Slu­čaj Mo­drić pre­uzi­ma Mi­ros­lav Kra­lje­vić, tu­ži­telj u slu­ča­ju Gla­vaš

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Su­za­na Le­pan-Šte­fan­čić

Pra­ši­na se bi­la po­di­gla kad se doz­na­lo da je su­prug op­ćin­ske dr­žav­ne od­vjet­ni­ce I. Ko­le­sa­rić iz Osi­je­ka no­vi dis­ci­plin­ski su­dac HNS-a su­za­na.le­pan-ste­fan­cic@ve­cer­nji.net Pos­tu­pak pro­tiv no­go­me­ta­ša Lu­ke Mo­dri­ća, osum­nji­če­nog za da­va­nje laž­nog is­ka­za na su­đe­nju bra­ći Ma­mić, vi­še ne vo­di op­ćin­ska dr­žav­na od­vjet­ni­ca iz Osi­je­ka Iva­na Ko­le­sa­rić. Spis je ne­dav­no de­le­gi­ran u ru­ke vi­še ins­tan­ce, osječ­kog Žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva. Epi­log je to pra­ši­ne ko­ja se u sr­p­nju po­di­gla u jav­nos­ti ka­da se saz­na­lo da je nje­zin su­prug Darko Ko­le­sa­rić ime­no­van za no­vog dis­ci­plin­skog su­ca Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za. Na tu je funk­ci­ju, za ko­ju mje­seč­na pla­ća iz­no­si 5000 ku­na, ime­no­van, pi­sa­lo se, is­ti dan ka­da je nje­go­va su­pru­ga u Osi­je­ku is­pi­ti­va­la Mo­dri­ća. Is­ti­ca­lo se ta­da i ka­ko je, uz bra­ću Zdrav­ka i Zo­ra­na Ma­mi­ća, za iz­vla­če­nje 116 mi­li­ju­na ku­na iz Di­na­ma op­tu­žen i Da­mir Vr­ba­no­vić, ina­če iz­vr­š­ni pred­sjed­nik HNS-a.

“Nije po­vri­je­di­la eti­ku”

Spis je de­le­gi­ran, nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ka­ko bi se u jav­nos­ti “ot­klo­ni­la sva­ka sum­nja u ne­pris­tra­nost Iva­ne Ko­le­sa­rić” i iz­bje­gle bi­lo kak­ve špe­ku­la­ci­je. O sud­bi­ni slav­nog no­go­me­ta­ša i ka­pe­ta­na va­tre­nih od­lu­či­vat će, ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, Mi­ros­lav Kra­lje­vić. On je, pak, jav­nos­ti poz­nat kao tu­ži­telj u pos­tup­ku pro­tiv Bra­ni­mi­ra Gla­va­ša i os­ta­lih op­tu­že­ni­ka za rat­ne zlo­či­ne u Osi­je­ku 1991., a ko­ji se vo­di na Žu­pa­nij­skom su­du u Za­gre­bu. Iva­na Ko­le­sa­rić za­tra­ži­la je u me­đu­vre­me­nu oči­to­va­nje DORHo­va Etič­kog po­vje­rens­tva, i sa­ma svjes­na da tak­va si­tu­aci­ja mo­že “pri­do­ni­je­ti stva­ra­nju per­cep­ci­je ko­ja po­bu­đu­je sum­nju u nje­zi­no za­ko­ni­to i ne­pris­tra­no pos­tu­pa­nje, i even­tu­al­no gu­bit­ku po­vje- re­nja gra­đa­na u rad dr­žav­nog od­vjet­niš­tva”. Po­vje­rens­tvo je, pak, oci­je­ni­lo da nije po­vri­je­di­la “ni jed­no od te­melj­nih na­če­la dr­žav­no­od­vjet­nič­ke eti­ke, pa ta­ko ni na­če­lo dos­to­jans­tva”. Obja­vi­lo je to i na svo­jim služ­be­nim in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma.

Ko­le­sa­rić još nije po­t­vr­đen

Darko Ko­le­sa­rić još nije služ­be­no po­t­vr­đen za dis­ci­plin­skog su­ca. Nije se odus­ta­lo od to­ga, ne­go se če­ka do­pu­šte­nje MUP-a, jer je on za­pos­le­nik krim-po­li­ci­je, a tre­ba­lo bi, na­vod­no, sti­ći do 10. ruj­na. Lu­ka Mo­drić is­ka­zi­vao je na su­đe­nju bra­ći Ma­mić na osječ­kom su­du 13. lip­nja, a šest da­na kas­ni­je, od svje­do­ka pos­tao je osum­nji­če­nik za laž­no svje­do­če­nje. Spo­ran je, na­ime, dio is­ka­za ko­ji se od­no­si na da­tum skla­pa­nja anek­sa ugo­vo­ra o po­dje­li tran­sfer­ne od­šte­te, po ko­je­mu

Mo­drić na su­đe­nju bra­ći Ma­mić od svje­do­ka pos­tao osum­nji­če­nik za laž­no svje­do­če­nje

Mo­dri­ću pri­pa­da po­lo­vi­ca iz­no­sa od pre­la­ska iz Di­na­ma u Tot­ten­ham. Za taj aneks USKOK vje­ru­je da je pot­pi­san ka­da je Mo­drić već igrao za en­gle­ski klub, a sve ka­ko bi, po op­tuž­ni­ci, dio tog nov­ca na kra­ju za­vr­šio u Ma­mi­će­vu dže­pu. Po za­pis­ni­ku s is­pi­ti­va­nja, Mo­drić je u is­tra­zi 30. ko­lo­vo­za 2015. u USKOK-u po­t­vr­dio da je spor­ni aneks sklop­ljen – nak­nad­no. No, u lip­nju je na osječ­kom su­du us­t­vr­dio: – Ni­ka­da ni­sam re­kao da je aneks pot­pi­san na­kon mo­ga od­la­ska u Tot­ten­ham, ne­go da se ne mo­gu sje­ti­ti ka­da je to uči­nje­no – iz­ja­vio je i do­dao da je aneks pot­pi­sao 10. sr­p­nja 2004., pri pot­pi­si­va­nju pr­vog ugo­vo­ra o pro­fe­si­onal­nom igra­nju u Di­na­mu. Tu­ži­te­lji su ulo­ži­li pri­mjed­bu na nje­go­ve ri­je­či. Mo­drić je po­nov­no u Osi­je­ku 5. sr­p­nja dva sa­ta od­go­va­rao na pi­ta­nja Iva­ne Ko­le­sa­rić.

je.• – Mo­ja je sa­vjest mir­na – re­kao

Lu­ka Mo­drić 13. lip­nja u Osi­je­ku na su­đe­nju bra­ći Ma­mić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.