Bez Duv­nja­ka nam iz­gle­di pa­da­ju

On je na­ma va­žan ko­li­ko je San­dro Suk­no bio va­ter­po­lis­ti­ma na SP-u

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Li­no Čer­var sav je fo­ku­si­ran na EP ko­ji će se u si­ječ­nju odi­gra­ti u Hr­vat­skoj. Pra­ti sva­ki ko­rak onih ko­ji tre­ni­ra­ju i ko­ji se opo­rav­lja­ju Da­mir Mr­vec Li­no Čer­var, iz­bor­nik ru­ko­me­ta­ša Hr­vat­ske, pom­no je pra­tio Svjetsko prvenstvo u va­ter­po­lu. Jer, u struč­nom sto­že­ru va­ter­po­lis­ta bio je i Pe­ro Ku­te­ro­vac, struč­njak za kon­di­cij­sku pri­pre­mu ko­jeg je Hr­vat­ski ru­ko­met­ni sa­vez an­ga­ži­rao za Eu­rop­sko prvenstvo ko­jem je Hrvatska do­ma­ćin. – Pe­ro je u ovom tre­nut­ku tra­že­na ro­ba i si­gur­no je da je ri­ječ o ve­li­kom struč­nja­ku. Već smo za­jed­no proš­li dvo­je pri­pre­me. I od­mah da ka­žem. Nije is­to pri­pre­ma­ti va­ter­po­lis­te i ru­ko­me­ta­še jer se tu ra­di o sa­svim dru­ga­či­jem na­či­nu kre­ta­nja. S ob­zi­rom na to da Pe­ro ima svoj pros­tor za vjež­ba­nje u Ku­ti­ji ši­bi­ca, ve­ći­na ru­ko­me­ta­ša, a po­se­bi­ce PPD Za­gre­ba, ja­ko ga do­bro poz­na­je, ali i nje­gov rad. Uos­ta­lom, Ku­te­ro­vac je po­ka­zao vo­lju i ima si­gur­no ve­lik mo­tiv da i s ru­ko­met­nom re­pre­zen­ta­ci­jom na­pra­vi do­bar re­zul­tat – ka­že Čer­var.

Za­bri­nu­li me ju­ni­ori

Ka­ko to da ni­kad pri­je, za vri­je­me naj­ve­ćih us­pje­ha hr­vat­ske ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, nis­te ima­li prilike ra­di­ti s nji­me? – U svo­je vri­je­me imao sam Mi­ljen­ka Ra­ka i Da­ni­je­la Ju­ri­ši­ća. Pr­vi je danas u no­go­met­nom klu­bu West Ham, a dru­gi u ru­ko­met­nom klu­bu Var­dar ko­ji je pr­vak Eu­ro­pe. Ja sam uvi­jek radio sa­mo s naj­bo­lji­ma, a u tom tre­nut­ku njih su dvo­ji­ca bi­la me­đu naj­bo­lji­ma. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da će uz Ku­te­rov­ca s na­ma bi­ti i Mir­ko Kro­lo, još je­dan vr­hun­ski struč­njak za kon­di­cij­ske pri­pre­me – na­gla­sio je Čer­var. Usko­ro će pr­ve oz­bilj­ne pri­pre­me za Eu­rop­sko prvenstvo, one u lis­to­pa­du. – Ima još pu­no vre­me­na do ta­da, a ja sam i da­lje za­bri­nut za na­šu pr­vu vanj­sku li­ni­ju. Duv­njak se opo­rav­lja od ope­ra­ci­je i go­vo­ri mi da će bi­ti sve u re­du. Sli­ško­vić je i da­lje out, a Mar­ko Kop­ljar je po­čeo igra­ti u svom no­vom klu­bu, Füc­h­seu. Znam, svi će re­ći – ima­mo Cin­dri­ća, Ma­mi­ća, Ste­pan­či­ća, Ka­ra­či­ća. Ali Duv­njak je is­to što i va­ter­po­lis­ti­ma Suk­no. A bez Suk­na si­gur­no ne bi bi­lo ni­ma­lo la­ko do­ći do zla­ta u Bu­dim­pe­šti – ka­že Čer­var. Ka­ko ko­men­ti­ra­te ra­no is­pa­da­nje, u osmi­ni fi­na­la, ju­ni­ora na Svjet­skom pr­vens­tvu u Al­ži­ru? – Ukrat­ko, za­bri­nut sam zbog tog lo­šeg re­zul­ta­ta. U toj ge­ne­ra­ci­ji jed­nos­tav­no ne vi­dim ni­jed­nog igra­ča za se­ni­or­sku vr­stu i to je ja­ko ža­los­no. Po­seb­no smo lo­še igra­li obra­nu, a zna­mo da je obra­na u ru­ko­me­tu ja­ko, ja­ko bit­na. Na­dam se da će ka­de­ti u Gru­zi­ji pos­ti­ći pu­no bo­lji re­zul­tat. To je jed­na na­da­re­na ge­ne­ra­ci­ja ko­ju pre­dvo­de Ja­ga­njac, Lu­čin, Mar­ti­no­vić. Taj Ja­ga­njac mi se ja­ko svi­đa. Bio je na zad­njim pri­pre­ma­ma i vi­di se da je deč­ku ru­ko­met ja­ko va­žan u ži­vo­tu. I ne­ću bi­ti sre­tan ako os­ta­ne u mla­doj mom­ča­di PSG-a. Ta­mo ne­ma tko kva­li­tet­no ra­di­ti s njim. Nije mi dra­go ni što je Še­be­tić oti­šao u Fran­cu­sku, ali ne že­lim se mi­je­ša­ti u po­li­ti­ku klu­ba – re­kao je Čer­var.

Su­lić i Ču­pić u lis­to­pa­du

Kad smo već kod klu­ba, kak­va je si­tu­aci­ja s va­šim an­ga­žma­nom u skop­skom Me­ta­lur­gu? – Mo­rat ću to usko­ro ri­je­ši­ti. Ka­ko? Još ni ja ne znam – ka­že naš iz­bor­nik. U lis­to­pa­du su do­go­vo­re­ne i dvi­je pri­ja­telj­ske utak­mi­ce pro­tiv Slo­ve­ni­je ko­ja nas je na Svjet­skom pr­vens­tvu u Pa­ri­zu po­bi­je­di­la u su­sre­tu za tre­će mjes­to. Uvi­jek je za­nim­lji­vo gle­da­ti tak­tič­ko nad­mu­dri­va­nje Li­ne Čer­va­ra na jed­noj i Ve­se­li­na Vu­jo­vi­ća na dru­goj stra­ni. Još ot­ka­ko su obo­ji­ca ra­di­la kao tre­ne­ri u Ma­ke­do­ni­ji, je­dan u Me­ta­lur­gu, dru­gi u Var­da­ru. – Kod njih će­mo si­gur­no igra­ti u Ljub­lja­ni, pret­pos­tav­ljam da će­mo kod nas igra­ti u Za­gre­bu ili neg­dje u oko­li­ci Za­gre­ba ka­ko ne bi­smo tro­ši­li pu­no vre­me­na za pu­to­va­nja – za­klju­čio je Čer­var. Na lis­to­pad­ske pri­pre­me Čer­var će zva­ti sa­mo igra­če s ko­ji­ma ra­ču­na za Eu­rop­sko prvenstvo. Tu bi se pr­vi put tre­ba­li na­kon stan­ke po­ja­vi­ti Re­na­to Su­lić i Ivan Ču­pić. Li­no je opre­zan jer pu­no pu­ta je pro­šao ovak­ve ak­ci­je i ova­ko ve­li­ke tur­ni­re. I zna ko­li­ku to opas­nos­ti no­si, a oče­ki­va­nja su ve­li­ka.

EUTERS

Ia­ko je do Eura u Za­gre­bu os­ta­lo po­la go­di­ne, iz­bor­nik Li­no Čer­var nije ni­ma­lo spo­ko­jan

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.