Ve­ći­na rad­ni­ka sprem­na je na prek­va­li­fi­ka­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

ZAGREB Go­to­vo tri če­t­vr­ti­ne rad­ni­ka spremno je usvo­ji­ti no­vu vje­šti­nu ili se prek­va­li­fi­ci­ra­ti te vje­ru­ju da je ažu­ri­ra­nje vje­šti­na nji­ho­va, a ne od­go­vor­nost pos­lo­da­va­ca, po­ka­zu­je PwC-ovo iz­vješ­će o rad­noj sna­zi bu­duć­nos­ti, ko­je uklju­ču­je re­zul­ta­te an­ke­te me­đu 10.000 is­pi­ta­ni­ka iz Uje­di­nje­nog Kra­ljev­s­tva, Nje­mač­ke, Ki­ne, In­di­je i SAD-a. Ve­ći­na is­pi­ta­ni­ka vje­ru­je da će im teh­no­lo­gi­ja po­bolj­ša­ti iz­gle­de za za­poš­lja­va­nje, no pos­to­ji za­bri­nu­tost da auto­ma­ti­za­ci­ja ugro­ža­va odre­đe­na rad­na mjes­ta. Vi­še od po­lo­vi­ce is­pi­ta­ni­ka sma­tra da bi vla­de tre­ba­le za­šti­ti­ti rad­na mjes­ta od auto­ma­ti­za­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.