San­dra: Za hi­tac od 70 me­ta­ra mo­ti­vi­rao me nje­mač­ki kop­ljaš Vet­ter

Naj­bo­lja hrvatska ba­ca­či­ca di­ska la­ko pre­ba­ci­la nor­mu za ula­zak me­đu kan­di­dat­ki­nje za zlat­nu me­da­lju

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net LONDON

San­dra je za dru­gu se­ri­ju če­ka­la disk ko­ji joj je u pr­voj se­ri­ji pred no­som uze­la Bra­zil­ka, a on­da nji­me os­tva­ri­la naj­bo­lji re­zul­tat

San­dra Per­ko­vić u ve­li­kom sti­lu pla­si­ra­la se u fi­na­le ba­ca­nja di­ska na Svjet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu. U dru­goj se­ri­ji nje­zin disk po­le­tio je do 69,67 me­ta­ra što je vje­ro­jat­no svjet­ski re­kord u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. Iz San­dri­ne sku­pi­ne sa­mo su tri atle­ti­čar­ke ba­ci­le da­lje od nor­me ko­ja je bi­la 62,50 me­ta­ra – De­nia Ca­bal­le­ro (63,79) i Bra­zil­ka An­dre­ssa de Mo­ra­is (62,80). Dru­ga sku­pi­na bi­la je ja­ča pa je čak šest di­ska­ši­ca ba­ci­lo pre­ko nor­me – Ya­ime Pe­rez (65,58), Da­ni Ste­vens (65,56), Me­li­na Ro­bert-Mic­hon (63,97), Na­di­ne Mül­ler (63,35) te Ki­ne­ski­nje Su (63,35) i Chen (62,71).

Pre­opu­šte­na u pr­voj se­ri­ji?

– Ne mo­gu vje­ro­va­ti da na­kon to­li­ko godina opet na­pra­vim ve­li­ku po­gre­šku u pr­voj se­ri­ji. Onaj dru­gi hi­tac tre­bao se do­go­di­ti u pr­voj se­ri­ji. Opet se po­ka­za­lo da pre­vi­še opu­šte­no ula­zim u te kva­li­fi­ka­ci­je. Rek­la sam na­kon Ri­ja da si to vi­še ne­ću do­zvo­li­ti, a ta­mo sam kre­nu­la s dva po­greš­na hi­ca. Disk mi je jed­nos­tav­no is­kliz­nuo iz ru­ke u toj pr­voj se­ri­ji. Disk s ko­jim sam se za­gri­ja­va­la uze­la mi je is­pred no­sa Bra­zil­ka ko­ja je s njim ba­ci­la nor­mu od­mah u pr­vom po­ku­ša­ju. U dru­goj se­ri­ji če­ka­la sam taj disk i da­lje je sve bi­lo la­ko – ka­že San­dra. Taj dru­gi hi­tac pre­ko 69 me­ta­ra uma­lo je za­vr­šio iz­van sek­to­ra. – U pra­vu ste i, ako ste pri­mi­je­ti­li, na­kon iz­ba­ča­ja po­če­la sam se na­gi­nja­ti u stra­nu kao da sam svo­jom ener­gi­jom gu­ra­la taj disk da za­vr­ši unu­tar gra­ni­ca sek­to­ra. Sre­ćom, za­vr­šio je mo­žda ne­kih po­la me­tra unu­tra. Ma rek­la sam da sam ova­mo doš­la sprem­na i to ću po­ka­za­ti u ne­djelj­nom fi­na­lu – is­tak­nu­la je na­ša di­ska­ši­ca. Uoči kva­li­fi­ka­ci­ja ima­la je i do­dat­ni mo­tiv... – Da, mo­ti­vi­rao me Ni­je­mac Jo­han­nes Vet­ter ko­ji je u pr­voj se­ri­ji kva­li­fi­ka­ci­ja ba­ca­nja kop­lja ba­cio 91,20 me­ta­ra. I ja sam htje­la ta­ko ne­što po­no­vi­ti u pr­voj se­ri­ji. Ni­sam us­pje­la, ali se do­go­di­lo ba­rem u dru­goj – is­tak­nu­la je.

London no­si sre­ću

Do­jam je da se San­dra osje­ća od­lič­no, iz­gle­da ja­ko, ja­ko sprem­na i je­dva če­ka ne­djelj­ni fi­na­le. – U Pe­kin­gu sam pri­je dvi­je go­di­ne osvo­ji­la sre­bro. Na­rav­no da mi je že­lja vra­ti­ti svjet­ski nas­lov ko­ji sam osvo­ji­la 2013. go­di­ne u Mo­sk­vi. Opet, mo­ram re­ći da uživam u Lon­do­nu, pro­bu­di­la su se ov­dje li­je­pa sje­ća­nja iz 2012. go­di­ne ka­da sam osvo­ji­la svo­ju pr­vu zlat­nu olim­pij­sku me­da­lju. U re­du, nije bio pun sta­di­on u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, ali oče­ku­jem da će u ne­dje­lju na­ve­čer, ka­da je na ras­po­re­du po­s­ljed­nji dan Svjet­skog pr­vens­tva, at­mo­sfe­ra bi­ti na vr­hun­cu – na­gla­si­la je San­dra. Edis El­ka­se­vić, San­drin tre­ner, nije že­lio ni­šta go­vo­ri­ti dok ne za­vr­ši fi­na­le. – Na­kon dru­gog hi­ca sa­mo mi je re­kao: to je to – ka­že San­dra. Na iz­la­sku sa sta­di­ona doj­mo­ve su još jed­nom pre­bi­ra­li San­dra, Edis i fi­zi­ote­ra­pe­ut­ki­nja Je­le­na Ga­be­li­ca. – Fran­ck ka­va ra­di ču­da – re­kao je Edis, a San­dra se na­do­ve­za­la: – Po­pi­la sam su­per ka­vu uju­tro i baš mi je do­bro le­gla. Ne znam, mo­žda će to bi­ti re­cept i za fi­na­le – za­klju­či­la je San­dra. Po ono­me što smo u žen­skom di­sku gle­da­li ove se­zo­ne, ali i po nas­tu­pu u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, si­gur­no će glav­na su­par­ni­ca San­dri u nad­me­ta­nju za zla­to bi­ti Ku­ban­ka Pe­rez. Ak­tu­al­na svjet­ska pr­va­ki­nja iz Pe­kin­ga Ca­bal­le­ro oči­gled­no ove se­zo­ne ne mo­že pro­na­ći pra­vu for­mu. Nje­zi­ni hi­ci su da­le­ko is­pod 70,65, što joj je osob­ni re­kord. Na kra­ju kra­je­va, u fi­na­le je uš­la hi­cem u zad­njoj se­ri­ji.

Mo­ti­vi­rao me Ni­je­mac Jo­han­nes Vet­ter ko­ji je u pr­voj se­ri­ji kva­li­fi­ka­ci­ja ba­ca­nja kop­lja ba­cio 91,20 me­ta­ra. SAN­DRA PER­KO­VIĆ naj­bo­lja hrvatska atle­ti­čar­ka

Do­mi­na­ci­ja Per­ko­vić je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma ba­ci­la 69,97 me­ta­ra, a pr­va idu­ća bi­la je Ya­ime Pe­rez sa 65,58 m

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.