VI­SO­KE PLA­ĆE IPAK NE ZAUSTAVLJAJU KORUPCIJU U PO­LI­TI­CI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Pred­sjed­nik ta­li­jan­ske re­pu­bli­ke ima go­diš­nju pla­ću 240.000 eura bru­to, od­nos­no 18.000 eura mje­seč­no. Ta­li­jan­skom pre­mi­je­ru pla­ća je sa­mo 110.000 eura go­diš­nje, ali za­to rim­ski gra­do­na­čel­nik ima ve­ću pla­ću. Pred­sjed­ni­ci svih 20 re­gi­ja ima­ju ve­ća pri­ma­nja od pre­mi­je­ra, dok pred­sjed­nik re­gi­je Tren­ti­no Al­to Adi­ge, ko­ja ima po­se­ban sta­tus zbog nje­mač­ke ma­nji­ne, ima ve­ću pla­ću od nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel, ko­ja pri­ma 225.000 eura go­diš­nje. Bri­tan­ska pre­mi­jer­ka The­re­sa May pri­ma 160.000 tisuća eura, ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin 140.000 eura, a ki­ne­ski pred­sjed­nik Xi Jin­ping sa­mo 17.500 eura go­diš­nje. Sud­ska vlast u Ita­li­ji ta­ko­đer ima do­bra pri­ma­nja ko­ja se kre­ću od 2200 eura mje­seč­no za po­čet­ni­ka do 10.000 mje­seč­no za su­ca vr­hov­nog su­da. Ita­li­ja je uve­la vi­so­ke pla­će po­li­ti­ča­ri­ma, uz još ne­vje­ro­jat­ne be­ne­fi­ci­je, kao i is­traž­nim i sud­skim or­ga­ni­ma, ka­ko ne bi pa­li u is­ku­še­nje da pri­ma­ju mi­to. No vi­so­kim pla­ća­ma ne za­us­tav­lja se ko­rup­ci­ja. Jer, u

Pred­sjed­nik ta­li­jan­ske re­gi­je Tren­ti­no Al­to Adi­ge ima ve­ću pla­ću od nje­mač­ke kan­ce­lar­ke

ta­li­jan­skom par­la­men­tu ima vi­še od sto­ti­nu (od ukup­no 930 zas­tup­ni­ka i se­na­to­ra) par­la­men­ta­ra­ca pod is­tra­gom ili s kaz­na­ma za zlo­po­ra­bu po­lo­ža­ja ili korupciju. Biv­ši pred­sjed­nik re­gi­je Lom­bar­di­je Ro­ber­to For­mi­go­ni, pod is­tra­gom je zbog vi­še­mi­li­jun­ske ko­rup­ci­je, od­nos­no pri­ma­nja pok­lo­na, pla­će­nih pu­to­va­nja... Za­pra­vo po­li­ti­ča­ri, što ima­ju ve­ću pla­ću, to im vi­še ras­tu ape­ti­ti. Ita­li­ja je pri­mjer ka­ko vi­so­ke pla­će ne spre­ča­va­ju korupciju po­li­ti­ča­ra, ko­ji on­da pri­ma­ju i do­dat­ne “pri­lo­ge”. Tre­nu­tač­no je u par­la­men­tu na iz­gla­sa­va­nju na­crt za­ko­na ko­jim bi se uki­nu­le par­la­men­tar­ci­ma ne­ke be­ne­fi­ci­je, po­seb­no vi­so­ke mi­ro­vi­ne. No, pi­ta­nje je ho­će li sa­mi se­bi skre­sa­ti be­ne­fi­ci­je. Čo­vjek je po­šte­na ili nije, pa pre­ma to­me se vi­so­kim pla­ća­ma ne spre­ča­va ko­rup­ci­ja. Mo­žda bi za­kon ko­ji bi odre­đi­vao da ne­ki po­li­ti­čar mo­ra ima­ti iden­tič­nu imo­vin­sku kar­ti­cu pri­je i pos­li­je man­da­ta bio bo­lji ne sa­mo pro­tu­ko­rup­cij­ski li­jek već bi se za­us­ta­vi­lo i one ko­ji se po­li­ti­kom mis­le obo­ga­ti­ti, a to bi za­si­gur­no po­li­ti­ku pri­bli­ži­lo gra­đa­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.