Ko­je emi­si­je iz do­ma­će pro­duk­ci­je gle­da­te?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MAR­KO IVAKOVIĆ umi­rov­lje­nik

Gle­dam sa­mo do­ma­ći i stra­ni sport te vi­jes­ti i dnev­nik. Stvar­no ri­jet­ko kad gle­dam ne­što na­še.

IGOR PETEK po­du­zet­nik

Re­ci­mo, sa­da gle­dam ove No­vi­ne, se­ri­ju. Nije ta­ko lo­ša za do­ma­ću pro­duk­ci­ju. Gle­dam i naš sport.

MAR­KO OREŠKOVIĆ umi­rov­lje­nik

Vo­lio sam gle­da­ti glaz­be­ne emi­si­je po­put Ever­gre­ena. I danas tra­žim ne­što slič­no to­me.

NA­TA­ŠA BRLEKOVIĆ umi­rov­lje­ni­ca

Gle­dam in­for­ma­tiv­ne emi­si­je. Tu i ta­mo ne­ki kva­li­tet­ni­ji re­ality show, prem­da je i njih sve ma­nje. (dp)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.