Kaž­nja­va­li su za Mar­ja­ne, Mar­ja­ne, ho­će li sad za Boj­nu Ča­vo­gla­ve?

Thom­p­son već 27 godina pje­va po­čet­ne spor­ne sti­ho­ve “Za dom sprem­ni” i ni­kad nije kaž­njen, pa ni na­kon pri­ja­va za Knin i Slunj

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Ma­rin­ko Ju­ra­sić ZAGREB

Od­lu­ka Us­tav­nog su­da u slu­ča­ju Jo­si­pa Ši­mu­ni­ća nije pre­se­dan i za pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve pro­tiv Thom­p­so­na zbog pje­sme u Kni­nu i Slu­nju Osu­de li pra­vo­moć­no pre­kr­šaj­ni su­do­vi Mar­ka Per­ko­vi­ća Thom­p­so­na zbog pje­va­nja “Boj­ne Ča­vo­gla­ve” ko­ja po­či­nje sa “Za dom – sprem­ni”, sr­bi­jan­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ivi­ca Da­čić slje­de­će bi go­di­ne mo­gao do­bi­ti do­dat­ni ar­gu­ment da po­zo­ve hr­vat­sku Vla­du da ne su­fi­nan­ci­ra nje­gov kon­cert u po­vo­du pros­la­ve Olu­je. Ia­ko je Thom­p­son bio pri­jav­ljen i la­ni zbog pje­va­nja te pje­sme u Kni­nu, s ob­zi­rom na to da su ne­ki me­di­ji obja­vi­li da je zbog to­ga bio i nov­ča­no kaž­njen, Per­ko­vi­će­vi me­na­dže­ri pre­kju­čer su iz­vi­jes­ti­li da je taj pos­tu­pak u ti­je­ku i da od 1991., ia­ko je na ti­su­će pu­ta iz­vo­dio tu pje­smu, do Kni­na ni­kad nije ni kaž­njen ni pri­jav­ljen zbog nje.

MUP se po­zvao na Us­tav­ni sud

Dio hr­vat­skih me­di­ja ap­so­lut­no se dr­ži Da­či­će­ve ar­gu­men­ta­ci­je te su, dok kar­lo­vač­ka po­li­ci­ja nije pod­ni­je­la pri­ja­vu i na­kon Thom­p­so­no­va kon­cer­ta u Slu­nju, pro­zi­va­li dr­ža­vu zbog ne­do­s­ljed­nog pris­tu­pa po pi­ta­nju “us­ta­škog poz­dra­va” ko­ji re­me­ti jav­ni red i mir. Re­agi­ra­ju­ći na is­tup si­sač­kog bi­sku­pa Vla­de Ko­ši­ća o “pro­tu­hr­vat­skoj vlas­ti” zbog pri­vo­đe­nja i pri­ja­va hr­vat­skih bra­ni­te­lja na pros­la­vi Olu­je te po­zi­va mi­nis­tra Bo­ži­no­vi­ća na os­tav­ku, MUP je obraz­lo­žio se­dam pre­kr­šaj­nih pri­ja­va zbog uzvi­ka “za dom sprem­ni” u Kni­nu. “Na­ime, te­me­ljem pos­to­je­će sud­ske prak­se, ali i te­me­ljem od­lu­ke Us­tav­nog su­da broj: U-III-2588/2016. od 8. stu­de­no­ga 2016. pri­hva­će­no je prav­no sta­ja­li­šte da uzvi­ki­va­nje spo­me­nu­tog poz­dra­va is­pu­nja­va obi­ljež­ja na­ve­de­nog pre­kr­ša­ja”, pri­op­ći­li su. Po­zva­li su se na od­lu­ku u po­vo­du us­tav­ne tuž­be no­go­me­ta­ša Jo­si­pa Ši­mu­ni­ća. Sa­mo dan pri­je re­ak­ci­je MUP-a pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, na tra­že­nje no­vi­na­ra, kons­ta­ti­ra­la je da je na “pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma da us­ta­le prak­su, ko­ja mo­ra bi­ti ute­me­lje­na na za­ko­no­dav­s­tvu i po­zi­tiv­nim pro­pi­si­ma Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske”. Sam Thom­p­son sa­mo­uvje­re­no je na­kon po­li­cij­ske pri­ja­ve i za Slunj svo­je fa­no­ve na svom Fa­ce­bo­oku poz­dra­vio “uz pje­smu ko­ja je nas­ta­la u Do­mo­vin­skom ra­tu” obja­viv­ši i sti­ho­ve “Boj­ne Ča­vo­gla­ve” s po­čet­nim “Za dom – sprem­ni”. I Zbor udru­ga ve­te­ra­na hr­vat­skih gar­dij­skih pos­troj­bi, s pot­pi­som Mi­ljen­ka Ko­lo­ba­ri­ća, po­dr­žao je Thom­p­so­na zgro­že­ni što ga se i ove go­di­ne pro­go­ni zbog pje­sme ko­ja “ne go­vo­ri o us­ta­ša­ma ni o Dru­gom svjet­skom ra­tu, već o Do­mo­vin­skom ra­tu” i o to­mu ka­ko su “sta­la bra­ća da obra­ne na­še do­mo­ve” od čet­nič­ke agre­si­je. I glaz­be­na di­va Me­ri Ce­ti­nić, u in­ter­v­juu za Di­rek­t­no.hr, us­t­vr­di­la je da Thom­p­son sme­ta lju­di­ma ko­ji su pod utje­ca­jem ko­mu­nis­tič­kog sus­ta­va. Po­ru­či­la mu je da se ne pre­da­je te do­da­la: “Sje­ćam se da su ne­ki lju­di za­vr­ša­va­li u za­tvo­ru jer su pje­va­li “Mar­ja­ne, Mar­ja­ne””.

Pjes­nič­ko i fa­šis­tič­ko zna­če­nje

Za raz­li­ku od MUP-a, a slič­no je sta­ja­li­šte zas­tu­pao i SDP-ov prav­ni eks­pert Pe­đa Gr­bin, ko­ji sma­tra­ju da je od­lu­kom Us­tav­nog su­da prav­no ri­je­šen poz­drav “za dom sprem­ni”, pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve za­dr­ža­la je iz­vjes­nu ogra­du go­vo­re­ći o po­tre­bi da se sud­ska prak­sa us­ta­li. I u pra­vu je, jer na to upu­ću­je upra­vo od­lu­ka Us­tav­nog su­da u slu­ča­ju Jo­si­pa Ši­mu­ni­ća. U tom slu­ča­ju su­do­vi su uze­li u ob­zir oči­to­va­nje vje­šta­ka prof. dr. sc. Jo­si­pa Jur­če­vi­ća kao po­vjes­ni­ča­ra i po­li­ti­ča­ra iz ko­jeg pro­iz­la­zi “no­tor­na kom­plek­s­nost i vi­šez­na­čje ko­ri­šte­nja tog iz­ra­za (ZDS, op. a.) u raz­li­či­tim hr­vat­skim po­vi­jes­nim vre­me­ni­ma”. Me­đu­tim, bez ob­zi­ra na nje­gov “pr­vot­ni hr­vat­ski knji­žev­ni i pjes­nič­ki zna­čaj” taj je iz­raz ko­ri­šten i kao služ­be­ni poz­drav us­ta­škog po­kre­ta i to­ta­li­tar­nog re­ži­ma NDH ko­ji je iz­ni­kao iz fa­šiz­ma, te­me­lje­nog i na ra­siz­mu, pa ti­me sim­bo­li­zi­ra mrž­nju pre­ma lju­di­ma dru­ga­či­je vjer­ske i et­nič­ke pri­pad­nos­ti, obraz­lo­žio je sud. Su­de­ći o okol­nos­ti­ma pod ko­ji­ma je Ši­mu­nić na­kon svog pr­vog po­vi­ka na sta­di­onu “me­đu­tim, nas­tav­lja i da­lje uzvi­ki­va­ti is­to”, sud je za­klju­čio da to nje­go­vu iz­vi­ki­va­nju da­je ra­sis­tič­ko zna­če­nje. To ne zna­či da će ta­ko pre­su­di­ti i u slu­ča­ju pje­va­nja “Boj­ne Ča­vo­gla­ve”. I Us­tav­ni sud je tu moć­nost os­ta­vio otvorenom za kon­tekst ko­ji nije us­ta­ški, zlo­či­nač­ki.

I Us­tav­ni je sud os­ta­vio mo­guć­nost raz­ma­tra­nja ZDS-a u kon­tek­s­tu ko­ji nije us­ta­ški

Mar­ko Per­ko­vić Thom­p­son i na­kon no­ve pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve na Fa­ce­bo­oku je obja­vio sti­ho­ve “Boj­ne Ča­vo­gla­ve”

Me­di­ji su 2012. pi­sa­li o pro­us­ta­škoj pre­su­di su­da u Kni­nu ko­jem su pri­pi­sa­li autor­stvo te­ze da je “za dom sprem­ni” sta­ri hr­vat­ski poz­drav. A to je bi­la sa­mo obra­na pro­da­va­ča ma­ji­ca

Jo­sip Ši­mu­nić pre­kr­šaj­no je kaž­njen zbog vi­šes­tru­kog skan­di­ra­nja “za dom”, pri če­mu mu je pu­bli­ka na sta­di­onu uz­vra­ća­la – “sprem­ni”. Ali, osu­da vri­je­di za okol­nos­ti sa­mo tog slu­ča­ja

Su­do­vi tek tre­ba­ju pre­su­di­ti pred­stav­lja li i pje­va­nje “Boj­ne Ča­vo­gla­ve” zbog po­čet­nog sti­ha kaž­njiv pre­kr­šaj. O to­mu ne­ma ni ne­pra­vo­moć­ne pre­su­de, a ka­mo­li od­lu­ke Us­tav­nog su­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.