što­vi­še, ima­li smo i 10-12 raz­li­ke i, umjes­to da ta­da ode­mo na još vi­še i ri­je­ši­mo pi­ta­nje po­bjed­ni­ka, mi smo su­par­ni­ci­ma do­zvo­li­li da se vra­te.

Po ovim dvje­ma utak­mi­ca­ma iz­vjes­no je da će Ša­rić, kao kril­ni-cen­tar, bi­ti glav­ni kre­ati­vac iz igre le­đi­ma ko­šu. – Is­ti­na je da ne­ma­mo kla­sič­ne pe­ti­ce kao pri­je 10 godina, no sa­da se igra i dru­ga­či­ja ko­šar­ka pa za­to u me­ni i Ben­de­ru, a i Zub­čić je tu, ima­mo raz­no­vr­s­ne če­tvor­ke.

Da­rio ima i mak­si­mal­ne ov­las­ti da na­kon de­fen­ziv­nog sko­ka sam po­vu­če kon­tru, da pro­na­đe ne­ko­ga ili da ode sam na re­ali­za­ci­ju. – Tak­va vrsta ini­ci­ja­ti­ve uvi­jek mi se do­pu­šta­la još i u mla­đim uz­ras­ti­ma i to su de­ta­lji ko­ji me­ni da­ju do­dat­nu vri­jed­nost. No to da ja sko­čim i po­vu­čem kon­tru ne do­go­di se čes­to, mo­žda 4-5 pu­ta po utak­mi­ci, pa je sva­ka­ko za­nim­lji­va op­ci­ja da, ka­da smo Ben­der i ja cen­tar­ski par, svih pet igra­ča mo­že vu­ći kon­tru.

Ako je to tre­ba­lo bi­ti taj­no oruž­je, vi­še nije, jer Pe­tro­vić je u obje utak­mi­ce u Or­le­an­su po­ka­zao da na­mje­ra­va ko­ris­ti- ti taj tan­dem. – Tre­ba vre­me­na da se to uvjež­ba i, što vi­še bu­de­mo igra­li za­jed­no, to će­mo se la­god­ni­je osje­ća­ti on i ja, ali i ci­je­la mom­čad. Mis­lim da se nas dvo­ji­ca mo­že­mo so­lid­no bra­ni­ti od “pick-and-po­pa”, ka­da se su­par­nič­ki cen­tar od­vr­ti van, a tu je sa­da po­no­vo i Žo­rić ko­ji to is­to do­bro či­ni.

Či­ni se da se Da­rio na­kon svo­je vr­lo kva­li­tet­ne pr­ve NBA se­zo­ne u re­pre­zen­ta­ci­ju vra­tio pun sa­mo­po­uz­da­nja. – Nje­ga sam ja ste­kao i kroz sve ove go­di­ne igra­nja u re­pre­zen­ta­ci­ji u ko­joj se sa­da osje­ćam kom­for­no i ne mo­gu se zva­ti mla­dim i ne­iskus­nim igra­čem. No ne bih ja re­kao da je tu ri­ječ sa­mo o sa­mo­po­uz­da­nju bez po­kri­ća, već bih ja pri­je re­kao da sam igrač­ki na­pre­do­vao. Net­ko mo­že bi­ti sa­mo­uvje­ren kao čo­vjek i bez igrač­ke kla­se, no kod me­ne ono pro­iz­la­zi iz igrač­kog na­pret­ka.

Ko­li­ko je nje­mu i su­igra­či­ma na­ras­lo ko­lek­tiv­no sa­mo­po­uz­da­nje na­kon proš­le go­di­ne i “re­ne­san­s­nog” lje­ta? – Svjes­ni smo mi ko­li­ko vri­je­di­mo, no naj­važ­ni­je je da vam sa­mo­po­uz­da­nje bu­de na vr­hun­cu na sa­mom na­tje­ca­nju. Uvi­jek se sje­tim 2015. ka­da smo s iz­bor­ni­kom Pe­ra­so­vi­ćem proš­li kroz pri­pre­me neo­krz­nu­ti, a ka­da je doš­lo prvenstvo, po­če­li smo pa­da­ti.

Kad je 2012. ušao u re­pre­zen­ta­ci­ju i za­igrao u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Eu­ro­ba­sket, kao i sva­ki no­vak, i Da­rio je bio pod­lo­žan “ro­okie” obve­za­ma. – Ja ni­sam ušao u re­pre­zen­ta­ci­ju sa sta­tu­som če­t­vr­tog pic­ka NBA draf­ta kao što je to Ben­der, što je za sva­ki res­pekt, pa sam tu i ta­mo mo­rao ne­ko­me do­ni­je­ti ka­vu, po­ma­ga­ti fi­zi­ote­ra­pe­uti­ma oko tor­bi i slič­no. No ja sam to pri­hva­tio kao sas­tav­ni dio saz­ri­je­va­nja.

Ne­što slič­no još je iz­ra­že­ni­je u NBA klu­bo­vi­ma. On­dje no­va­ci čes­to mo­ra­ju ku­po­va­ti kraf­ne i do­no­si­ti ih u svla­či­oni­cu, mo­ra­ju pje­va­ti i što­šta... – Ja ni­sam mo­rao ku­po­va­ti kraf­ne, a pje­vao sam ka­da bi ne­ko­me bio ro­đen­dan. I, da­ka­ko, mo­rao sam ci­je­lu se­zo­nu no­si­ti “ro­okie” ruk­sak, onaj ro­za, s Bar­bie.

No Da­rio se u svo­jim Sixer­si­ma vr­lo br­zo na­met­nuo kao ozbiljan igrač pa je i za­fr­kan­ci­ja na nje­gov ra­čun kra­će tra­ja­la. – Ka­da igraš do­bro i pos­ta­neš utje­ca­jan igrač, on­da se i os­lo­bo­diš tih ne­kih stva­ri. No me­ni to ni­kad nije bio pro­blem. Vi­še sam to gle­dao kroz priz­mu da svat­ko to mo­ra pro­ći, pa ta­ko i ja.

Pro­šao je i Da­rio kroz ra­fi­ni­ra­ne pri­ti­ske zbog igra­nja za re­pre­zen­ta­ci­ju ko­je, valj­da, sva­ki in­ter­na­ci­ona­lac u ve­ćoj ili ma­njoj mje­ri pro­la­zi. – Ni­su oni to ni­kad rek­li iz­rav­no, ne­go su mi to po­ku­ša­li re­ći okol­nim pu­tem, pi­ta­li su me tre­ba­ju li zva­ti naš Sa­vez, že­lim li do­ći kas­ni­je na pri­pre­me, no ja sam od­mah dao do zna­nja da je si­tu­aci­ja tak­va da se za re­pre­zen­ta­ci­ju mo­ra igra­ti.

Ka­ko to da nje­mu nije pro­blem igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju, a dru­gi­ma ipak jest? – Ne znam, to je valj­da pi­ta­nje ka­ko se tko osje­ća. Je li net­ko odveć umo­ran ili ne osje­ća pri­pad­nost ovoj vr­sti ili pak ne že­li. Net­ko pad­ne pod pri­ti­skom NBA klu­bo­va, net­ko ne. Bez ob­zi­ra na to ka­ko te od­ga­ja­li ro­di­te­lji, a me­ne su mo­ji od­ga­ja­li da mo­ram igra­ti za re­pre­zen­ta­ci­ju, sve se to na kon­cu ipak sve­de na sa­mog po­je­din­ca.

A po­je­di­nac s ko­jim raz­go­va­ra­mo ni­ka­ko nije ma­te­ri­ja­list ni­ti mu je no­vac do­sad bio u pr­vom pla­nu. – Ni­kad ni­sam gle­dao ko­šar­ku kroz priz­mu nov­ca. Za­pra­vo, ja sam čes­to išao su­prot­no od nov­ca. Me­ni je uvi­jek bi­la pri­mar­na stvar da se ja i mo­ja obi­telj do­bro osje­ća­mo s mo­jom od­lu­kom, ma­kar ne­ka dru­ga po­nu­da bi­la fi­nan­cij­ski bo­lja. Re­ci­mo, ja sam mo­gao os­ta­ti još jed­nu go­di­nu u Eu­ro­pi i on­da sam pre­go­va­ra­ti svoj ugo­vor, kao što je to či­nio sr­p­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Bog­dan Bog­da­no­vić, no ja sam na­kon dvi­je go­di­ne u Efe­su osje­tio da je baš ta­da vri­je­me za no­vu stu­bu u ka­ri­je­ri, za no­ve ži­vot­ne bor­be.

No nije Da­rio neo­d­go­vo­ran pre­ma nov­cu ko­ji će za­ra­di­ti po “ro­okie” ska­li. – Imam fi­nan­cij­skog sa­vjet­ni­ka kao što ga ima ve­ći­na NBA igra­ča. On se bri­ne o pla­ća­nju po­re­za, on pred­la­že u što inves­ti­ra­ti i slič­no, no naj­bit­ni­je mi je da mi po­ma­že oko pla­ća­nja po­re­za jer u SAD-u se po­rez­ni pro­pus­ti stro­go kaž­nja­va­ju pa za­to u toj zemlji i ima da­le­ko naj­ma­nje po­rez­nih afe­ra. Ta­mo ne­ma opros­ta za ne­pla­ća­nje po­re­za, a po­rez­ni je sus­tav vr­lo slo­žen pa ja za 41 do­ma­ću utak­mi­cu pla­ćam porez po za­ko­nu sa­vez­ne dr­ža­ve Pen­n­syl­va­ni­je, a za 41 gos­tu­ju­ću ovis­no o po­rez­noj sto­pi sa­vez­ne dr­ža­ve u ko­joj gos­tu­je­mo.

Pri­čao nam je mla­di Ši­ben­ča­nin da o zna­čaj­ni­jim inves­ti­ci­ja­ma za­sad ne raz­miš­lja. – Još sam u tom “ro­okie” ugo­vo­ru i ni­šta mi ne pa­da na pa­met, a i ne­ću se ti­me ba­vi­ti ba­rem još 4-5 godina.

Što je s ide­jom da si u oko­li­ci Ši­be­ni­ka sa­gra­di ma­lu pri­vat­nu dvo­ra­nu u ko­joj bi se on i nje­go­vi pri­ja­te­lji ko­šar­ka­ši mo­gli in­di­vi­du­al­no spre­ma­ti ka­da je u Hr­vat­skoj? – Htio sam u to kre­nu­ti već ovo lje­to, no ni­smo se otac i ja do­go­vo­ri­li. Ja sam mis­lio na­pra­vi­ti ne­što ma­lo, sa­mo za se­be, a on je to shva­tio na pu­no oz­bilj­ni­ji na­čin, da to bu­de ne­ko ve­će ula­ga­nje da se kas­ni­je od to­ga mo­že ne­što i na­pra­vi­ti. No s ob­zi­rom na to ka­ko su me tre­ti­ra­li lju­di iz dvo­ra­ne Bal­de­kin, nije bi­lo nuž­no s tim kre­nu­ti od­mah. Na Bal­de­ki­nu sam uvi­jek do­bi­vao ja­ko do­bre uvje­te pa za­hva­lju­jem Gra­du Ši­be­ni­ku na to­me.

Ovo će mi bi­ti pe­to ve­li­ko na­tje­ca­nje pa se u re­pre­zen­ta­ci­ji osje­ćam pri­lič­no kom­for­no U Ame­ri­ci sam uzeo fi­nan­cij­skog sa­vjet­ni­ka jer s po­re­zi­ma se ta­mo nije ša­li­ti

I SIXERSI PO­KU­ŠA­LI I me­ni su, ne­iz­rav­no, po­ku­ša­li re­ći da ne bi bi­lo lo­še ka­da bih pro­pus­tio EP, no ja sam od­mah re­kao da se za re­pre­zen­ta­ci­ju mo­ra igra­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.