Obi­telj­ska pu­to­va­nja dr­žav­nih čel­ni­ka – dje­ci uobi­ča­je­no put pla­ća­ju ro­di­te­lji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - San­dra Velj­ko­vić

Pre­mi­je­ri Aus­tra­li­je i No­vog Ze­lan­da, u odvo­je­nim po­ru­ka­ma, poz­dra­vi­li su do­la­zak hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić u dr­žav­ni po­sjet ko­ji po­či­nje su­tra po sred­njo­europ­skom vre­me­nu. Po­sjet hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce pri­go­da je za obi­lje­ža­va­nje ve­li­kog do­pri­no­sa aus­tral­sko-hr­vat­ske za­jed­ni­ce aus­tral­skom mul­ti­kul­tu­ral­nom druš­tvu, ka­zao je aus­tral­ski pre­mi­jer Mal­colm Tur­n­bull, a no­vo­ze­lan­d­ski pre­mi­jer Bill En­glish is­tak­nuo da će s goš­ćom raz­go­va­ra­ti i o nje­zi­nu vi­đe­nju po­s­ljed­njih do­ga­đa­ja u Eu­ro­pi. Pred­sjed­ni­ca je u Aus­tra­li­ju i No­vi Ze­land otiš­la u prat­nji su­pru­ga i si­na, ško­lar­ca ko­ji je sa­da na ljet­nim praz­ni­ci­ma. Pred­sjed­ni­ca sa­ma pla­ća sve tro­ško­ve za si­na, ka­za­li su na Pan­tov­ča­ku. – Kod dr­žav­nih po­sje­ta uobi­ča­je­na je di­plo­mat­ska prak­sa da se po­zi­va i su­pruž­ni­ka. U tom se slu­ča­ju ra­di pro­gram za su­pruž­ni­ka, ko­ji se po odre­đe­nim toč­ka­ma spa­ja s pro­gra­mom dr­žav­nih čel­ni­ka ili čel­ni­ca. Ako ide net­ko od dje­ce, uobi­ča­je­no je da čel­nik sam pla­ća taj put, prem­da nije ne­uobi­ča­je­no da do­ma­ćin iz kom­pli­men­ta sno­si i te tro­ško­ve – po­jaš­nja­va Mi­la­da Pri­vo­ra, biv­ša še­fi­ca pro­to­ko­la u Ure­du pred­sjed­ni­ka i pre­da­va­či­ca na Vi­so­koj ško­li me­đu­na­rod­nih od­no­sa i di­plo­ma­ci­je Dag Ham­mar­s­kjöld. Ka­ko iz­gle­da su­pruž­nič­ki pro­gram vi­dje­lo se za po­sje­ta Ge­or­gea Bu­sha sa su­pru­gom La­urom Hr­vat­skoj 2008. Druš­tvo joj je pra­vi­la Mir­ja­na Sa­na­der, su­pru­ga ta­daš­njeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra. Pro­to­kol u ob­zir uzi­ma in­te­re­se gos­ta, pa je do­ma­ći­ca La­uri Bush po­ka­za­la Hr­vat­ski dr­žav­ni ar­hiv. Na­kon to­ga su se pri­dru­ži­le su­pru­zi­ma ko­ji su se obra­ti­li gra­đa­ni­ma na Tr­gu sv. Mar­ka. Ame­rič­ki pred­sjed­ni­ci re­do­vi­to pu­tu­ju sa su­pru­ga­ma i dje­com, kao i fran­cu­ski pred­sjed­ni­ci, a čak je i Jo­ac­him Sa­uer, jav­nos­ti ne­s­klon su­prug An­ge­le Mer­kel, kan­ce­lar­ku pra­tio na ne­kim pu­to­va­nji­ma. Vje­ro­jat­no je naj­za­nim­lji­vi­ji pri­mjer biv­šeg ame­rič­kog pot­pred­sjed­ni­ka Jo­ea Bi­de­na ko­ji je u Zagreb 2015. do­veo i unu­ke.

Kod dr­žav­nih po­sje­ta uobi­ča­je­na je di­plo­mat­ska prak­sa da se po­zi­va i su­pruž­ni­ka. U tom se slu­ča­ju ra­di pro­gram za su­pruž­ni­ka

Su­sre­ti kod do­ma­ći­na Ka­nad­ski pre­mi­jer Jus­tin Tru­de­au sa su­pru­gom Sop­hie i si­nom Ha­dri­enom (li­je­vo), hrvatska pred­sjed­ni­ca sa su­pru­gom Ja­ko­vom kod kra­lji­ce Eli­za­be­te II. (go­re) i obi­telj Trump – Do­nald, Me­la­nia i nji­hov sin Bar­ron ko­ji se ina­če, za raz­li­ku od os­ta­le Trum­po­ve dje­ce, ri­jet­ko po­jav­lju­je u jav­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.