Bi­ti ne­za­pos­len u Hr­vat­skoj

No­va pri­li­ka za bi­jeg s bur­ze tek na pro­lje­će

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Lju­bi­ca Ga­ta­rić ZAGREB

Pri­bliž­no 66 tisuća rad­ni­ka bez pos­la je du­lje od dvi­je go­di­ne; što su sta­ri­ji, vje­ro­jat­nost da će se ikad za­pos­li­ti sve je ma­nja U sr­p­nju je za­us­tav­ljen pad bro­ja ne­za­pos­le­nih na pri­bliž­no 170.000 lju­di, od ko­jih 30 tisuća rad­ni­ka ne­ma ni jed­nog da­na rad­nog sta­ža, 42 ti­su­će mla­đe je od 29 godina, a 60 tisuća je sta­ri­jih od 50 godina i vje­ro­jat­no se do kra­ja rad­nog vi­je­ka ne­će us­pje­ti za­pos­li­ti. Sva­kog dru­gog ne­za­pos­le­nog rad­ni­ka, njih 88 tisuća, bur­za ra­da vo­di kao du­go­traj­no ne­za­pos­le­nog, jer su u evi­den­ci­ji du­lje od go­di­nu da­na. Du­lje od dvi­je go­di­ne po­sao tra­ži 68 tisuća ne­za­pos­le­nih. Ta­ko ve­lik udio du­go­traj­no ne­za­pos­le­nih go­rak je pod­sjet­nik da se hr­vat­sko druš­tvo i eko­no­mi­ja bo­re s ve­li­kim struk­tur­nim ogra­ni­če­nji­ma i pro­ble­mi­ma, bez ob­zi­ra na to što pos­lo­dav­ci ku­ka­ju

o nes­ta­ši­ci rad­ne sna­ge, a dr­ža­va po­ve­ća­va kvo­te za stra­ne rad­ni­ke. Što su lju­di sta­ri­ji, to su i nji­ho­ve šan­se za za­pos­le­nje ma­nje. Ta­ko ana­li­ti­čar HZZ-a Darko Ora­čić u ana­li­tič­kom bil­te­nu HZZ-a na­vo­di da je du­go­traj­no ne­za­pos­le­no čak 82 od 100 ne­za­pos­le­nih sta­ri­jih od 60 godina. Lju­di ko­ji os­ta­nu bez pos­la u do­bi od 50 do 54 go­di­ne ta­ko­đer u ve­ći­ni (66 pos­to) dos­pi­je­va­ju u ka­te­go­ri­ju du­go­traj­no ne­za­pos­le­nih, a da ne­što du­bo­ko ne šti­ma u druš­tvu jas­no je i iz po­dat­ka da je du­go­traj­no ne­za­pos­le­no čak 52 pos­to ne­za­pos­le­nih u do­bi od 35 do 39 godina. Lju­di u naj­bo­ljim go­di­na­ma, oči­to, ne­ma­ju naj­bo­lja za­ni­ma­nja, ili ži­ve u umr­tv­lje­nim sre­di­na­ma gdje su sva­ka pro­fe­si­ja i za­ni­ma­nje jed­na­ko lo­ši.

Ne po­ma­že ni di­plo­ma

Pri­mje­ri­ce, sva­ka dru­ga du­go­traj­no ne­za­pos­le­na oso­ba u do­bi od 40 do 49 godina ima fa­kul­tet­sku di­plo­mu! Si­lan no­vac ko­ji se us­mje­ra­va pre­ma mla­dim lju­di­ma i pro­gra­mi nji­ho­va uklju­či­va­nja u svi­jet ra­da oči­to,ni­su do­volj­ni ni za sve mla­de lju­di, jer je me­đu du­go­traj­no ne­za­pos­le­ni­ma 30 pos­to mla­di­ća i dje­vo­ja­ka sta­rih iz­me­đu 20 i 24 go­di­ne. Hrvatska je, dak­le, us­pje­la spus­ti­ti sto­pu ne­za­pos­le­nos­ti na re­kord­no ni­ske ra­zi­ne, is­pod 11 pos­to, ali u is­to vri­je­me broj ne­za­pos­le­nih od­go­va­ra bro­ju sta­nov­ni­ka Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je, te će se suk­lad­no uobi­ča­je­nim se­zon­skim os­ci­la­ci­ja­ma po­ve­ća­va­ti sve do pro­lje­ća 2018. go­di­ne i po­čet­ka no­ve tu­ris­tič­ke se­zo­ne. So­ci­olog Teo Mat­ko­vić po­jaš­nja­va da je u proš­le tri go­di­ne, u sva­kom da­nom mje­se­cu broj ne­za­pos­le­nih bio za oko 50 tisuća ni­ži ne­go u pret­hod­noj go­di­ni, no to sma­nje­nje nije bi­lo re­zul­tat po­ve­ća­nja za­pos­le­nos­ti. Bur­zu ra­da praz­ne lo­ša de­mo­graf­ska kre­ta­nja, is­e­lja­va­nje, pri­vre­me­no za­poš­lja­va­nje pa i dr­žav­ne mje­re po­put struč­nog os­po­sob­lja­va­nja. - Ne­za­pos­le­nost se “pos­ta­ra­la” i sa­da je čes­to ka­rak­te­ri­zi­ra rad­no is­kus­tvo. No rad­no is­kus­tvo sa­mo po se­bi ni­kad nije bi­lo naj­s­naž­ni­ja odred­ni­ca mo­guć­nos­ti na­la­že­nja pos­la, na­gla­ša­va Mat­ko­vić. Oči­to, ise­lje­ni rad­ni­ci ne fa­le do­ma­ćim pos­lo­dav­ci­ma jer “ra­uba­ju” rad­ni­ke ko­je ima­ju. I Zvo­ni­mir Sa­vić, ana­li­ti­čar Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, upo­zo­rio je da se hrvatska sto­pa ne­za­pos­le­nos­ti sa­da for­mi­ra na znat­no ni­žim ra­zi­na­ma za­pos­le­nos­ti i ak­tiv­nos­ti ne­go pri­je kri­ze. Pri­mje­ri­ce, Hrvatska je u svib­nju 2008. go­di­ne ima­la 13 pos­to ne­za­pos­le­nih (danas je sto­pa pa­la na 10,8%) pri ra­zi­ni za­pos­le­nos­ti ve­ćoj za 167 tisuća ne­go što je sa­da, ne­za­pos­le­nos­ti ve­ćoj za 52 ti­su­će, ali i s 220 tisuća vi­še rad­no ak­tiv­nih sta­nov­ni­ka ne­go što ih Hrvatska ima danas. Pos­lo­dav­ci tra­že od Vla­de da hit­no mi­je­nja obra­zov­ne pro­gra­me i use­lje­nič­ku po­li­ti­ku. Slo­ven­ski mo­del za­poš­lja­va­nja stra­na­ca, ko­ji nije za­ce­men­ti­ran go­diš­njim kvo­ta­ma već ovi­si o po­nu­di i po­traž­nji, za­peo je za oko Lu­ki Bu­ri­lo­vi­ću, še­fu HGK. Ko­mo­ra pred­la­že i uki­da­nje za­bra­ne ma­lo­ljet­ni­ci­ma da ra­de pos­li­je 20 sa­ti ili pak za­poš­lja­va­nje umi­rov­lje­ni­ka a da im se ne us­kra­ti is­pla­ta mi­ro­vi­na. Po uzo­ru na Aus­tri­ju i Nje­mač­ku, pri­pre­ma se i reforma stru­kov­nih ško­la ta­ko da se 60 do 70 pos­to nas­ta­ve odr­ža­va u tvrt­ka­ma, što bi uba­ci­lo mla­de na tr­ži­šte ra­da još za vri­je­me ško­lo­va­nja.

Obes­hra­bre­nih 180.000

No, Hrvatska osim re­gis­tri­ra­nih u evi­den­ci­ji ne­za­pos­le­nih, pod­sje­ća Teo Mat­ko­vić, ima i oko 180 tisuća obes­hra­bre­nih rad­ni­ka, ko­ji bi že­lje­li ra­di­ti, ali tre­nu­tač­no ne tra­že ak­tiv­no po­sao te uglav­nom ni­su pri­jav­lje­ni na HZZ. Pre­ma an­ke­ti rad­ne sna­ge, u go­di­na­ma pri­je kri­ze obes­hra­bre­nih je rad­ni­ka bi­lo ma­nje od sto tisuća. - Eu­rop­sko tr­ži­šte ra­da otvo­re­no je na­šim gra­đa­ni­ma, što je ve­lik iz­a­zov za do­ma­će pos­lo­dav­ce u vre­me­nu ras­tu­će po­traž­nje za ra­dom. Tvrt­ke se mo­ra­ju bo­ri­ti za za­pos­le­ni­ke – ula­ga­ti u os­po­sob­lja­va­nje i usavršavanje, rad­ne uvje­te, pla­će, traj­no za­poš­lja­va­ti te pri to­me osi­gu­ra­ti dos­tat­nu pro­duk­tiv­nost ka­ko bi os­ta­le kon­ku­rent­ne - ka­že Mat­ko­vić. No, pro­gra­mi ko­ji­ma dr­ža­va mo­ti­vi­ra pos­lo­dav­ce da ula­žu u rad­ni­ka lo­ši­je su pri­hva­će­ni od mje­ra kao što je struč­no os­po­sob­lja­va­nje ko­ji­ma im dr­ža­va “gotovog čo­vje­ka” bes­plat­no is­po­ru­či u ured.

Ne­za­pos­le­nost pri­vid­no sma­nje­na zbog is­e­lja­va­nja i struč­nog os­po­sob­lja­va­nja Ise­lje­ni rad­ni­ci do­ma­ćim pos­lo­dav­ci­ma ne ne­dos­ta­ju jer ‘ra­uba­ju’ rad­ni­ke ko­je ima­ju

Od danas sam opet ne­za­pos­len. Radio sam u Že­lje­za­ri 25 godina, pa če­ti­ri go­di­ne bio na Za­vo­du, do­bio po­sao u Vo­do­pri­vre­di, radio de­vet mje­se­ci i sad mi je is­te­kao ugo­vor. MI­ROS­LAV MARKOVIĆ (54) auto­me­ha­ni­čar, Sisak

Ne­za­pos­len sam od 2013. go­di­ne. Pos­lo­ve sam na­la­zio je­di­no na ugo­vor o djelu, na 3-4 mje­se­ca go­diš­nje. Za mo­ju me stru­ku iz Za­vo­da ni­kad ni­su zva­li. MARIO CARIĆ (30) mr. ar­he­olo­gi­je i pr­vos­tup­nik fi­lo­zo­fi­je, Sisak

Pet­na­est sam godina na Za­vo­du. Uglav­nom ne mo­gu pro­na­ći stal­ni po­sao, uvi­jek ima ne­ki pro­blem. Ili ni­sam iz Vu­ko­va­ra ili ne­mam struč­nu spre­mu ili rad­nog iskus­tva. ZO­RAN STOJANOVIĆ (40) me­tal­ski rad­nik, Br­ša­din

Na Za­vo­du sam ne­ko­li­ko godina, na­kon što sam za­tvo­rio svoj obrt zbog ne­mo­gu­ćih na­me­ta. Sa­da, una­toč zna­nju i is­kus­tvu, sna­la­zim se uz po­moć pri­ja­te­lja. (dp, bbr) OLI­VER TOMEČEK (53) • mul­ti­me­dij­ski pro­du­cent, Vu­ko­var

Gra­đe­vi­na­ri su ovog lje­ta do­bi­li pra­vo da do­dat­no uve­zu 2000 stra­na­ca jer na bur­zi ne­ma lju­di ko­ji im tre­ba­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.